Hoe Mark Ver­stockt zijn kunst uit­puur­de

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - STE­FAN LAENEN TOT 20/10 (fh)

Von Teese sleurt het al­le­maal mee op tour, net als een uit­ge­brei­de gar­de­ro­be bom­vol te­pelkwast­jes, jar­re­tel­les en ja­pon­nen met pail­let­ten. Net door de om­vang van haar pro­duc­tie leek een groot­scha­li­ge tour­nee lang on­mo­ge­lijk. The Art of the Teese is Di­ta’s eer­ste Eu­ro­pe­se tour­nee. “Di­ta grapt dat ze geen cent over­houdt aan haar tour­nee”, weet Be­ha­ve. “Al­licht over­drijft ze een beet­je, maar het is wel zo dat ze al haar kos­tuums en re­kwi­sie­ten met ex­qui­se zorg kiest. Ge­luk­kig mag ze re­ke­nen op gul­le spon­sors zo­als Mr. Pe­arl, Jean Paul Gaul­tier en Chris­ti­an Lou­bou­tin. Met haar so­lo­acts ver­scheen Di­ta al vaak in Eu­ro­pe­se shows, mo­de­shows en te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s. Toen ze in Cra­zy Hor­se’s op­trad, woon­de ze een tijd in Pa­rijs. Maar het is voor het eerst dat ze met haar he­le re­vue af­zakt. In haar en­tou­ra­ge werkt de crè­me de la crè­me uit ons vak. Dir­ty Marti­ni uit New York is een vo­lup­tu­eu­ze dan­se­res, ter­wijl Jet Ado­re de we­reld­top is van man­ne­lij­ke burlesque.”

Antwerpse bur­lesque­school sluit

Of Miss Be­ha­ve zelf in de zaal zit? “Wees maar ze­ker! De Stadsschouwburg is straks ge­vuld met het he­le bon­te bur­lesque­we­reld­je. Na de shows or­ga­ni­seer ik sa­men met Flo­ren­ce Agra­tie een af­ter­par­ty in de schouw­burg.”

Miss Be­ha­ve maakt te­gen­woor­dig zelf fu­ro­re, dat blijkt zo­wel een vloek als een ze­gen. “Het is met pijn in het hart dat ik Club Burlesque Aca­de­my in Ant­wer­pen sluit. Het doek valt over mijn aca­de­mie. Ik treed zo vaak op in bin­nen- en bui­ten­land dat mijn cur­sus­sen er­on­der lij­den. Ik maak van mijn hart een steen, en stop voor­lo­pig

met mijn bur­lesque­school. Al gaan we er­uit – hoe kan het ook an­ders – met een knal­feest. We pre­sen­te­ren op 27 ok­to­ber in de La Ri­va een show bom­vol in­ter­na­ti­o­na­le ar­ties­ten, be­ge­leid door li­ve­band Les Se­pe­ratwists uit New Or­leans. Met Von Teese en on­ze feest­jes is Ant­wer­pen twee we­ken lang de hoofd­stad van de burlesque.”

FRANK HEIRMAN

KUNST

EX­PO

| BP-BUILDING & GALLERIE CALLEWAERT-VANLANGENDONK | ANT­WER­PEN

In een nieuw over­zichts­boek over Mark Ver­stockt (1930-2014) toont kunst­his­to­ri­cus Da­vid Ver­mei­ren stap voor stap aan hoe de Antwerpse kun­ste­naar evo­lu­eer­de van een ly­ri­sche ab­strac­tie naar een hel­der mi­ni­ma­lis­me, dat hij steeds meer ging toe­pas­sen op ob­jec­ten en in boek­de­sign. Over­heer­sen in de ja­ren 50 vreem­de bloed­cel­len, van­af 1965 bouwt Ver­stockt zijn com­po­si­ties op van­uit het vier­kant en de cir­kel. Bij het boek hoort een dub­bel­ex­po: Bank De­len in de BP-Building op de Jan Van Rijs­wij­ck­laan 184 toont de gro­te doe­ken en sculp­tu­ren, ga­le­rie Callewaert-Van­lan­gendon­ck in de Wol­straat 21 brengt het werk op pa­pier in kaart.

FO­TO JOCHEN TACK

Uit

FO­TO CALLEWAERT-VAN­LAN­GENDON­CK

Com­po­si­tie, 1968.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.