In­brei­dings­pro­ject Grim­ste­de­park is nog niet voor mor­gen

Buurt­co­mi­té uit be­zwa­ren te­gen in­plan­ting vijf­tig so­ci­a­le ap­par­te­men­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - WOU­TER ADRIAENSEN

De buurt­be­wo­ners blij­ven zich ver­zet­ten te­gen een in­brei­dings­pro­ject tus­sen de Grim­ste­de­straat en Muy­len­berg. Dat een stuk groen moet wij­ken voor ap­par­te­ments­blok­ken, zint hen niet. De pro­ject­ont­wik­ke­laar wil niet re­a­ge­ren, voor de ste­de­lij­ke dien­sten is het geen zwart-wit­ver­haal.

“We zul­len door­gaan”, staat er op de ‘Red on­ze buurt’-pro­testaf­fi­ches die her en der in de Grim­ste­de­straat om­hoog han­gen en dat is voor­waar niet ge­lo­gen. Ook voor de der­de re­ïn­car­na­tie van het Grim­ste­de­park be­reidt het buurt­co­mi­té een lijst met be­zwa­ren voor. “We zijn er niet te­gen dat hier iets nieuws komt, het gaat ons om de vorm waar­in dat ge­beurt”, zeg­gen Clai­re Ver­beek, Jan Van den Brandt, Staf Jon­c­kers en Pe­ter Ey­ser­mans.

Het Grim­ste­de­park moet een in­brei­dings­pro­ject wor­den tus­sen de Grim­ste­de­straat, de Wit­te We­ver­spoort en de Muy­len­berg. Pro­ject­ont­wik­ke­laar GOPLUS uit Schilde plant zes woon­blok­ken: één te­gen de Grim­ste­de­straat, drie op de plaats waar nu nog de ge­bou­wen staan van groot­han­del Ago­ra Cu­li­nair, dat ver­huisd is naar Herentals, en twee waar nu nog een on­toe­gan­ke­lijk bos is. Zo ko­men er vijf­tig so­ci­a­le ap­par­te­men­ten in een au­to­vrije zo­ne, sa­men met één gro­te on­der­grond­se par­king.

Pe­ter Ey­ser­mans

‘‘Dit gras­veld­je wordt een con­tai­ner­park voor de nieu­we be­wo­ners.’’

Las­ten en lus­ten

Kort maar krach­tig sa­men­ge­vat: vol­gens het buurt­co­mi­té zijn de lus­ten voor het nieu­we Grim­ste­de­park en zul­len de las­ten moe­ten ge­dra­gen wor­den door het er­naast ge­le­gen Grim­ste­de­hof, dat 23 ap­par­te­men­ten telt. “Wat nu nog ons groen veld­je is, wordt een con­tai­ner­park voor de be­wo­ners van liefst vijf­tig ap-

Pe­ter, Jan, Staf en Clai­re bij het parkje dat dreigt te ver­dwij­nen naast het Grim­ste­de­hof.

Be­wo­ner Grim­ste­de­hof

par­te­men­ten. Al­le ver­keer naar de on­der­grond­se par­king moet langs on­ze toe­gangs­weg pas­se­ren. En de drie bouw­la­gen tel­len­de blok­ken be­te­ke­nen een in­breuk op on­ze pri­va­cy.”

Wat hen nog het mees­te stoort, is dat ste­de­lijk groen plaats moet rui­men voor twee woon­blok­ken. “Ter­wijl die zo­ne in­ge­te­kend is als niet be­bouw­baar. Er staat daar een cha­let die maxi­mum uit­ge­breid mocht wor­den tot een een­ge­zins­wo­ning. En nu is er plots plaats voor twee ap­par­te­ments­blok­ken? Het is zo jam­mer, in com­bi­na­tie met de tuin van het Na­tuur.mu­se­um zou dit een prach­tig stads­bos kun­nen zijn. Het is on­ze mo­re­le plicht om hier te­gen te pro­tes­te­ren. Dit

be­langt de he­le stad aan, zelfs de ge­ne­ra­ties na ons.”

Bij de ste­de­lij­ke dienst Ruim­te­lij­ke Or­de­ning wil men be­ves­ti­gen noch ont­ken­nen dat het groen mag wij­ken voor be­bou­wing.

Bos of tuin

“In het struc­tuur­plan, dat rich­ting­ge­vend is op be­leids­vlak, staat aan­ge­ge­ven dat het be­lang­rijk is om het te be­hou­den”, zegt Mi­chiel Wils, om­ge­vings­amb­te­naar voor de stad Turnhout. “Er wordt aan­ge­ra­den om het niet vol­le­dig te be­bou­wen. Maar je kunt je af­vra­gen of de­ze plan­nen ra­ken aan het bos. Het is moei­lijk om de con­tou­ren aan te dui­den. Is het bos of is het de tuin rond de cha­let? Het is voor in­ter­pre­ta­tie vat­baar en de me­nin­gen ver­schil­len daar blijk­baar over. Of dit pro­ject ver­gun­baar is bin­nen het be­leid, is de be­voegd­heid van het sche­pen­col­le­ge.”

Be­gin vol­gen­de week dient het buurt­co­mi­té haar be­wa­ren in. In de­cem­ber wordt het dos­sier op de com­mis­sie­ver­ga­de­ring be­spro­ken. “We ho­pen dat er ge­luis­terd wordt naar de in­wo­ners van de stad, zo­als voor de ver­kie­zin­gen be­loofd werd.” Har­ry van Na­men van pro­ject­ont­wik­ke­laar GOPLUS wil niet re­a­ge­ren zo­lang de pro­ce­du­res aan de gang zijn.

FO­TO WOU­TER ADRIAENSEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.