Vi­to ont­vangt la­bel van Eras­mus+

Leer­lin­gen tuin­bouw­school gaan op uit­wis­se­ling in Frank­rijk en Ts­je­chië

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Naast de hoofd­in­gang van Vi­to in de Gra­vin Eli­sa­be­th­laan in Hoogstraten hangt voort­aan een bord met het lo­go van Eras­mus+. De school krijgt het kwa­li­teits­la­bel voor haar bui­ten­land­se uit­wis­se­lings­pro­jec­ten. Nu wordt het ge­mak­ke­lij­ker om nieu­we ini­ti­a­tie­ven te star­ten.

Een der­tig­tal leer­lin­gen uit het ze­ven­de jaar van de land- en tuin­bouw­school gaat elk jaar op sta­ge in het bui­ten­land. “Tien jaar ge­le­den be­gon­nen de leer­krach­ten er­mee on­der de naam Le­o­nar­do Di Vin­ci”, zegt leer­kracht tuin­bouw Bart Hol­le­voet. “Het was heel in­te­res­sant om er­va­rin­gen met bui­ten­land­se col­le­ga’s uit te wis­se­len. Daar­om is in 2011 een ei­gen pro­ject ge­start voor de laat­ste-

Bart Hol­le­voet

‘‘We wil­len de rich­tin­gen elek­tro­me­cha­ni­ca en bouw ook la­ten deel­ne­men aan bui­ten­land­se sta­ges.’’

Leer­kracht tuin­bouw jaars van on­ze land- en tuin­bouw­af­de­ling. Ze zijn on­der an­de­re naar de Ar­dè­che in Frank­rijk ge­weest om te hel­pen met de drui­ven­oogst. Uit Ts­je­chië zijn leer­lin­gen naar Hoogstraten ge­ko­men om te wer­ken bij land- en tuin­bouw­be­drij­ven, meest­al uit de aard­bei­en­teelt. Wij zor­gen dan

Vi­to-di­rec­teur Alex Mensch en leer­kracht Bart Hol­le­voet (rechts) ont­hul­len het Eras­mus+-lo­go.

voor een goe­de ont­vangst, ge­schik­te sta­ge­be­drij­ven en een ge­meen­schap­pe­lij­ke leer­lin­gen­ac­ti­vi­teit. Elk jaar ver­die­pen de deel­ne­mers zich ook in een the­ma, zo­als de ver­koop van hoe­ve­pro­duc­ten in de kor­te ke­ten. Een van de re­a­li­sa­ties was de groen­te- en fruit­au­to­maat die vo­rig jaar in ge­bruik werd ge­no­men.”

Voort­aan ook naar Span­je

Voor de ja­ren­lan­ge in­span­ning van leer­krach­ten en di­rec­tie werd

Vi­to be­loond met het lo­go Eras­mus+. “Bij Eras­mus­uit­wis­se­lin­gen den­ken de men­sen vaak aan ho­ge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten. We zijn blij dat dit ook mo­ge­lijk is voor het tech­nisch en be­roeps­on­der­wijs. On­ze leer­lin­gen heb­ben in het be­gin vaak wat schrik voor de com­mu­ni­ca­tie. Ze den­ken dat ze on­vol­doen­de Frans of En­gels ken­nen, maar in de prak­tijk valt het al­tijd goed mee. Het kwa­li­teits­la­bel Eras­mus+ maakt het ge­mak­ke­lij­ker om nieu­we pro­jec­ten

te star­ten en die snel­ler goed­ge­keurd te krij­gen. Van­af vol­gend jaar komt er een uit­wis­se­ling met Span­je bij. Het moei­lijk­ste is het vin­den van een ge­schik­te part­ner­school. In de toe­komst wil­len we de stu­die­rich­tin­gen elek­tro­me­cha­ni­ca en bouw ook la­ten deel­ne­men aan bui­ten­land­se sta­ges”, zegt Hol­le­voet.

Na de ont­hul­ling van het lo­go was er een re­cep­tie met streek­pro­duc­ten uit de part­ner­lan­den.

FO­TO RAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.