Toon Hor­sten wint Prijs Spi­ri­tu­e­le boek 2018

Waar­ge­beurd ver­haal op weg naar vier­de druk

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (woad)

Hoog­stra­te­naar Toon Hor­sten heeft op de Boe­ken­beurs een award in ont­vangst ge­no­men voor De pa­ter en de fi­lo­soof, zijn boek over pa­ter Her­man Leo Van Breda.

De jaar­lijk­se prij­zen voor het Spi­ri­tu­e­le en het Re­li­gi­eu­ze boek zijn een ini­ti­a­tief van Me­di­a­net­werk Plus, de be­roeps­or­ga­ni­sa­tie van uit­ge­vers van waar­de­ge­dre­ven me­dia. Ze be­kro­nen een boek dat “op een toe­gan­ke­lij­ke wij­ze bij­draagt tot de zoek­tocht naar zin, be­zin­ning en be­zie­ling in de hui­di­ge sa­men­le­ving”.

“Dat zit er na­tuur­lijk wel in, het is een ge­schie­de­nis­ver­haal dat zich in de we­reld van de fi­lo­so­fie af­speelt”, ver­telt au­teur Toon Hor­sten. “De pa­ter was een vreem­de eend in de bijt, hij stak de han­den uit de mou­wen in een we­reld van den­kers. Tot vier keer toe heeft hij zijn le­ven ge­ris­keerd om de na­la­ten­schap van fi­lo­soof Ed­mund Hes­serl te red­den.”

Hor­sten, voor­ma­lig co­lum­nist van Cit­ta Kempen, vindt de prijs een gro­te eer. “Ze­ker als je ziet dat on­der meer voor­zit­ter Rik Torfs, Dirk De Wach­ter en Rik Van Cau­we­laert in de ju­ry za­ten.” De pa­ter en de fi­lo­soof werd al be-

Toon Hor­sen.

dol­ven on­der de po­si­tie­ve re­cen­sies en is on­der­weg naar een vier­de druk. “Het be­gon goed te gaan na be­spre­kin­gen van NRC, De Volks­krant en de VPRO. Via Ste­fan Hert­mans is het ook hier aan­ge­sla­gen.”

On­der­tus­sen krijgt Hor­stens vol­gen­de boek al vorm. “Maar het is nog te vroeg om er meer over te ver­tel­len. Ik geef ook nog een paar le­zin­gen over pa­ter Van Breda. Aan een vrouw die net be­val­len is, vraag je toch ook niet on­mid­del­lijk wan­neer de vol­gen­de komt?”

FO­TO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.