Mod­der­ge­vecht om over­ge­no­men was­sa­lon

Voor­ma­li­ge uit­ba­ters te­gen OCMW-voor­zit­ter

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (woad)

De zoon van de voor­ma­li­ge uit­ba­ters van Was­sa­lon Gud­run ver­telt op Fa­ce­book dat de over­na­me van de zaak door Den Aas+ niet goed is ver­lo­pen. Voor­zit­ter Luc Op de Beeck be­treurt de po­le­miek.

Was­sa­lon Gud­run, vlak aan de wa­ter­to­ren, werd meer dan der­tig jaar ge­rund door de ou­ders van Tim Lin­sen. Op 1 ja­nu­a­ri 2016 werd het be­drijf een BVBA met Luc Op de Beeck (voor­zit­ter van het OCMW en van Den Aas+) en Luc Ruts (di­rec­teur van De Troef vzw) als zaak­voer­ders. Het was de be­doe­ling om er lang­du­rig werk­lo­zen naar een baan te be­ge­lei­den. “Voor mijn moe­der werd er in het was­sa­lon een ar­beids­con­tract voor­zien voor een pe­ri­o­de van on­be­paal­de duur”, al­dus Tim Lin­sen in zijn open­ba­re Fa­ce­book­post. Dat con­tract werd na iets meer dan een jaar toch be­ëin­digd.

Rechts­zaak

“De eer­ste twee jaar heb­ben we enorm veel ge­ïn­ves­teerd in de zaak”, zegt Luc Op de Beeck. “Mis­schien had­den de vo­ri­ge ei­ge­naars ver­keerd be­gre­pen wat de op­zet was, hoe­wel we dat op voor­hand dui­de­lijk heb­ben uit­ge­legd. Maar we heb­ben het con­tract van me­vrouw in­der­daad moe­ten be­ëin­di­gen.”

“Dat was een he­le schok voor mijn moe­der, om­dat zij de zaak na meer dan der­tig jaar moest over­la­ten aan per­so­neel met te wei­nig er­va­ring”, ver­volgt Tim Lin­sen. Hij voegt er nog aan toe

Tim Lin­sen

Zoon van voor­ma­li­ge uit­ba­ters

‘‘Na maan­den van on­ze­ker­heid is ge­rech­tig­heid ge­schied, er is een uit­spraak.’’

dat zijn moe­der niet min­stens twee jaar in dienst is ge­ble­ven, zo­als con­trac­tu­eel vast­ge­legd, en dat Luc Op de Beeck had ver­klaard dat zijn moe­der met pen­si­oen wil­de gaan, wat niet zo zou zijn. “Maar na maan­den van on­ze­ker­heid is ge­rech­tig­heid ge­schied, er is een uit­spraak.”

“We heb­ben een voor­stel voor de op­zeg ge­daan van 40.000 eu­ro”, zegt Luc Op de Beeck. “In de recht­bank werd 100.000 eu­ro geeist, de rech­ter heeft nu 33.000 eu­ro vast­ge­legd. In fei­te zijn we dus in het ge­lijk ge­steld. Ui­ter­aard gaan wij ver­goe­den wat ver­goed moet wor­den.”

Mid­dels een twee­de rechts­zaak in ja­nu­a­ri 2019 wil­len de voor­ma­li­ge uit­ba­ters van het was­sa­lon in­za­ge krij­gen in de cij­fers van de voor­bije ja­ren. Die zou­den ne­ga­tief zijn, ter­wijl ze de eer­ste drie jaar na de over­na­me recht heb­ben op 50% van de winst. Luc Op de Beeck over­weegt on­der­tus­sen een klacht we­gens las­ter. “Zo­wel Luc Ruts als ik zijn hier on­der­ste­bo­ven van. Op de­ze ma­nier met mod­der gooi­en is bij­zon­der pijn­lijk voor ons.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.