Ook nu nog wil­len po­li­ti­ci uw stem ron­se­len

Po­li­tie­ke stra­te­gen over de laat­ste rech­te lijn naar de stem­bus

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - DIRK HENDRIKX

Reinout Van Zan­dy­c­ke

Com­mu­ni­ca­tie-ex­pert

“Men­sen die pas in het stem­hok­je de knoop door­hak­ken, moe­ten je tot op het laat­ste mo­ment nog heb­ben ge­zien.”

Phi­lip­pe De Vries

FO­TO RR

Fons Van Dy­ck

Pro­fes­sor stra­te­gi­sche com­mu­ni­ca­tie

“Nu nog even men­sen in­hou­de­lijk over­tui­gen via so­ci­a­le me­dia lukt niet meer. Dat moet je op­bou­wen in de loop der ja­ren.”

Com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur

“Het is niet we­ten­schap pe­lijk be­we­zen dat lou­te­re aan­we­zig­heid in me­dia, fol­ders en af­fi­ches twij­fe­laars ver­leidt. Het kan ook een ne­ga­tief ef­fect heb­ben: daar heb je ze weer.”

Veel kie­zers we­ten al wel voor wie ze gaan stem­men. Een aan­tal blijft ge­woon thuis. Maar er is ook nog de groep wei­fe­laars die wel naar het stem­hok­je gaan, maar die soms pas op het mo­ment zelf de knoop door­hak­ken. Juist zij be­slis­sen over winst of ver­lies, die ene ex­tra ze­tel, dat plus­je of min­ne­tje voor een naam. Hoe haal je ze aan boord?

We leg­den het voor aan drie ex­perts: Fons Van Dy­ck (ma­na­ging di­rec­tor van Think BBDO en pro­fes­sor stra­te­gi­sche com­mu­ni­ca­tie aan de VUB), Phi­lip­pe De Vries (com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur en do­cent po­li­tie­ke mar­ke­ting aan de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen) en Reinout Van Zan­dy­c­ke van het com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Ex­po­su­re, dat ad­vies geeft aan po­li­ti­ci in 52 ste­den en ge­meen­ten (ook in Ant­wer­pen, “maar meer zeg ik daar niet over”).

Ook hoog­op­ge­lei­den

Van Dy­ck: “Een der­de van de kie­zers heeft zijn keu­ze al lan­ger ge­maakt. Een der­de heeft in de voor­bije tien da­gen zijn keu­ze ver­nauwd; mis­schien twij­fe­len ze nog net tus­sen twee par­tij­en. Een der­de zijn de on­be­slis­ten. Bij hen heb je die­ge­nen die ab­so­luut niet met po­li­tiek be­zig zijn, van wie er een aan­tal blan­co of he­le­maal niet stem­men. Die men­sen kun je niet meer be­rei­ken. Het zijn de af­ha­kers. Een twee­de groep on­be­slis­ten vind je meer in de ste­den: de tac­ti­sche stem­mers, die na­den­ken over mo­ge­lij­ke co­a­li­ties en der­ge­lij­ke. Die zijn tot het laat­ste mo­ment nog ge­voe­lig voor po­li­tie­ke bood­schap­pen. Het zijn men­sen die het idee heb­ben dat ze mee het ver­schil ma­ken.”

De Vries: “Wij gaan uit van 30% on­be­slis­ten in de laat­ste week. Daar is on­der­zoek naar ge­daan, ge­woon door het te vra­gen aan men­sen na­dat ze ge­stemd heb­ben. Hen be­ïn­vloe­den is las­tig. Mar­ke­ting biedt veel mo­ge­lijk­he­den, maar po­li­tiek is geen com­mer­ci­eel pro­duct. Er speelt veel meer mee, zo­als de in­vloe­den van ou­ders, om­ge­ving, emo­ti­o­ne­le re­ac­ties, po­li­tie­ke psy­cho­lo­gie, de me­dia… On­be­slis­ten vind je net zo goed bij hoog­op­ge­lei­den. Soms zijn het tac­ti­sche stem­mers. Po­li­ti­ci kun­nen daar op in­spe­len, zo­als Bart De We­ver, die zegt niet op het Vlaams Be­lang te stem­men om­dat je de kans op een link­se co­a­li­tie ver­groot.”

