“Zijn le­vens­werk, zijn car­ri­è­re… Al­les is ka­pot”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - MARC KLIFMAN (who, bla)

Hij de in­tel­li­gen­te ra­dio­loog die de nieu­we Frank De Bleec­ke­re zou wor­den. Zij de knap­pe psy­cho­lo­ge die maar al te graag fier naast hem po­seer­de. Dat wa­ren Bart Ver­ten­ten (30) en zijn vrien­din Het­ty Boons (32) in be­te­re tij­den. Nu zit de top­scheids­rech­ter uit Be­ve­ren in de ge­van­ge­nis en blijft zijn aan­staan­de ver­weesd ach­ter. “Het eer­ste mo­ment, toen ik hoor­de waar­om ze hem mee­na­men, was ik er he­le­maal ge­rust op”, ver­tel­de ze gis­te­ren in tra­nen aan ‘VTM Nieuws’. “Maar plots wer­den die be­schul­di­gin­gen zwaar­der en zwaar­der. Din­gen waar hij niets mee te ma­ken heeft. Hij staat recht in zijn schoe­nen en wordt ten on­rech­te aan de schand­paal ge­na­geld. Heel zijn le­vens­werk, zijn car­ri­è­re... Al­les is ka­pot.”

De kans lijkt on­be­staan­de dat we Bart Ver­ten­ten ooit nog zul­len te­rug­zien op een voet­bal­veld. Dat gaf de KBVB al aan na­dat de ref

werd aan­ge­hou­den op ver­den­king van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en cor­rup­tie. Kort sa­men­ge­vat wordt de jon­ge scheids­rech­ter er­van ver­dacht

“Ja, hij bab­bel­de met Veljko­vic. Maar daar­om ma­ni­pu­leer­de hij nog

geen mat­chen, hé.”

dat hij mo­ge­lijk mee­hielp met het be­ïn­vloe­den van be­lang­rij­ke wed­strij­den in de de­gra­da­tie­strijd van vo­rig sei­zoen. Voor­al zijn ami­ca­le con­tac­ten met de ge­vi­seer­de ma­ke­laar De­jan Veljko­vic Velkjko­vic pro­beer­de Ver­ten­ten op ver­schil­len­de ma­nie­ren te paai­en - bre­ken hem zuur op. Vol­gens het fe­de­raal par­ket zijn er on­der meer af­spra­ken ge­maakt tus­sen Velk­jo­vic en Ver­ten­ten om be­paal­de wed­strij­den mo­ge­lijk te be­ïn­vloe­den. Maar ver­loof­de Het­ty doet dat af als com­ple­te on­zin. “Ja, hij ken­de Veljko­vic en ze bab­bel­den wel. Ze kwa­men als voet­bal­ken­ners over­een. Maar daar­om ma­ni­pu­leer­de hij nog geen mat­chen, hé. Mijn va­der is Club-sup­por­ter, hij ging daar­om toch ook niet in het voor­deel van Brug­ge flui­ten? Bart was al­tijd pro­fes­si­o­neel.”

Het ge­recht heeft ster­ke ver­moe­dens van schuld ten aan­zien van Ver­ten­ten, die op het punt staat om over en­ke­le maan­den met zijn ver­loof­de te trou­wen. Al is zijn hu­we­lijk mo­men­teel al­licht het laat­ste van zijn ge­dach­ten, want de ta­lent­vol­le scheids­rech­ter blijft nog min­stens en­ke­le da­gen ach­ter de tra­lies. Zijn raads­man, de be­ken­de sport­ad­vo­caat Jo­h­n­ny Mae­schalk, wei­ger­de gis­te­ren el­ke com­men­taar over het dos­sier.

In het UZ Brus­sel, waar de ar­bi­ter als ra­dio­loog werkt, wach­ten ze voor­zich­tig het on­der­zoek af. “Als werk­ge­ver zijn wij te­vre­den over hem. We zien mo­men­teel geen en­ke­le re­den om maat­re­ge­len te ne­men”, zegt woord­voer­der Ed­gard Eeck­man. Voor vrien­din Het­ty en de en­tou­ra­ge van Ver­ten­ten is het nu voor­al af­wach­ten wat de speur­ders te­gen hem kun­nen hard­ma­ken. “Ik hoop dat dit kan recht­ge­zet wor­den”, zegt Het­ty. “Want

Bart was de ‘up­co­ming man’ in de UEFA. Om­dat hij cor­rect fluit, niet om­dat hij mat­chen ma­ni­pu­leert.”

Waas­land-Be­ve­ren heeft een nieu­we voor­zit­ter. Tij­de­lijk toch. On­der­voor­zit­ter Jo­zef Van Re­moor­tel neemt tij­de­lijk de fak­kel over van Dirk Huy­ck. Die laat­ste werd door het fe­de­raal par­ket in ver­den­king ge­steld van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en pri­va­te cor­rup­tie match­fixing in de voet­bal­we­reld - en werd vrij­ge­la­ten on­der voor­waar­den. Een van die voor­waar­den was dat Huy­ck niet in con­tact zou ko­men met Waas­land-Be­ve­ren, zijn ei­gen club dus. Die­zelf­de voor­waar­de geldt trou­wens voor Oli­vier Swolfs, CFO bij de club en voor de­zelf­de fei­ten in ver­den­king ge­steld. Doel­man Da­vy Roef was gis­ter­och­tend ge­woon op trai­ning. Hij werd in dit dos­sier ver­hoord als ge­tui­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.