So­ci­a­le or­ga­ni­sa­ties vra­gen ge­sprek

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (svw) SACHA VAN WIELE

Wou­ter Van Be­sien.

Jin­nih Beels.

Caro­li­ne Bas­ti­aens.

Phi­lip­pe De Bac­ker. Het Ant­werps Plat­form So­ci­a­le Mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties hoopt net als bur­ger­be­we­gin­gen stRa­ten-ge­ne­raal, Ring­land en Adem­loos op een ge­sprek met Bart De We­ver. Het plat­form wenst im­mers hun me­mo­ran­dum toe te lich­ten. “Het plat­form be­staat uit een 45-tal so­ci­a­le or­ga­ni­sa­ties”, zegt voor­zit­ter Bea Can­til­lon (fo­to). “We had­den on­ze voor­stel­len graag toe­ge­licht met het oog op het nieu­we be­stuurs­ak­koord. Het pas­te blijk­baar niet in zijn agen­da. Ik ken de werk­wij­ze van De We­ver niet, dus heb ik ook geen oor­deel over de­ze wei­ge­ring.”

Het ka­bi­net van de bur­ge­mees­ter be­na­drukt dat er geen bre­de con­sul­ta­tie van het mid­den­veld be­zig is. “We voe­ren dis­cre­te ge­sprek­ken met ver­schil­len­de spe­lers”, is daar het stan­daard­ant­woord.

Als je met de­ze par­tij­en wil be­stu­ren, heb je toch tijd no­dig om te zien hoe je die ver­schil­len kan over­brug­gen.”

Ook de hui­di­ge co­a­li­tie­part­ners heb­ben geen weet van nieu­we ge­sprek­ken. “Ik wacht nog steeds op een vol­gen­de uit­no­di­ging voor een ge­sprek over de co­a­li­tie­vor­ming”, zegt on­der­han­de­laar­ster Caro­li­ne Bas­ti­aens voor CD&V. “Ik heb dus geen weet van dis­cre­te ge­sprek­ken die be­zig zou­den zijn.”

Bij Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) is het­zelf­de te ho­ren. “Ik heb de bur­ge­mees­ter niet meer ge­zien sinds de laat­ste ver­ga­de­ring over de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie van de stad. On­ze be­lang­rijk­ste pun­ten heb­ben we op ta­fel ge­legd. De bur­ge­mees­ter zei toen dat hij met een for­ma­tie­no­ta zou af­ko­men. Daar wacht ik nog op.”

De We­ver ver­klaar­de ook voor VTM dat een voort­zet­ting van de hui­di­ge co­a­li­tie met CD&V en Open Vld een mo­ge­lijk­heid is. “Dat is krap, maar moei­lijk gaat ook. Het is niet evi­dent, maar we gaan ze­ker tot iets ko­men. Het is op dit mo­ment on­voor­spel­baar wat het pre­cies zal wor­den.”

Eco­no­mi­sche mis­sies

Het helpt De We­ver na­tuur­lijk ook niet dat en­ke­le top­fi­gu­ren in het bui­ten­land zit­ten. Vi­ce­pre­mier en CD&V-on­der­han­de­laar Kris Pee­ters was de af­ge­lo­pen week op eco­no­mi­sche mis­sies in Chi­na en Fin­land. Hij is pas sinds don­der­dag­avond te­rug. En De Bac­ker ver­trekt van­daag in zijn func­tie als staats­se­cre­ta­ris met de Ka­mer van Koop­han­del voor een klei­ne week naar Ma­lei­sië.

“Dat hoeft geen pro­ble­men op te le­ve­ren voor de on­der­han­de­lin­gen in Ant­wer­pen”, zegt De Bac­ker. “Dank­zij de mo­der­ne tech­no­lo­gie kan ik de ge­sprek­ken va­nop een af­stand mee vol­gen, als het no­dig is.”

FO­TO'S BELGA, JO­RIS HERREGODS, PHOTO NEWS, JAN VAN DER PERRE

FO­TO BRECHT VAN MAELE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.