De zaak-Puia Gru­wel­moord op kind in 1999

Gazet van Antwerpen Kempen - - CRIMINALITEIT - (sa­re)

De moord op de 10-ja­ri­ge Puia Ma­ri­nes­cu deed in 1999 heel wat stof op­waai­en. De jon­gen was al en­ke­le da­gen als ver­mist op­ge­ge­ven toen hij op maan­dag 26 ju­li op­ge­vist werd uit het Lo­broek­dok, ach­ter het Sport­pa­leis in Ant­wer­pen. Zijn li­chaam zat in een zwar­te sport­tas, de ge­slachts­de­len er­af ge­sne­den, net als de ar­men en één been. Ver­min­kin­gen die pas na de dood van de jon­ge Roe­meen­se jon­gen toe­ge­bracht wa­ren. Hoe hij om het le­ven kwam werd niet dui­de­lijk door de au­top­sie. Wel was het ze­ker dat Puia niet stierf door ver­drin­king. De au­top­sie maak­te ook dui­de­lijk dat de klei­ne Puia op het mo­ment dat hij uit het wa­ter ge­haald werd al ze­ker en­ke­le da­gen dood was – vier tot ze­ven da­gen, no­teer­de de wets­dok­ter in zijn ver­slag. Puia werd vol­gens de au­top­sie ook niet ge­dro­geerd. De al­co­hol in zijn li­chaam was vol­gens het on­der­zoek af­kom­stig van pu­t­re­fac­tie, ver­rot­ting.

In de sport­tas von­den de speur­ders ook wat per­soon­lij­ke spul­len van Puia Ma­ri­nes­cu, net als een kom­me­tje dat mo­ge­lijk ge­bruikt werd om mee te be­de­len. Fo­ren­sisch spe­ci­a­lis­ten van het la­bo trof­fen bij het li­chaam ook en­ke­le ha­ren aan. Hon­den­ha­ren ener­zijds maar ook men­se­lij­ke ha­ren, zo­wel hoofd- als li­chaams­haar van een on­be­kend per­soon. Uit de haar­wor­tels kon he­laas geen zui­ver DNA­ma­te­ri­aal ge­re­cu­pe­reerd wor­den. De per­soon van wie de ha­ren zijn werd dus nooit ge­von­den en loopt – ten­zij hij of zij over­le­den is – nog vrij rond. Het Ant­werps par­ket meldt dat de zaak, na­dat ze door de on­der­zoeks­rech­ter af­ge­slo­ten werd, op­nieuw ge­o­pend is door het par­ket. “Een fo­ren­sisch ad­vi­seur toetst het dos­sier aan nieu­we DNA­tech­nie­ken”, luidt het. Con­creet wordt be­ke­ken of uit in 1999 ge­vrij­waar­de spo­ren met de hui­di­ge ken­nis en tech­no­lo­gie als­nog be­lang­rij­ke in­for­ma­tie kan ge­haald wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.