Be­richt­je via Fa­ce­book

Van Zan­dy­c­ke: “Als de ver­kie­zin­gen nog wat ver­der­af zijn, kun je on­be­slis­ten be­rei­ken door een pro­fiel van ze op te ma­ken, bij­voor­beeld via Fa­ce­book, en na te gaan in welk vaar­wa­ter ze zit­ten. Ie­mand kan door zijn in­te­res­ses, li­kes en hob­by’s een li­be­raal lij­ken, maar dan zit hij ook in het vaar­wa­ter van de N-VA. De N-VA kan dan met ge­spon­sor­de be­rich­ten via Fa­ce­book naar zul­ke pro­fie­len pro­be­ren om hen net dat duw­tje te ge­ven naar de ei­gen par­tij toe. Je be­na­drukt dan niet de ver­schil­len tus­sen par­tij­en, maar de raak­pun­ten.”

De Vries: “Tja, cam­pag­nes op so­ci­a­le me­dia heb­ben voor­al een ver­ster­kend ef­fect. Je ver­sterkt je ach­ter­ban, maar an­de­ren over­tui­gen is nog an­de­re koek. Er is geen on­der­zoek dat aan­toont dat het werkt. Een li­be­raal over­tui­gen om voor N-VA te stem­men? Par­tij­en wer­ken graag met ar­che­ty­pes, ‘een ty­pi­sche li­be­raal die voor bei­de par­tij­en zou kun­nen stem­men’, maar er zijn mis­schien ook za­ken in je pro­gram­ma die hem of haar af­schrik­ken.”

Van Zan­dy­c­ke: “De mees­te par­tij­en doen zelf pei­lin­gen en hou­den via so­ci­a­le me­dia de vin­ger aan de pols, via de ‘je bent van [de­ze ge­meen­te] als’-si­tes bij­voor­beeld. Daar kun je op in­spe­len, niet met Ame­ri­kaan­se toe­stan­den of Rus­si­sche fa­ke­be­rich­ten, maar bij­voor­beeld met een be­taald be­richt over je idee­ën over kleu­ter­on­der­wijs, dat je op Fa­ce­book ver­spreidt on­der ou­ders met jon­ge kin­de­ren. Ove­ri­gens geeft in Ame­ri­ka ie­mand als Trump nog al­tijd véél geld uit aan cam­pag­nes op Fa­ce­book.”

Wees zicht­baar

Van Zan­dy­c­ke: “Nu nog men­sen doen over­stap­pen, is heel moei­lijk. Je moet ze­ker zor­gen voor zicht­baar­heid. Men­sen die pas in het stem­hok­je be­slis­sen, moe­ten je tot op het laat­ste mo­ment nog heb­ben ge­zien of ge­hoord, zo­dat je ‘top of mind’ bent voor ze, zo­dat ze het eerst aan jou den­ken. Psy­cho­lo­gen noe­men dat het ‘re­c­en­cy

ef­fect’, de im­pact van een re­cent con­tact. Daar­om maakt Co­ca-Co­la nog al­tijd re­cla­me. Je kent het pro­duct al­lang, maar je grijpt er au­to­ma­tisch naar om­dat je net weer een ad­ver­ten­tie zag. Pu­re

FO­TO'S JORIS HERREGODS, ISOPIX, DVK, SEBASTIEN STEVENIERS, RR aan­we­zig­heid in de me­dia, in fol­ders, op af­fi­ches, op de markt, op tv, aan het stem­lo­kaal zon­dag, daar gaat het dan om, ze­ker bij men­sen die maar wei­nig met po­li­tiek be­zig zijn. Zicht­baar­heid heeft min­der ef­fect op de on­be­slis­ten die er juist hard over na­den­ken. Maar on­der­schat het toch niet. Ik weet van een be­ken­de po­li­tie­ke mar­ke­teer dat die er prat op ging, met gra­fiek­jes bij de hand, dat hij in die laat­ste da­gen nog veel twij­fe­laars over de brug wist te krij­gen. Dat kun je af­me­ten te­gen­over pei­lin­gen.”

