Door­braak in moord op Sa­ra: ex en zijn ou­ders aan­ge­hou­denFOTO

Moord op jon­ge ma­ma ein­de­lijk op­ge­lost na op­roep in ‘Fa­roek’

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - MARC HELSEN, DIRK COOSEMANS

Er is ein­de­lijk een door­braak in het on­der­zoek naar de moord op de 21-ja­ri­ge Sa­ra Lae­re­mans uit Geel. Speur­ders ver­dach­ten met­een haar ex Glenn M. en zijn ou­ders, maar er was geen be­wijs. Het tv-pro­gram­ma Fa­roek blies het on­der­zoek on­langs nieuw le­ven in. Glenn M. en zijn ou­ders zijn aan­ge­hou­den. Hij voor moord, zij voor het fa­bri­ce­ren van een vals ali­bi. Maar het ge­recht twij­felt nog of Glenn M. de moord al­leen pleeg­de…

Sa­ra Lae­re­mans (21), een ge­schei­den ma­ma van twee, werd op 22 ok­to­ber 2016 ver­moord te­rug­ge­von­den in haar ap­par­te­ment in Geel.

Sa­ra had die och­tend af­ge­spro­ken met haar moe­der om sa­men te gaan ont­bij­ten. De twee kin­de­ren van 1,5 en bij­na 3 jaar had ze de avond voor­dien met de trein naar haar ex in Ize­gem ge­bracht.

Om­dat de jon­ge vrouw niet op­daag­de, trok haar moe­der zelf naar het ap­par­te­ment, in het Bri­gan­ds­hof in Geel. Daar vond ze het le­ven­lo­ze li­chaam van haar doch­ter. De wets­dok­ter trof bij de au­top­sie mo­ge­lij­ke spo­ren van wur­ging aan. De vrouw had ook veel bloed ver­lo­ren .

Ali­bi via ou­ders

De moor­de­naar stal ook de bank­kaart. Hij ken­de de pin­co­de blijk­baar en haal­de die avond nog 300 eu­ro af met haar bank­kaart aan het Ar­gen­ta­kan­toor aan de Lier­se­weg in He­ren­tals. Er wa­ren geen spo­ren van braak dus had het slacht­of­fer de da­der mo­ge­lijk bin­nen­ge­la­ten. Al­le­maal de­tails die de­den ver­moe­den dat de da­der Sa­ra goed ken­de.

Daar­om ver­dach­ten de speur­ders met­een ex-man Glenn M, die werkt als ar­bei­der. Hij be­weer­de dat hij die avond, nacht en och­tend in Ize­gem zat en op de kin­de­ren let­te. Zijn va­der Pa­tri­ce M. en moe­der In­ge M. be­ves­tig­den het he­le ver­haal van hun zoon en ver­schaf­ten hem zo een ali­bi.

Het on­der­zoek raak­te in het slop, Glenn kreeg het hoe­de­recht over de kin­de­ren. Om de zaak toch op­nieuw op de rails te krij­gen werd er een op­roep tot ge­tui­gen ge­daan in het op­spo­rings­pro­gram­ma Fa­roek op VTM, vo­ri­ge week. Dat le­ver­de ui­terst nut­ti­ge, bij­ko­men­de in­for­ma­tie op, zo blijkt. De ex werd op­nieuw ver­hoord en ging door de knie­ën. Het mo­tief voor de moord zou een bit­te­re strijd om de kin­de­ren ge­weest zijn.

Rol schoon­va­der on­der de loep

Ook de ou­ders van de ver­dach­te zijn aan­ge­hou­den. Ze voor­za­gen de zoon van een vals ali­bi en ble­ven al die tijd bij hun ver­haal. Daar­door sa­bo­teer­den zij het on­der­zoek.

De speur­ders vlooi­en nu ver­der uit of de be­trok­ken­heid van va­der Pa­tri­ce M. nog gro­ter is. Want er is nog al­tijd twij­fel of Glenn M. al- leen han­del­de. Zelfs met de pis­te dat de schoon­va­der van Sa­ra al­leen han­del­de, wordt re­ke­ning ge­hou­den.

Om­dat de schoon­ou­ders des­tijds geen ver­dach­ten wa­ren, ble­ven ze bij het spo­ren­on­der­zoek bui­ten schot. Dat ver­an­dert nu: er kan hen wor­den ge­vraagd DNA af te staan, en de an­de­re sta­len die des­tijds wer­den ge­no­men, zul­len op­nieuw wor­den on­der­zocht. Daar­na ko­men er nieu­we con­fron­ta­ties en ver­ho­ren van de ver­dach­ten.

“Vrien­de­lij­ke men­sen”

In Ize­gem, waar de ou­ders in een ap­par­te­ment woon­den, re­a­geert men ver­rast. “Op­ge­pakt? We dach­ten dat ze op reis wa­ren”, zegt een buur­man. “Pa­tri­ce en In­ge zijn echt vrien­de­lij­ke men­sen. De zoon woon­de hier­naast in een an­der ap­par­te­ments­ge­bouw. Hij bracht soms de kind­jes.”

In de buurt van het ap­par­te­ments­ge­bouw Bri­gan­ds­hof in Geel re­a­geert een be­woon­ster min­der ver­baasd: “Ik heb al­tijd ge­dacht dat Glenn M. Sa­ra heeft ver­moord.”

De ou­ders van Sa­ra wen­s­ten gis­te­ren niet te re­a­ge­ren. “Wij we­ten zelf niet veel, maar heb­ben ver­trou­wen in het ge­recht”, al­dus de ma­ma.

“Het mo­tief zou een bit­te­re strijd om de kin­de­ren zijn ge­weest.”

FO­TO FA­ROEK

Sa­ra Lae­re­mans was 21 toen ze ver­moord werd.

FO­TO RR

Ook de schoon­ou­ders van Sa­ra wer­den aan­ge­hou­den.

FO­TO RR

Sa­ra’s ex werd in­tus­sen op­ge­pakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.