Klim-Op schil­dert ei­gen ver­tel­muur

Zes­tig me­ter lan­ge MUURKUUR-muur is re­sul­taat van twee jaar werk

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - TOM­MY MAES

In ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school Klim-Op in Mol-Gin­der­bui­ten werd vrij­dag de 60 me­ter lan­ge MUURKUUR-muur in­ge­hul­digd. De leer­lin­gen van de school schil­der­den de muur­schil­de­ring zelf on­der be­ge­lei­ding van kunst­juf Mar­jo­lijn Van Gorp. “Het is echt het kunst­werk van de kin­de­ren”, ver­telt ze.

De groe­ne speel­plaats van ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school Klim-Op in Gin­der­bui­ten wordt voort­aan ex­tra in de verf ge­zet met een 60 me­ter lan­ge muur­schil­de­ring. De school­kin­de­ren heb­ben ook zelf in­ten­sief mee­ge­werkt om het kunst­werk te re­a­li­se­ren, on­der be­ge­lei­ding van kunst­juf Mar­jo­lijn Van Gorp en en­ke­le ou­ders.

Sprook­jes

“Eerst heb ik in el­ke klas een ver­haal ver­telt: van sprook­jes zo­als de Bre­mer Stads­mu­zi­kan­ten of Jaak en de bo­nen­staak tot ver­ha­len over een grie­zel­bos of een boer­de­rij”, ver­telt Mar­jo­lijn Van Gorp. “Na­dien moch­ten de leer­lin­gen een te­ke­ning ma­ken over het voor­ge­le­zen ver­haal. Uit el­ke te­ke­ning koos ik een ele­ment uit dat de kin­de­ren na­dien zelf op de muur moch­ten te­ke­nen en in­schil­de­ren. Sa­men met Tin­ne Mertens heb ik de te­ke­nin­gen nog om­lijnd en de­len van de schil­de­ring bij­ge­werkt. Maar het eind­re­sul­taat is voor­al het werk van de kin­de­ren. De muur is ook meer dan al­leen maar ver­sie­ring. Het is een ver­tel­muur, waar­bij de

Mar­jo­lijn Van Gorp

Kunst­juf kin­de­ren on­der de speel­tijd hun ver­beel­ding kun­nen ge­brui­ken om ver­haal­tjes te ver­zin­nen.”

De re­a­li­sa­tie van het he­le pro­ject nam zo’n twee jaar in be­slag. “Voor­al het weer maak­te het moei­lijk om te schil­de­ren”, zegt Mar­jo­lijn. “Het ene mo­ment was het te nat om te schil­de­ren of te koud om de verf te la­ten dro­gen. of het was zo warm dat de verf al in de pot be­gon te stol­len. Maar ui­t­ein­de­lijk is het ge­lukt. De kin­de­ren heb­ben er echt een prach­ti­ge muur­schil­de­ring ge­maakt. En de kleu­ters heb­ben zelfs nog het minst ge­morst.”

De leer­lin­gen zijn in ie­der ge­val trots op hun muur­schil­de­ring. Zo toont Ar­no De Leer­sny­der (8) het paard dat hij schil­der­de. “Dit paard heb ik zelf met houts­kool op de muur ge­te­kend en daar­na in­ge­schil­derd”, zegt hij. “Ik ben best trots op mijn werk. Maar ik vind de he­le muur prach­tig.”

De leer­lin­gen van het zes­de leer­jaar be­schil­der­den de lees­ca­ra­van op de groe­ne speel­plaats. “Dat heb­ben we in sep­tem­ber ge­daan”, ver­telt Lot­te Van­ro­tem (11). “Dat

‘‘De kleu­ters heb­ben zelfs nog het minst ge­morst.’’

En­ke­le leer­lin­gen van ba­sis­school Klim-Op bij een stuk van de muur

was niet zo ge­mak­ke­lijk. Om­dat het ge­vro­ren had, be­gon de verf snel uit te lo­pen. En het was ook wel heel fris. Zelf heb ik een stuk van de zij­kant ge­schil­derd. De

muur is heel mooi ge­wor­den. Ik ben blij dat we hem dit jaar nog kun­nen be­won­de­ren.”

De muur­schil­de­ring pas­te in MUURKUUR, een pro­ject van jeugd­huis Ty­deeh en de Mol­se jeugd­dienst, waar­bij ei­ge­naars hun le­ge saaie ge­vel­muur kun­nen la­ten op­fleu­ren door een kun­ste­naar.

FO­TO TOM­MY MAES

FO­TO TOM­MY MAES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.