Geen zor­gen als je Lu­kaku hebt

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - LUDO VANDEWALLE

Het be­gint re­de­lijk hal­lu­ci­nant te wor­den. Ro­me­lu Lu­kaku is ge­woon on­mis­baar voor de Ro­de Dui­vels. De spits van Man­ches­ter Uni­ted, bij zijn club niet aan zijn meest pro­duc­tie­ve pe­ri­o­de be­zig, be­slist te­gen­woor­dig el­ke wed­strijd voor de Ro­de Dui­vels. Weer twee goals. Hij zit nu aan 22 goals in zijn jong­ste 18 in­ter­lands. Geen en­ke­le spe­ler in de we­reld haalt dat ge­mid­del­de. De helft van zijn 45 doel­pun­ten dus. Een sco­re­ma­chi­ne.

Over zijn be­slis­sing om over twee jaar op 27-ja­ri­ge leef­tijd te stop­pen, wil­len we het niet meer heb­ben. Maar als hij zo blijft voort­doen, zal de na­tie op zijn knie­ën val­len om hem te sme­ken dat niet te doen. Lu­kaku heeft zich ont­popt tot een groot­heid, niet al­leen meer let­ter­lijk. De spits gaat de ge­schie­de­nis in. Op lan­ge en kor­te ter­mijn. De ze­ge te­gen Zwit­ser­land zet de Ro­de Dui­vels op weg naar de eind­ron­de van de Na­ti­ons Le­a­gue, die in ju­ni van vol­gend jaar met vier lan­den wordt ge­speeld. Toch nog eens den­ken aan Lu­kaku dan voor we ons weer vra­gen stel­len als hij even geen doel­punt maakt.

Het be­lang van Lu­kaku is heel groot. Het was tot aan de 1-0 im­mers niet de bes­te wed­strijd van de Ro­de Dui­vels. Het doel­punt mag als il­lu­stra­tie gel­den. Mer­tens rom­mel­de de bal tot bij Meu­nier, die op zijn beurt tot bij Lu­kaku rom­mel­de. De eeu­wi­ge top­schut­ter trap­te niet eens over­tui­gend op doel, maar de Zwit­ser­se doel­man over­tuig­de ab­so­luut niet in zijn tus­sen­komst.

Dat de Dui­vels niet al­tijd een hoog tem­po op­leg­gen, zijn we in­tus­sen ge­woon. On­ge­woon was dat er veel slor­dig­he­den in het spel za­ten. De­ze tech­nisch vaar­di­ge ploeg staat nor­maal ga­rant voor vlot pas­singspel, maar ook dat bleef ach­ter­we­ge. Niet door een ge­brek aan ruim­te of door de gro­te druk van de Zwit­sers, maar ge­woon door on­zorg­vul­dig­he­den. De num­mer 8 op de we­reld­rang­lijst had even­veel bal­be­zit als de num­mer 1. Bel­gië was ge­vaar­lij­ker, maar een uit­blin­ker was moei­lijk te vin­den. Ti­ele­mans was ge­vaar­lijk met af­stands­scho­ten, Meu­nier en Mer­tens wa­ren heel be­drij­vig, maar hun spel stond bol van de over­haas­ting. Ook Car­ras­co droeg zijn steen­tje bij. Hij be­leef­de zijn bes­te pe­ri­o­de sinds lang bij de na­ti­o­na­le ploeg. Ha­zard en Lu­kaku wa­ren min­der na­druk­ke­lijk aan­we­zig, maar dat zet­te de spits dus even recht. Van goud­waar­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.