De part­ners van de lijsttrekkers

Gazet van Antwerpen Kempen - - VERKIEZINGEN -

Groen

Da­niel­le Dier­ckx (44)

Hoe hebt u de cam­pag­ne be­leefd? “Het was een lan­ge en in­ten­sie­ve cam­pag­ne”, zegt Da­niel­le Dier­ckx, de vrouw van Groen-lijst­trek­ker Wou­ter Van Be­sien. “Wou­ter was erg veel op de baan voor in­ter­views, de­bat­ten, ver­ga­de­rin­gen, be­zoe­ken,... En het is een cli­ché als vrouw van, maar het huis­hou­den komt nu vol­le­dig op mij te­recht. En ik moet nu ook meer uit­leg­gen aan on­ze doch­ter waar­om pa­pa zo wei­nig thuis is: ‘hij wil baas van de stad wor­den’. ‘Ah, dan is het goed’, zegt ze. De vi­sie van een 3-ja­ri­ge op de po­li­tiek (lacht).

Wat gaat u op ver­kie­zings­dag doen? “We heb­ben de tra­di­tie om sa­men te gaan stem­men”, zegt Da­niel­le. “Dan heb­ben we met vrien­den af­ge­spro­ken voor een ‘ape­ri­tif elec­to­ral’ en eten we met ons ge­zin­ne­tje. Daar­na laat ik Wou­ter gaan.” (jas)

s.pa

Alain Dooms (53)

Hoe hebt u de cam­pag­ne be­leefd? “Het af­ge­lo­pen jaar was heel hec­tisch en cha­o­tisch”, zegt Alain Dooms, man van Jin­nih

Beels, lijst­trek­ster bij sp.a. “Ook voor ons zoon­tje is het niet ge­mak­ke­lijk ge­weest. Hij heeft zijn ma­ma wei­nig of niet ge­zien. Het was he­le­maal nieuw voor ons en ik had eer­lijk ge­zegd niet ver­wacht dat het zo in­tens zou zijn. We tel­len dus ze­ker af naar zon­dag. Ik heb het voor­al moei­lijk met de din­gen die al die di­gi­ta­le hel­den op so­ci­al me­dia pos­ten. Het ge­brek aan fat­soen en res­pect heeft meer im­pact dan ik had ver­wacht.”

Wat gaat u op de ver­kie­zings­dag doen? “Ik ga wer­ken”, zegt Alain. “En daar­na ga ik ons zoon­tje ha­len die bij Jin­nih en de sp.a in het Zui­der­pers­huis zit. Dan gaan wij naar huis en volg ik daar de af­loop.”

Alain wil zijn fo­to niet in de krant. (jas)

Open Vld

Ma­rie Bel­le­froid (40)

Hoe hebt u de cam­pag­ne be­leefd? “Als een on­ge­lo­fe­lijk druk­ke pe­ri­o­de”, zegt Ma­rie

Bel­le­froid, vrouw van Phi­lip­pe De Bac­ker

(Open Vld). “Ze­ker met ons twee­de kind­je Arthur van vier maan­den oud is het erg in­tens ge­weest.

Dat is niet een­vou­dig, maar we zijn een team en doen dit ook sa­men. Ik vind het ook be­lang­rijk om bij de­bat­ten bij­voor­beeld er­bij te zijn. Het voor­deel bij ver­kie­zin­gen is dat je naar een be­paal­de da­tum toe­leeft en het van­af dan weer iets rus­ti­ger wordt.” Wat gaat u op de ver­kie­zings­dag doen? “We gaan vroeg stem­men en dan trek­ken we ons te­rug met ons ge­zin­ne­tje”, zegt Ma­rie.”We ne­men een paar uur­tjes rust. Mis­schien gaan we naar de Zoo. Daar­na gaan we naar het Li­be­raal Huis voor de re­sul­ta­ten. Zon­dag wordt mis­schien wel de rus­tig­ste dag van de cam­pag­ne.” (jas)

CD&V De echt­ge­no­te van Kris Pee­ters kiest er­voor om niet in de krant te ko­men.

Vlaams Be­lang

Lut­gar­de De­win­ter (55)

Hoe hebt u de cam­pag­ne be­leefd? “Ik ken het al der­tig jaar, he”, zegt Lut­gar­de De­win­ter, vrouw van Vlaams Be­lang-kop­stuk Fi­lip

De­win­ter. “En tij­dens de cam­pag­ne ben je als het wa­re een po­li­tie­ke we­du­we. Ik ben wel wat ge­woon, maar ik voel toch dat de­ze cam­pag­ne har­der ge­speeld wordt on­der al­le par­tij­en. Vroe­ger was dat en­kel te­gen het Vlaams Be­lang. De span­ning en stress is thuis al­tijd aan­we­zig. Bij het eten ’s avonds bab­be­len we dan wat bij.”

Wat gaat u op de ver­kie­zings­dag doen? ”Zo­als al­tijd gaan we sa­men stem­men, wan­de­len met de hond en in de na­mid­dag val­len de kin­de­ren en fa­mi­lie bin­nen. Het is al­tijd een fa­mi­lie­ge­beu­ren. ’s Avonds ver­trekt Fi­lip naar het par­tij­se­cre­ta­ri­aat.” (jas)

PVDA

Na­di­ne Pee­ters (42)

Hoe hebt u de cam­pag­ne be­leefd? “We heb­ben el­kaar bij mo­men­ten erg wei­nig ge­zien, maar zijn er toch in ge­slaagd om el­ke avond

’s avonds te eten”, zegt Na­di­ne Pee­ters, de vrouw van Pe­ter Mer­tens (PVDA). Pee­ters komt zelf ook op voor PVDA, als lijst­trek­ker voor het dis­trict Ant­wer­pen. “We heb­ben toch over an­de­re za­ken dan po­li­tiek kun­nen pra­ten”, zegt ze. “En dat is no­dig, als je er el­ke dag mee op­staat en mee gaat sla­pen. Het is wel enorm druk ge­weest. Het aan­tal de­bat­ten de af­ge­lo­pen we­ken was waan­zin­nig hoog. Het was ver­moei­end, maar ook erg leuk.” Wat gaat u op de ver­kie­zings­dag doen? “We gaan sa­men stem­men, maar de uren daar­na zijn nog niet in­ge­vuld”, zegt Na­di­ne. “Maar rond 18u gaan we naar Am­pè­re om sa­men met de par­tij de re­sul­ta­ten te vol­gen.” (jas)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.