Ge­noeg zelf­ge­noeg­zaam­heid

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Wou­ter De Geest, CEO van BASF en émi­nen­ce gri­se van de Ant­werp­se on­der­ne­mers­we­reld, wordt op zijn 64ste voor­zit­ter van Vo­ka Ant­wer­penWaas­land. Uit een in­ter­view met hem in de­ze krant blijkt dat hij die nieu­we func­tie dui­de­lijk niet als een uit­loop­baan be­schouwt. De Geest barst van de am­bi­tie en steekt zijn er­ger­nis over de traag­heid van de po­li­tiek niet on­der stoe­len of ban­ken. “Plan­nen heb­ben we al veel ge­maakt, maar op het vlak van uit­voe­ring ge­beurt er niets”, zegt hij over de in­ves­te­rin­gen in spoor- en we­gen­in­fra­struc­tuur. En ook: “Gaan we nu ein­de­lijk die slim­me ki­lo­me­ter­hef­fing in­voe­ren?”

Voor de po­li­ti­ci die zich de­ze week vol over­ga­ve in het ge­kra­keel over de be­noe­ming van de Oos­tVlaam­se pro­vin­cie­gou­ver­neur heb­ben ge­stort, zijn zijn woor­den on­ge­twij­feld – en ho­pe­lijk – con­fron­te­rend. Je kon je im­mers niet van de in­druk ont­doen dat de po­li­tiek weer eens heel erg met zich­zelf be­zig was, met het in­vul­len van post­jes, en met ein­de­lo­ze dis­cus­sies over de be­noe­mings­pro­ce­du­re voor een ambt dat vol­gens som­mi­ge re­ge­rings­par­tij­en ei­gen­lijk al niet meer had mo­gen be­staan.

Het was geen fraai schouw­spel, en het was dui­de­lijk níét wat De Geest en zijn col­le­ga-on­der­ne­mers van de po­li­tie­ke klas­se ver­wach­ten. Zij vra­gen ac­tie, be­slis­sin­gen, oplossingen voor hun pro­ble­men. De Geest haalt en­ke­le za­ken aan die voor on­der­ne­mers, en niet al­leen voor hen, ex­treem be­lang­rijk zijn en die maar niet ge­re­geld ge­ra­ken: de no­di­ge in­ves­te­rin­gen in in­fra­struc­tuur, een ef­fi­ci­ënt ener­gie­be­leid, een voor­uit­stre­vend mo­bi­li­teits­be­leid. De uit­da­gin­gen zijn enorm, en De Geest heeft ge­lijk: Bel­gië is niet am­bi­ti­eus ge­noeg. “Vin­den wij het goed dat wij van de 36 OESO-lan­den op de 35ste plaats staan wat in­fra­struc­tuur be­treft?”, vraagt hij zich te­recht af. Hij er­gert zich aan de zelf­ge­noeg­zaam­heid van dit land. En hij is niet al­leen. An­de­re be­drijfs­lei­ders en eco­no­men doen dat ook. Hoe­wel de be­drijfs­we­reld vier jaar ge­le­den over het al­ge­meen blij was met het aan­tre­den van de­ze rechts-li­be­ra­le re­ge­ring, neemt de er­ger­nis over haar be­slui­te­loos­heid over­al toe. Ei­gen­lijk is het on­be­grij­pe­lijk dat uit­ge­re­kend de­ze re­ge­ring, die bij aan­vang zo veel wil­de doen voor de be­drij­ven, nu de­ze ver­wij­ten moet slik­ken van een voor­aan­staan­de en er­va­ren on­der­ne­mer. Ho­pe­lijk vindt De Geest ge­hoor in Brus­sel, maar de kans dat er de vol­gen­de maan­den nog dras­ti­sche be­slis­sin­gen wor­den ge­no­men is veel­eer klein: er ko­men na­me­lijk weer eens ver­kie­zin­gen aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.