Le­o­n­i­das ver­voegt Pa­per-Shop en Kro­ko­dil

Drie-in-één-con­cept heeft al­les voor de feest­da­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (pkk)

Aan de Re­tie­se­baan 10 zijn sinds de­ze za­ter­dag­och­tend drie za­ken in één win­kel­pand te vin­den. Pa­per-Shop en Kro­ko­dil wa­ren er al, van­daag heeft ook Le­o­n­i­das Pra­li­nes er de deu­ren ge­o­pend.

Heel wat nieuws­gie­ri­gen heb­ben zich de voor­bije da­gen af­ge­vraagd wat ze van­af van­daag zou­den mo­gen ver­wach­ten in het pand waar vroe­ger elek­tro­zaak Top Elec­tro was ge­ves­tigd. “Dit is een uniek con­cept in een ge­meen­te als Kasterlee”, ver­telt To­ny Keus­ter­mans van Pa­per- Shop. “Eerst kre­gen wij in on­ze dag­blad- en wens­kaar­ten­han­del het ge­zel­schap van speel­goed­zaak Kro­ko­dil. En met de ves­ti­ging van Le­o­n­i­das Pra­li­nes in het mid­den van de­ze gro­te win­kel­ruim­te pre­sen­te­ren we van­af van­daag drie ca­deau­win­kels in één. Mid­den­stands­or­ga­ni­sa­tie Uni­zo heeft trou­wens al la­ten we­ten dat ze in­te­res­se heb­ben om dit con­cept ook el­ders toe te pas­sen.”

Feest­da­gen

Door de komst van pra­li­ne­win­kel Le­o­n­i­das zijn er nu op dat ene

Els en Li­set­te pre­sen­te­ren pra­li­nes en an­der lek­kers.

adres op de Re­tie­se­baan drie za­ken te vin­den waar je naar har­ten­lust kunt win­ke­len voor de feest­da­gen. To­ny Keus­ter­mans: “Kro­ko­dil heeft een breed

gam­ma speel­goed voor de kin­de­ren, voor wens- en an­de­re kaar­ten kun je in Pa­per-Shop te­recht en Le­o­n­i­das heeft van al­les in pet­to voor wie de feest­da­gen liefst al snoe­pend wil door­bren­gen.”

De drie ver­schil­len­de za­ken vloei­en naad­loos in el­kaar over dank­zij de lan­ge en die­pe win­kel­ruim­te. Wie ’s mor­gens de krant komt ha­len, kijkt au­to­ma­tisch bin­nen in de pra­li­ne­shop én de ach­ter­lig­gen­de speel­goed­win­kel.

Els en Li­set­te

In el­ke zaak vind je an­der per­so­neel, zo­dat de uit­ba­ters niet con­stant van de ene win­kel­ruim­te naar de an­de­re moe­ten hol­len. “En zo kun­nen we el­ke klant steeds op zijn of haar wen­ken be­die­nen”, zegt To­ny Keus­ter­mans glim­la­chend. “Ja­ren ge­le­den was er al een Le­o­n­i­das-ves­ti­ging in Kasterlee, uit­ge­baat door Fan­ny. Van­daag zijn het Els en Li­set­te die in de nieu­we pra­li­ne­zaak de klan­ten ont­van­gen.”

FO­TO PAUL KEYENBERG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.