Va­len­tijn Dhae­nens in het En­gels

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - WO 17/10 - VR 19/10 (id)

et het af­scheid van Aki Sai­to, en la­ter op het sei­zoen Wim Van­les­sen, ver­liest Bal­let Vlaan­de­ren twee ico­ni­sche dan­sers. De Ja­pan­se die af­zwaait met de ti­tel­rol in Gi­s­el­le geeft straks les aan de Ko­nink­lij­ke Bal­let­school. “Ik werd er met open ar­men ont­van­gen en ben blij dat ik er mijn ken­nis nu kan door­ge­ven.”

1974-1991: jeugd in Ja­pan

“Op mijn ze­ven­de ben ik be­gin­nen te dan­sen. Mijn zus deed ook bal­let en ik was voor­al ver­liefd op haar pak­jes. Zo­als me­nig meis­je, zag ik bal­let veel­eer als een hob­by, goed voor twee les­sen per week. Maar rond mijn tien­de spoor­den mijn leer­krach­ten me aan wed­strij­den te dan­sen. Zo leer­de ik me­zelf uit te da­gen. Op mijn zes­tien­de won ik een be­lang­rijk bal­let­con­cours in Ja­pan. Maar mijn ou­ders von­den dat ik al ge­noeg had ge­danst, en dat het tijd werd om me op ho­ge­re stu­dies te con­cen­tre­ren. Net toen be­gon ik er­van te dro­men om pro­fes­si­o­neel te dan­sen. Ze­ker toen ik de be­lang­rij­ke Prix de Lausan­ne won, waar een scho­ling in Eu­ro­pa aan vasthing. Mijn ou­ders hiel­den hun hart vast, maar ik wou mijn kans wa­gen. Hoe­wel ik er aan­van­ke­lijk meer voor voel­de om school te lo­pen in Pa­rijs, be­zweek ik voor het aan­bod van de Ko­nink­lij­ke Bal­let­school. Di­rec­tri­ce Ma­ri­nel­la Pa­ne­da gaf me het ge­voel dat men er goed voor mij zou zor­gen.”

1991-1994: op­lei­ding Ko­nink­lij­ke Bal­let­school

“Toen ik in Ant­wer­pen aan­kwam, sprak ik geen woord En­gels. Dat eer­ste jaar was ik voor­al nieuws­gie­rig. Al­les was nieuw, en ik leer­de Wim Van­les­sen ken­nen. Wim was een jon­gen van hier: erg ge­ta­len­teerd, niet al te groot, en met een­zelf­de ener­gie. Ei­gen­lijk zag

Ma­ri­nel­la in mij de per­fec­te dans­part­ner voor hem. Zo heb­ben Wim en ik op school al sa­men le­ren dan­sen. On­ze eer­ste ja­ren bij wat toen nog Ko­nink­lijk

Bal­let van Vlaan­de­ren heet­te, dan­sten we niet zo vaak sa­men, maar la­ter weer wel. Cho­re­o­gra­fen en het pu­bliek be­merk­ten de klik tus­sen ons. Dan­sen met Wim voelt ver­trouwd. In het bal­let zijn we sa­men ge­groeid, we spre­ken de­zelf­de dans­taal en zijn ook pri­vé goe­de maatjes. Toch bouw­den we ook los van el­kaar een car­ri­è­re uit.”

1994-2015: glo­rie­ja­ren bij Bal­let Vlaan­de­ren

“Na de Bal­let­school was het niet zo­zeer de be­doe­ling om in Ant­wer­pen te blij­ven dan­sen, maar toen­ma­lig di­rec­teur Ro­bert Den­vers bood me als tie­ner een con­tract aan dat ik niet kon wei­ge­ren: ik kon met­een bij het Bal­let be­gin­nen als halfsolist. Zo­als el­ke am­bi­ti­eu­ze dan­ser, bleef ik uit­kij­ken naar kan­sen in het bui­ten­land, maar toen Ka­thryn Ben­netts aan het roer kwam, kon zij me er van over­tui­gen in Ant­wer­pen te blij­ven als prin­ci­pal. Zij heeft me voor­al ar­tis­tiek la­ten groei­en.”

“Op ar­tis­tiek vlak koes­ter ik in Ant­wer­pen voor­al de bal­let­ten In the Midd­le So­me­what Ele­va­ted en Ar­ti­fact van Wil­li­am For­sy­the, One­gin van Jo­hn Cran­ko en Slee­ping Beau­ty van Mar­cia Hay­dée. Op per­soon­lijk vlak ben ik voor­al ge­roerd door de ma­nier waar­op ik hier zo vlug in de ar­men werd ge­slo­ten.

ILSE DEWEVER

THE­A­TER

DANS

| DE STU­DIO | ANT­WER­PEN | WWW.DESTUDIO.COM

In SKaGeNs De­gro­teMond werd aan de hand van his­to­ri­sche toe­spra­ken van we­reld­lei­ders de mas­sa be­speeld, die zo aan­stuur­den op oor­log. DeKlei­neOor­log brengt de keer­zij­de van de me­dail­le: wat zijn de ge­vol­gen van die op­zwe­pen­de woor­den voor de ge­wo­ne man in de straat? Met bei­de mo­no­lo­gen trok Va­len­tijn Dhae­nens in bin­nen- en bui­ten­land tien jaar lang vol­le za­len. In 2018 sluit de ac­teur dit ver­haal af met een slot­tour­nee. In De Stu­dio pre­sen­teert hij de En­gels­ta­li­ge ver­sie van de stuk­ken als een dou­ble bill. Met Ne­der­land­se en Fran­se bo­ven­ti­tels.

FO­TO KLAARTJE LAMBRECHTS

Aki Sai­to zwaait na 25 jaar af als prin­ci­pal van Bal­let Vlaan­de­ren.

FO­TO FRED DEBROCK

Va­len­tijn Dhae­nens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.