Mbok­a­ni schiet Ant­werp naar twee­de plaats

Gre­at Old klopt nu ook Oos­ten­de (met dank aan de VAR) en zet con­cur­ren­ten on­der druk

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - GERT GYSEN

Ant­werp staat tot min­stens za­ter­dag 20.00u op een (ge­deel­de) twee­de plaats. De Gre­at Old komt op ge­lij­ke hoog­te met Club Brug­ge door de over­win­ning te­gen KV Oos­ten­de. Met dank aan de VAR en de twee goals van Dieu­mer­ci Mbok­a­ni.

Graag had­den we dit ar­ti­kel be­gon­nen met een pas­sa­ge over de kwa­li­teit van Dieu­mer­ci Mbok­a­ni en Li­or Re­fae­lov. En nog meer over de kwa­li­teit van hen als duo. Maar we kun­nen er niet rond. De VAR ver­plicht er ons toe om te star­ten met hoe hij de­ze wed­strijd be­ïn­vloed­de. Het be­gon met een niet-ge­flo­ten straf­schop voor KV Oos­ten­de. Noch­tans was het vrij dui­de­lijk. Ivo Ro­dri­gues hield zijn han­den op zijn rug tot op het mo­ment dat de bal in zijn buurt kwam en hij een be­we­ging maakt. Scheidsrechter Van Dries­sche had het niet ge­zien, vi­deo­ref Chris­toph Dela­cour her­be­keek de fa­se, maar zag er ook geen gra­ten in. Vlak voor rust greep de VAR wél in door een ro­de kaart toe te ken­nen aan Aris­to­te Nka­ka van KVO. Daar viel wel iets voor te zeg­gen, maar bij Oos­ten­de we­zen ze dan naar een ver­ge­lijk­ba­re fout van Bo­lin­gi die slechts geel op­le­ver­de en het na­trap­pen van Mbok­a­ni op Lom­baerts dat on­be­straft bleef. Al moet ge­zegd dat na rust ook een­zelf­de soort hands­spel van Oos­ten­de­ver­de­di­ger Wout Faes on­be­straft bleef. En tus­sen­door was Ant­werp dan nog op voor­sprong ge­ko­men. Een frus­tre­ren­de eer­ste helft voor Gert Ver­hey­en en co.

Over naar het voet­bal dan maar. Want dat kan soms heel sim­pel zijn. Je neemt een tech­nisch be­gaaf­de spe­ler met een pre­cie­ze voor­zet in de voe­ten. En een kil­ler in de box. Je laat de ene voor­zet­jes trap­pen en de an­de­re het af­ma­ken. Wel, dat was kort­weg sa­men­ge­vat het re­cept van Ant­werp in de eer­ste twin­tig mi­nu­ten van de wed­strijd. De hoofd­rol­spe­lers in dit ‘plan­ne­tje’ he­ten Li­or Re­fae­lov en Dieu­mer­ci Mbok­a­ni. Voor al­le dui­de­lijk­heid: Re­fae­lov is de tech­nisch be­gaaf­de spe­ler en Mbok­a­ni de kil­ler. Bij po­ging één ge­bruik­te Re­fae­lov nog Bo­li­ni­gi als tus­sen­sta­ti­on en ging de po­ging van Mbok­a­ni naast. Po­ging twee: een vrij­schop van Ra­fa die Dieu op de paal kop­te. Maar u raadt het al: der­de keer, goe­de keer. Al kre­gen ze wat me­de­wer­king van de Oos­tend­se de­fen­sie. De voor­zet van Re­fae­lov werd door Van­den­dries­sche voor de neus van de uit­ko­men­de On­doa in de voe­ten van Mbok­a­ni ge­kopt. En die moet je nu een­maal geen vrije schiet­kans ge­ven: 1-0. In het slot te­ken­de Mbok­a­ni zelfs voor zijn twee­de van de avond, al was het toen Re­fae­lo­vs ver­van­ger Lam­kel Zé die voor de as­sist zorg­de.

Op Eu­ro­pe­se koers

Het wordt stil­aan wel in­druk­wek­kend. De sta­tis­tie­ken van dat twee­tal. Drie goals en vijf as­sists voor Mbok­a­ni. Drie goals en vier as­sists voor Re­fae­lov. Als die twee ke­rels een heel sei­zoen op dit ni­veau kun­nen blij­ven spe­len – en we ho­ren dat Mbok­a­ni al­leen nog maar be­ter kan wor­den – dan is Ant­werp een ploeg die te­recht een Eu­ro­pees tic­ket kan am­bi­ë­ren. Ant­werp komt nu op ge­lij­ke hoog­te met Club Brug­ge op de twee­de plaats en telt half­weg het sei­zoen 31 pun­ten. Een (mis­schien te) sim­pe­le re­ken­som leert dat dit op de­ze ma­nier 62 stuks aan het ein­de van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie op­le­vert. De laat­ste vier sei­zoe­nen be­gon je met dat pun­ten­aan­tal twee keer als twee­de en zelfs twee keer als lei­der aan Play-off 1. Dan kan je wel zon­der blo­zen zeg­gen dat je op Eu­ro­pe­se koers ligt.

On­danks het nu­me­rie­ke over­wicht bleef groot ge­vaar lan­ge tijd uit in de twee­de helft. Er was wel een kop­bal van Bo­lin­gi en Lom­baerts kreeg op een hoek­schop zelfs nog een goe­de mo­ge­lijk­heid voor Oos­ten­de. Maar de eer­ste gro­te kans van de twee­de helft kwam er pas in mi­nuut 63 toen Jo­na­than Bo­lin­gi voor­langs schoot. Ook na­dien bleef het rus­tig. Tot Lam­kel Zé in het slot de diep­te in ging en Mbok­a­ni zijn twee­de van de avond op een pre­sen­teer­blaad­je gaf: 2-0 en boe­ken toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.