Fes­ti­val Spie­gels van de Ziel be­reidt cul­tu­re­le mix tus­sen oost en west

DO 18/10 - ZO 21/10 | TUTTI FRATELLI | ANT­WER­PEN | WWW.TUTTIFRATELLI.BE

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Al voor de ze­ven­de keer or­ga­ni­seert Tutti Fratelli het fes­ti­val Spie­gels van de Ziel, ka­de­rend in de Dag van de Ar­moe­de op 17 ok­to­ber. Als ope­ner zin­gen en spe­len de ac­teurs en mu­zi­kan­ten van Tutti Fratelli don­der­dag door de open ra­men van hun ge­bouw aan de Lan­ge Gast­huis­straat. De avond wordt voort­ge­zet door Pha­ra de Aguir­re die de do­cu Théâ­tre Sour­ce van Koen van den Bril in­leidt. Pa­ral­lel aan de­ze do­cu loopt een ex­po van Phi­lip Aguir­re y Ote­gui die het he­le fes­ti­val lang te be­zich­ti­gen is. Aan­schui­ven voor een bord­je van From Sy­ria with Lo­ve (fo­to) kan op vrij­dag. Sy­ri­sche vrou­wen die en­ke­le ja­ren ge­le­den naar ons land vlucht­ten ser­ve­ren au­then­tie­ke re­cep­ten. Het en­sem­ble Sy­ri­ans Got Ta­lent brengt tij­dens het eten een mix van oos­ter­se en wes­ter­se mu­ziek. CTRL +ESC, de eer­ste jon­ge­ren­pro­duc­tie van Tutti Fratelli die in mei in pre­mi­è­re ging, speelt naar aan­lei­ding van dit fes­ti­val twee keer. Spie­gels van de Ziel wordt zon­dag af­ge­slo­ten met een con­cert van Raymond van het Groe­ne­woud.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.