Zij blij­ven in de ge­van­ge­nis

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - (mkm, bla)

IN VER­DEN­KING GE­STELD VAN CRI­MI­NE­LE OR­GA­NI­SA­TIE, WIT­WAS­SEN EN COR­RUP­TIE

De­jan Veljko­vic: Wordt door het fe­de­raal par­ket be­schouwd als hoofd­ver­dach­te om­dat hij zich als spe­lers­ma­ke­laar zou ver­rijkt heb­ben met ver­do­ken com­mis­sie­lo­nen, in sa­men­spraak met ver­schil­len­de clubs uit eer­ste klas­se. Maar er­ger: hij wordt ook gel­inkt aan match­fixing in de de­gra­da­tie­strijd eind vo­rig sei­zoen tus­sen KV Me­che­len en Eu­pen.

Thier­ry Stee­mans: Fi­nan­ci­eel di­rec­teur bij KV Me­che­len. Er zijn ster­ke aan­wij­zin­gen dat be­stuurs­le­den van Malinwa wed­strij­den in de de­gra­da­tie­strijd pro­beer­den te be­ïn­vloe­den. Voor­al te­gen Stee­mans we­gen de be­schul­di­gin­gen het zwaarst.

Oli­vier So­mers: Hoofd­aan­deel­hou­der en ‘ster­ke man’ van KV Me­che­len. Ook hij werd woens­dag op­ge­pakt voor een lang­du­ri­ge on­der­vra­ging door de ge­rech­te­lij­ke po­li­tie in Leu­ven. De on­der­zoeks­rech­ter be­slis­te om hem even­eens aan te hou­den.

IN VER­DEN­KING GE­STELD VAN CRI­MI­NE­LE OR­GA­NI­SA­TIE EN WIT­WAS­SEN

Mo­gi Bay­at: Het fe­de­raal par­ket ver­denkt hem er­van dat hij als ma­ke­laar spe­lers en clubs ja­ren­lang be­dot heeft om zijn ei­gen ri­an­te winst­mar­ges op trans­fers zo groot mo­ge­lijk te ma­ken. Er zijn ook aan­wij­zin­gen dat hij - frau­du­leus aan­ge­koch­te - luxe­hor­lo­ges ca­deau deed bij het re­ge­len van zijn con­trac­ten en com­mis­sies.

Ma­rija Bo­go­je­vs­ka: De echt­ge­no­te van de om­stre­den spe­lers­ma­ke­laar en hoofd­ver­dach­te De­jan Veljko­vic. Het ge­recht ver­denkt haar er­van dat ze goed wist waar haar man mee be­zig was en deel­de in de ma­la­fi­de op­ge­stre­ken win­sten.

Lau­rent De­nis: Werd eer­der al ver­oor­deeld voor zijn aan­deel in de zaak-Ye en komt nu op­nieuw in het vi­zier om­dat hij dik­ke maatjes met Mo­gi Bay­at is. Vol­gens het fe­de­raal par­ket hielp De­nis de voet­bal­ma­ke­laar met het ver­slui­zen van zijn cen­ten en stond hij ook in voor de op­maak van spe­lers­con­trac­ten.

IN VER­DEN­KING GE­STELD VAN CRI­MI­NE­LE OR­GA­NI­SA­TIE EN PRI­VA­TE COR­RUP­TIE

Bart Ver­ten­ten: Vol­gens het fe­de­raal par­ket zijn er on­der meer af­spra­ken ge­maakt tus­sen Veljko­vic, Ver­ten­ten en di­ver­se be­stuurs­le­den van Waas­land-Be­ve­ren bij mo­ge­lij­ke be­ïn­vloe­ding van de de­gra­da­tie­strijd.

IN VER­DEN­KING GE­STELD VAN WIT­WAS­SEN VAN GELD

Ka­rim Me­j­ja­ti: De Brus­sel­se voet­bal­ma­ke­laar wordt be­schouwd als de rech­ter­hand van Mo­gi Bay­at en zou vol­gens het ge­recht een van diens stro­man­nen zijn.

Dra­gan Sil­ja­noski: Ex-ma­na­ger van Club Brug­ge-coach Ivan Le­ko. De ex-spe­ler van Ant­werp - aan­ge­hou­den op ver­den­king van wit­was­sen, niet van match­fixing - wordt gel­inkt aan de en­tou­ra­ge van De­jan Veljko­vic.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.