Do­zijn han­de­laars le­vert gra­tis aan huis

In­wo­ners be­ta­len via bee­drop.be voor be­zorg­de pro­duc­ten de­zelf­de prijs als in de win­kel

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - BART VAN DEN LANGENBERGH

In­wo­ners van Turnhout en Ou­dTurn­hout kun­nen voort­aan van­uit hun luie ze­tel brood, vlees of dran­ken bij lo­ka­le han­de­laars be­stel­len en thuis gra­tis la­ten af­le­ve­ren. Voor­lo­pig doen twaalf han­de­laars uit de twee ge­meen­ten mee aan bee­drop.be, een on­li­ne­markt­plaats. De ko­men­de maan­den zijn heel de Kem­pen aan de beurt.

Of het nu om een brood, melk of 200 gram sa­la­mi gaat, via bee­drop.be kun­nen in­wo­ners van Turnhout en Oud-Turnhout de­ze pro­duc­ten van een aan­tal lo­ka­le voe­dings­han­de­laars voort­aan gra­tis thuis la­ten le­ve­ren. “De klant kan de pro­duc­ten de klok rond be­stel­len via een pc, ta­blet of smartpho­ne. De ge­plaatste be­stel­lin­gen wor­den thuis ge­le­verd en tem­pe­ra­tuur­ge­voe­li­ge pro­duc­ten wor­den ge­koeld af­ge­le­verd. Voor de in­wo­ners be­te­kent dit dus het ein­de van uren bood­schap­pen doen, ver­keers­druk­te in het cen­trum, wacht­rij­en aan de kas­sa of ge­sleur met bak­ken drank”, legt Ju­ha Trom­bi­ni, re­gio­ver­ant­woor­de­lij­ke van bee­drop.be, uit. De klan­ten kun­nen al te­recht bij keur­sla­ger Wil­le­kens, keur­sla­ger Sem­pels, dran­ken­han­del Prik &

Ju­ha Trom­bi­ni

Re­gio­ver­ant­woor­de­lij­ke Bee­drop Tik en bak­ke­rij Wil­lems in Turnhout en bij sla­ge­rij Ceur­sters-Da­neels in Oud-Tun­hout. Sla­ge­rij Dockx, ka­zen­han­del Do­mus Cas­ei, sla­ge­rij Don­c­kers, keur­sla­ger Staes- Van Zum­me­ren en bak­ke­rij Go­ris in Turnhout staan sa­men met Vis & Co. en Kem­pisch Fruit in Oud-Turnhout mee in de start­blok­ken. Daar ko­men wel­licht nog han­de­laars bij. “Koe­riers ha­len de be­stel­de pro­duc­ten el­ke dins­dag­na­mid­dag op bij de han­de­laars. Ze dra­gen de be­stel­lin­gen rond tus­sen 17 en 22u”, ver­telt Ju­ha Trom­bi­ni. “De prij­zen zijn ge­ga­ran­deerd de­zelf­de prijs als in de win­kel en de le­ve­ring is gra­tis voor de klant. Al­leen de han­de­laars zelf be­ta­len een klei­ne com­mis­sie per be­stel­ling.”

Meer dan een der­de van de Vla­min­gen kan al ge­nie­ten van het

‘‘De prij­zen zijn ge­ga­ran­deerd de­zelf­de als die in de win­kel.’’

Lin­da Proost van Prik & Tik in Turnhout doet sa­men met Gert Wil­lems en An­ke De­vis­ser van bak­ke­rij Wil­lems uit Turnhout mee aan bee­drop.be, een on­li­ne­markt­plaats voor lo­ka­le han­de­laars. on­li­ne bood­schap­pen doen met gra­tis thuis­le­ve­ring. De sa­men­wer­king in Turnhout en Ou­dTurn­hout is de 67ste bee­drop van Vlaan­de­ren. “Beer­se, Vos­se­laar en Lille ko­men eind de­ze maand on­li­ne als de vol­gen­de bee­drop. Het is de be­doe­ling om in heel de Kem­pen en pro­vin­cie Ant­wer­pen een bee­drop te lan­ce­ren in een­he­den van on­ge­veer 50.000 in­wo­ners”, schetst de re­gio­ver­ant­woor­de­lij­ke.

Jon­ge ge­zin­nen

De lo­ka­le han­de­laars ho­pen met bee­drop meer klan­ten uit de su­per­markt te kun­nen lok­ken. “We ho­pen hier­mee meer jon­ge ge­zin­nen te be­rei­ken. Nu heb­ben ze wei­nig tijd en ne­men ze al­les in de su­per­markt mee”, ver­tel­len Gert Wil­lems en zijn vrouw An­ke De­vis­ser van bak­ke­rij Wil­lems uit Turnhout. “We mer­ken dat meer en meer klan­ten ook brood voor een he­le week be­stel­len en in­vrie­zen. Ei­gen­lijk star­ten we op­nieuw met een brood­toer maar we moe­ten de pro­duc­ten al­leen klaar­zet­ten.”

FO­TO BVDL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.