N-VA sa­bo­teert co­a­li­tie tus­sen CD&V en Open Vld

Kar­tel­part­ner wei­gert ge­noeg hand­te­ke­nin­gen te le­ve­ren voor sche­pen­post

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

De ge­plan­de co­a­li­tie tus­sen CD&V en Open Vld in Kasterlee lijkt plots weer on­haal­baar. N-VA, de kar­tel­part­ner van Open Vld, wei­gert ge­noeg hand­te­ke­nin­gen te le­ve­ren om Ri­ta Thijs (Open Vld) aan een sche­pen­post te hel­pen. “Het is sa­men uit, sa­men thuis”, zegt Jeroen Van de Wa­ter (N-VA).

gaat hard op het po­li­tie­ke to­neel in Kasterlee. CD&V, dat na de ver­kie­zin­gen slechts een nip­te meer­der­heid be­haal­de, kon­dig­de eer­der de­ze week aan om met Open Vld ge­sprek­ken te star­ten voor de vor­ming van een co­a­li­tie. Maar dat is bui­ten N-VA, de kar­tel­part­ner van Open Vld, ge­re­kend. N-VA wei­gert ge­noeg hand­te­ke­nin­gen te le­ve­ren voor de voor­dracht van Ri­ta Thijs als sche­pen in de meer­der­heid.

Bre­der al­ter­na­tief

“Hoe­wel we in­der­daad twee frac­ties gaan vor­men in de ge­meen­te­raad, is de af­spraak al­tijd ge­weest om ons als kar­tel te pre­sen­te­ren aan de on­der­han­de­lings­ta­fel, het­geen nu niet is ge­beurd”, zegt Jeroen Van de Wa­ter, voor­zit­ter van N-VA in Kasterlee. “We heb­ben één pro­gram­ma, één lijst en één cam­pag­ne ge­had. Om­wil­le van die af­spraak is er bij on­ze ze­ven N-VA-ver­ko­ze­nen geen en­kel draag­vlak om de voor­dracht van Ri­ta Thijs als sche­pen te on­der­te­ke­nen. Zon­der min­stens drie van on­ze ze­ven hand­te­ke­nin­gen kan zij niet voor­ge­dra­gen wor­den als sche­pen.” Een co­a­li­tie tus­sen CD&V en Open Vld zon­der sche­pen van Open Vld, is po­li­tiek ge­zien wei­nig re­a­lis­tisch. Naast Ri­ta Thijs is Jef Van He­me­len bij de li­be­ra­le par­tij ver­ko­zen. De par­tij N-VA stelt met­een wel een bre­der al­ter­na­tief voor. “Ons kar­tel reikt de hand naar de bur­ge­mees­ter om, zo­als hij zelf aan­gaf, naar een rui­me meer­der­heid te stre­ven”, al­dus Jeroen Van de Wa­ter. “Een co­a­li­tie CD&V-N-VA & Open Vld

‘‘Er is geen en­kel draag­vlak om de voor­dracht van Ri­ta Thijs te on­der­te­ke­nen.’’

lijkt ons daar­voor het ide­a­le mid­del en is te­ge­lijk ook dui­de­lijk voor de kie­zers van ons kar­tel. Het is sa­men uit, sa­men thuis, zo­als af­ge­spro­ken.”

“Emo­ti­o­ne­le N-VA”

Ri­ta Thijs heeft vrij­dag de be­slis­sing van N-VA ver­no­men en re­a­geert ge­la­ten. “Als N-VA niet ge­noeg hand­te­ke­nin­gen wil le­ve­ren, dan houdt het wel­licht op. N-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.