Stu­den­ten Ste­den­bouw schrap­pen de ring rond de stad

Der­tig jon­ge­ren den­ken week lang na hoe stads­re­gio in 2060 zal zijn

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - GUY VAN NIEUWENHUYSEN

Een tram die dwars door de Par­kwijk rijdt, de Hee­restraat die ver­dwijnt voor een kli­maat­zo­ne, de Steen­weg op Ant­wer­pen die door de aan­plan­ting van bo­men wordt ver­smald. Dat zijn idee­ën uit de jon­ge brei­nen van der­tig stu­den­ten.

De stu­den­ten die in hun eer­ste of twee­de mas­ter aan de KU Leu­ven, op de cam­pus­sen Brus­sel en Gent, zit­ten, heb­ben een week lang ge­brain­stormd over de toe­komst van Turnhout. Dat ze dat de­den na een be­zoek aan en­ke­le Turn­hout­se ca­fés, heeft het vi­si­o­nai­re ka­rak­ter van hun stu­dies mis­schien wat ver­hoogd, maar de stu­den­ten gin­gen wel uit van be­staand cij­fer­ma­te­ri­aal en voor­spel­de ont­wik­ke­lin­gen. Al wa­ren die soms erg ra­di­caal. Zo om­schreef een groep stu­den­ten Merks­plas en Ra­vels als uit­do­ven­de ge­meen­ten, waar­van de in­wo­ners naar de Turn­hout­se stads­re­gio zou­den ver­hui­zen.

Mo­bi­li­teit is een the­ma dat in de

Ce­d­ric Heer­man

‘‘Het is boei­end om de con­fron­ta­tie met de­ze stu­den­ten aan te gaan.’’

Ur­ba­nist di­ver­se stu­dies uit­ge­breid aan bod kwam. Al­le stu­den­ten wa­ren het er­over eens dat het Turn­hout­se stads­cen­trum in 2060 au­to­vrij is. Hoog­waar­dig open­baar ver­voer, al dan niet elek­tri­sche fiet­sen, zelf­rij­den­de voer­tui­gen en rand­par­kings, waar be­wo­ners hun au­to ach­ter­la­ten: dat is de toe­komst. Het beeld schept veel mo­ge­lijk­he­den. Waar nu nog par­kings zijn, kan dan wor­den ge­bouwd of kan de open­ba­re ruim­te wor­den ver­groend. Een Steen­weg op Ant­wer­pen moet en­kel nog plaats bie­den aan tram­spo­ren en fiets­pa­den en kan dus veel smal­ler wor­den. Een

De stu­den­ten heb­ben de stad in stu­die­ge­bie­den ver­deeld.

op­val­len­de rol is er ook voor het ka­naal dat meer dienst doet voor goe­de­ren­trans­port. In die ma­te zelfs dat een groep de ge­plan­de be­drij­ven­zo­ne in Ben­tel lie­ver

ver­plaatst naar het noor­den van Turnhout, na­bij het ka­naal.

Als de aar­de blijft op­war­men, wordt Turnhout mis­schien een ei­land. Daar­om bouwt een groep een kli­maat­fort, ter­wijl een an­de­re de zo­ne Ben­tel, tus­sen Lie­re­man en ring, om­vormt tot een kli­maat­zo­ne, dat een com­bi­na­tie is van groen, re­cre­a­tie en een dis­tri­bu­tie­cen­trum voor ener­gie. Zo­wel voor ge­o­ther­mie als voor wind­tur­bi­nes is er plaats.

“Het is boei­end om de con­fron­ta­tie met de­ze stu­den­ten, die Turnhout niet ken­den, aan te gaan”, zegt stads­ur­ba­nist Ce­d­ric Heer­man. “Zij zien oplossingen die wij niet zou­den zien.”

Geen au­to’s, geen we­gen

Veel stu­den­ten zien voor­al de ring als een bar­ri­è­re, en wer­ken die te­gen 2060 weg. “In­te­res­sant”, re­a­geert sche­pen van Mo­bi­li­teit Marc Boog­ers (Groen). “Als er geen au­to’s meer in de stad mo­gen, moe­ten we ook geen nieu­we we­gen aan­leg­gen. En dat ter­wijl wij na­den­ken over het slui­ten van de ring in het noor­den. Mis­schien moe­ten we in­der­daad wat ver­der in de toe­komst kij­ken.”

FO­TO BERT DE DEKEN

FO­TO BERT DE DEKEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.