Schan­daal breidt zich uit over Eu­ro­pa

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - (gma)

‘Pro­pe­re Han­den’ wordt stil­aan een Eu­ro­pees ver­haal. De aan­tij­gin­gen blij­ven niet be­perkt tot Bel­gië en over­stij­gen de lands­gren­zen. Zo is Ser­vië in de ban van een mo­ge­lij­ke wit­was­ope­ra­tie van zo’n der­tig mil­joen eu­ro. Spil in de­ze: ex-prof Ma­te­ja Kez­man, te­gen­woor­dig za­ken­part­ner van... De­jan Veljko­vic.

Ook in Grie­ken­land brandt het. Daar raak­te gis­te­ren be­kend dat Evan­ge­los Ma­ri­na­k­is, voor­zit­ter van top­club Olym­pia­cos, en liefst 27 an­de­ren - on­der wie een voor­ma­lig voor­zit­ter van de voet­bal­bond, ex-scheids­rech­ters en voor­ma­li­ge spe­lers - zul­len ver­volgd wor­den voor match­fixing.

Vol­gens L’Équi­pe heeft de cri­sis ook Frank­rijk be­reikt. De UEFA zou de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten er­van op de hoog­te ge­bracht heb­ben dat de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd PSG - Ro­de Ster Bel­gra­do ge­re­geld zou zijn. Een Ser­visch be­stuurs­lid zou bij­na vijf mil­joen eu­ro heb­ben in­ge­zet op een ne­der­laag van zijn ei­gen team met min­stens vijf doel­pun­ten ver­schil. In het Parc des Prin­ces werd het be­gin ok­to­ber... 6-1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.