De Vries: “Het is niet we­ten­schap­pe­lijk be­we­zen dat lou­te­re aan­we­zig­heid in me­dia, fol­ders en af­fi­ches twij­fe­laars ver­leidt. Het kan ook een ne­ga­tief ef­fect heb­ben: daar heb je ze weer. Pas op, ik snap het wel, dat je je wil to­nen, maar ik zie dat niet zo zwart-wit.”

Van Dy­ck: “Aan­we­zig­heid kan hel­pen in de laat­ste 48 uur, tot de och­tend zelf. In klei­ne ge­meen­ten met maar een paar stem­lo­ka­len, kun je een ver­schil ma­ken door er te gaan stáán zon­dag. Dat fy­sie­ke con­tact, even oog in oog met men­sen die je waar­schijn­lijk een beet­je kent, dat kan de door­slag ge­ven. Per­soon­lijk con­tact is van gro­te waar­de. De ste­de­lij­ke kan­di­daat moet dat pro­be­ren op­los­sen met een bom­bar­de­ment via so­ci­a­le en tra­di­ti­o­ne­le me­dia. Te­le­vi­sie is het be­lang­rijk­ste. Kran­ten wor­den ge­le­zen door de helft van de kie­zers. Pas op, nu nog even men­sen in­hou­de­lijk over­tui­gen via so­ci­a­le me­dia lukt niet meer. Dat moet je op­bou­wen in de loop der ja­ren. Markt­be­zoe­ken zijn goed voor wie al po­pu­lair is. Daar nu gaan rond­lo­pen, tus­sen kan­di­da­ten die over el­kaar strui­ke­len, heeft an­ders wei­nig zin.”

Let op uw quo­tes

Van Zan­dy­c­ke: “De­bat­ten ma­ken niet zo’n ver­schil: de mees­te kij­kers zijn de goed ge­ïn­for­meer­den die het al wel we­ten. Maar er kun­nen wel quo­tes wor­den ge­bruikt op so­ci­a­le me­dia die in­vloed heb­ben op men­sen die niet ge­ke­ken heb­ben. En die soms al­les­be­hal­ve een juis­te weer­spie­ge­ling ge­ven van het de­bat. De­bat­ten wor­den soms pas ach­ter­af ge­won­nen of ver­lo­ren.”

De Vrie­se: “Men­sen die ver van de po­li­tiek staan, over­tuig je al­leen met con­cre­te pro­jec­ten en za­ken die hen per­soon­lijk aan­be­lan­gen. Dat is ‘mi­cro­tar­ge­ting’, ge­richt op een buurt, op in­di­vi­du­en. Daar moet je wel tij­dig mee be­gin­nen.”

Van Zan­dy­c­ke: “Je moet ge­luk heb­ben met wat er in het nieuws speelt. Het voet­bal­schan­daal sneeuwt an­de­re za­ken on­der, zo­als de Pa­no-reportage van woens­dag over ge­meen­ten en hun be­leid voor par­keer­gel­den. Som­mi­ge lo­ka­le po­li­ti­ci zul­len daar niet rou­wig om ge­weest zijn.”

FO­TO RR

FO­TO RR

Po­li­ti­ci to­ve­ren ve­le tru­ken uit hun ho­ge hoed voor uw stem: op af­fi­ches staan, de­bat­te­ren, mark­ten af­schui­men, sa­men ge­zien wor­den of zelfs op brood­zak­ken staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.