Sta­kers hou­den ver­deel­cen­tra bpost gro­ten­deels ge­slo­ten

Post­be­de­ling lag vrij­dag in groot deel van re­gio vol­le­dig plat

Gazet van Antwerpen Kempen - - ECONOMIE - HANS OTTEN

In de vijf­daag­se post­sta­king was het vrij­dag de beurt aan werk­ne­mers in de dis­tri­bu­tie­cen­tra om uit on­vre­de het werk neer te leg­gen. In een deel van de Kempen lag de post­be­de­ling van­af vrij­dag­och­tend zo goed als plat. “Het zit in ons DNA om post bin­nen de dag te bus­sen.”

Voor de toe­gang naar een van de groot­ste bpost-dis­tri­bu­tie­cen­tra van Bel­gië, in de be­drij­ven­zo­ne Lam­mer­dries op de grens van Geel en Olen, had­den werk­ne­mers sinds vrij­dag­och­tend 6u een sta­ker­spi­ket in de kleu­ren van de drie vak­bon­den op­ge­trok­ken. Om­dat de si­te nog an­de­re be­drij­ven be­vat, lie­ten de ac­tie­voer­ders nog wel voer­tui­gen pas­se­ren. “Ook col­le­ga’s die wil­len gaan wer­ken, la­ten we ge­woon door. Van­daag zijn er zo’n tien post­be­stel­lers en vijf ka­der­le­den naar bin­nen ge­gaan, op de in to­taal 370 men­sen die hier wer­ken voor de 268 dien­sten in dit cen­trum. De sta­kings­be­reid­heid is dus erg groot. Door al­le mi­se­rie is de so­li-

Luc Meu­len­ij­zer

da­ri­teit al­leen maar ge­groeid. En de af­spraak is dat er geen post of kran­ten bui­ten gaan zo­lang wij hier staan”, zei Luc Meu­len­ij­zer van ACOD Post.

Het ge­volg is dat de bur­gers in het werk­ge­bied dat het dis­tri­bu­tie­cen­trum in Geel be­dient vrij­dag geen kran­ten of post in hun bos von­den. Ook in de ver­deel­cen­tra van Mol, Turn­hout en Heist-op-den-Berg werd de sta­kings­op­roep vrij­dag be­hoor­lijk op­ge­volgd, al was daar wel een be­perk­te be­de­ling ge­ga­ran­deerd. De wei­ni­ge men­sen die er wel aan het werk gin­gen, in Mol wa­ren dat 8 men­sen, in Turn­hout zo’n 25, kre­gen als pri­o­ri­tai­re op­dracht de kran­ten naar de abon­nees te dra­gen. Om­dat dit met veel min­der man­schap­pen dan ge­woon­lijk ge­beur­de, duur­de het wat lan­ger voor de klan­ten hun da­ge­lijk­se ga­zet kre­gen.

Maat is vol

“We er­va­ren hier in Geel de­zelf­de pro­ble­men als er­gens an­ders. De he­le ho­ge werk­druk door het pak­jes­ver­haal, het moei­lijk in­vul­len van de va­ca­tu­res en de la­ge ver­lo­ning. De mees­te men­sen die hier als post­bo­de wer­ken, ver­die­nen min­der dan het mi­ni­mum­loon. We zijn al ja­ren met te wei­nig per­so­neel over­werk aan het doen, op den duur is het ge­woon op. We sta­ken niet dik­wijls, maar nu is de maat echt vol. We mis­sen het res­pect, aan de top ver­ge­ten ze dat ze met men­sen be­zig zijn.”

Voor­al de uit­spra­ken van bpost-top­man Koen Van Ger­ven dat de post­be­stel­lers el­ke och­tend met een le­ge zak op ron­de ver­trek­ken, zet bij de werk­ne­mers kwaad bloed. “Die man weet ge­woon niet waar­over hij spreekt. Wij ver­trek­ken hier ie­de­re dag met drie­hon­derd à vier­hon­derd brie­ven in on­ze tas. Te­ge­lijk wor­den we maar be­taald voor 7 uur en 36 mi­nu­ten werk, over­uren ken­nen ze bij bpost niet. Dat is de re­den waar­om post­bo­des al eens door een voor­tuin rij­den om hun stuk­ken be­steld te krij­gen. Ze heb­ben ge­woon niet ge­noeg tijd. Het zit trou­wens ook in het DNA van de post­bo­de: voor hem is het een ere­zaak om post­stuk­ken bin­nen een dag te bus­sen.”

De sta­king is nog niet af­ge­lo­pen: be­gin vol­gen­de week is het de beurt aan de lo­ket­be­dien­den in de post­kan­to­ren om hun on­ge­noe­gen te ui­ten. “We be­sef­fen ook dat we door de­ze lang­du­ri­ge sta­king het werk nu wat voor ons uit­schui­ven. Vol­gen­de week ligt er heel veel post op ons te wach­ten om te ver­de­len. Maar we ho­pen dat de klan­ten be­grip heb­ben voor het feit dat we niet lan­ger ak­koord zijn over hoe met ons wordt om­ge­gaan.”

ACOD Post

‘‘Er gaan hier in Geel van­daag geen post of kran­ten bui­ten zo­lang wij hier staan.’’

FO­TO HANS OTTEN

Het sta­kingspi­ket voor het ver­deel­cen­trum in Geel ver­hin­der­de vrij­dag­och­tend dat er post be­deeld kon wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.