Pe­ri­o­de­kam­pi­oen!

14E SPEEL­DAG Ma­lin­wa boekt te­gen eer­ste ach­ter­vol­ger acht­ste com­pe­ti­tie­ze­ge op rij

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - THO­MAS STANDAERT

KV Me­che­len heeft het eer­ste tic­ket voor de pro­mo­tie­fi­na­le in de Proxi­mus Le­a­gue te pak­ken. In de top­per van 1B won Ma­lin­wa met 2-1 van con­cur­rent Union. De reeks van ze­ven clean sheets op een rij is dan wel door­bro­ken, maar de ze­ge­reeks van KV Me­che­len on­der Wou­ter Vran­c­ken blijft maar du­ren. “De eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel is bin­nen, de twee­de pe­ri­o­de­ti­tel is het vol­gen­de doel”, kijkt ka­pi­tein Onur Kaya al weer voor­uit.

‘30.000 Pro­pe­re Han­den’. Met een gro­te ti­fo schreeuw­den de Ma­lin­wa­sup­por­ters nog­maals hun on­schuld uit in het schandaal dat hun club nu al we­ken­lang in de greep houdt. Niet dat de spe­lers er veel last van le­ken te heb­ben. In don­ke­re tij­den zorg­den zij voor een ba­ken van licht bij de fel­ge­plaag­de fans met de straf­ste reeks die het Bel­gi­sche prof­voet­bal de af­ge­lo­pen ja­ren heeft ge­kend. Zes van de ze­ven te­gen­stan­ders in de Proxi­mus Le­a­gue wer­den elk om de beurt net­jes in drie stuk­ken ge­fi­leerd. Met het be­zoek van Union kreeg KV de kans om de ver­za­me­ling drie­klap­pers com­pleet te ma­ken én de dicht­ste ach­ter­vol­ger ook nog eens op zes pun­ten te zet­ten.

Sim­pel zou dat niet wor­den, want met ne­gen wed­strij­den zon­der ne­der­laag wa­ren de Brus­se­laars zo­waar nog lan­ger on­ge­sla­gen dan de geel-ro­de plet­wals. Het ge­lijk­spel (1-1) in ei­gen huis te­gen Lom­mel vo­rig week­end bleek ech­ter de dood­steek voor hun kan­sen op de pe­ri­o­de­ti­tel. Al­leen een over­win­ning met min­stens vijf goals ver­schil kon hen nog aan het eer­ste fi­na­le­tic­ket hel­pen. Des­al­niet­te­min eis­te Wou­ter Vran­c­ken scherp­te van­af se­con­de één. Hoe­wel ook Union aar­dig be­gon, was de eer­ste kans voor KV. Uit­blin­kers Kaya en Schoofs knut­sel­den een heer­lij­ke aan­val in el­kaar, De Ca­mar­go be­sloot een me­ter naast. Net voor het half­uur klom de thuis­ploeg op voor­sprong. Een over­ge­waai­de cor­ner van Schoofs werd op­nieuw voor doel ge­bracht door Kaya. Van Dam­me knik- te de 1-0 voor­bij Saus­sez. Aan de over­kant moest doel­man Ver­rips al­les uit de kast ha­len om een kans te blij­ven ma­ken op het my­thi­sche club­re­cord van Mi­chel Preud’hom­me uit het sei­zoen 86-87. Een jon­ge MPH hield toen 815 mi­nu­ten zijn net­ten schoon. De tel­ler van Ver­rips stond gis­te­ren voor de af­trap op 595 mi­nu­ten - de laat­ste te­gen­goal scoor­de Mbok­a­ni in de beker. Het aan­val­len­de ge­weld van Union be­stook­te het Ne­der­land­se kee­per­s­ta­lent met goe­de po­gin­gen van Tau en top­schut­ter Ni­a­katé, maar Ver­rips gaf geen krimp. De Ca­mar­go kreeg net voor de rust nog een gro­te kans op de 2-0, maar trap­te op Saus­sez.

Ook na de rust bleek dat de twee­de pe­ri­o­de in 1B toch nog meer span­ning kan op­le­ve­ren dan ie­der­een mis­schien wel denkt. “Naast KV is Union de best voet­bal­len­de ploeg in de­ze reeks. Dan is het nor­maal dat we er niet zo­maar kun­nen over lo­pen”, al­dus Vran­c­ken.

KV ver­dub­bel­de snel zijn voor­sprong met een in­tik­ker van Eng­vall na een af­ge­weer­de voor­zet van Van Cleem­put, maar de 2-0 tel­de Union nog niet uit. Het team van Lu­ka El­sner knok­te zich een hand­vol mi­nu­ten la­ter te­rug in de match. Op een uit­draai­en­de cor­ner van Sele­ma­ni zet­te Pey­re zijn hoofd te­gen de bal en Ver­rips was er na bij­na élf uur zon­der te­gen­goal - 653 mi­nu­ten om pre­cies te zijn - aan voor de moei­te. Het re­cord van Preud’hom­me is weer even­tjes vei­lig. Iets na het uur kwam Union zelfs ake­lig dicht bij de ge­lijk­ma­ker. Een heer­lij­ke uit­haal van Tau spat­te uit­een op de lat. Vran­c­ken: “We speel­den een vol­was­sen wed­strijd. Al­leen jam­mer van die klei­ne dek­kings­fout bij de te­gen­goal. Maar goed, die te­gen­goal moest ooit val­len. Het be­lang­rijk­ste is dat we on­ze ze­ge­reeks heb­ben kun­nen ver­der­zet­ten.”

Dat vond ook ka­pi­tein Onur Kaya: “Het be­lang­rijk­ste is dat we nu kun­nen ver­der­gaan op dit elan. We mo­gen ze­ker niet stil­val­len. De eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel is nu bin­nen, de twee pe­ri­o­de­ti­tel is ons vol­gen­de doel. Dan is de pro­mo­tie een feit.”

FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.