CD&V kiest Ka­th­leen Hel­sen boven Pe­ter Bel­lens als ge­de­pu­teer­de

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ho)

He­ren­tal­se­naar Pe­ter Bel­lens is van­af 1 ja­nu­a­ri geen ge­de­pu­teer­de voor de pro­vin­cie Ant­wer­pen meer. Zijn par­tij CD&V maak­te don­der­dag­avond be­kend dat ze Ka­th­leen Hel­sen uit Her­selt de nieu­we le­gis­la­tuur als ge­de­pu­teer­de laat aan­vat­ten. Door de in­krim­ping van dit be­stuurs­ni­veau was het al lan­ger be­kend dat het aan­tal be­schik­ba­re plaats­jes be­perkt zou zijn. Bo­ven­dien ver­de­len N-VA en CD&V de over­blij­ven­de vier pos­ten in de de­pu­ta­tie ge­lijk on­der el­kaar. CD&V be­slis­te dat Lud­wig Ca­luwé van­uit het kies­dis­trict Ant­wer­pen zich­zelf als ge­de­pu­teer­de mag op­vol­gen, maar het Kem­pen­se zit­je komt als een gro­te ver­ras­sing. Niet al­leen was Bel­lens sinds 2011 ge­de­pu­teer­de voor on­der an­de­re Land­bouw en Cul­tuur. Bo­ven­dien was hij in het kies­ar­ron­dis­se­ment Turnhout met 20.971 voor­keur­stem­men de on­be­twis­te stem­men­kam­pi­oen van de Kem­pen. Ka­th­leen Hel­sen strand­de bij CD&V op de der­de plek (na de He­ren­tal­se Mien Van Ol­men) met 12.279 stem­men. Pe­ter Bel­lens wens­te vrij­dag niet te re­a­ge­ren.

Pe­ter Bel­lens.

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.