‘Vos­sen’ krijgt twee­de le­ven op YouTube

Film­pjes met ver­haal van Rey­naert de Vos voort­aan gra­tis on­li­ne te be­kij­ken

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - JAN STASSIJNS

The Phoe­bus Foun­da­ti­on “We kre­gen veel po­si­tie­ve reacties op de film­pjes. Het zou zon­de zijn ze ach­ter slot en gren­del te ste­ken.”

De film­pjes van Vos­sen zijn gra­tis te zien YouTube. Ze ver­tel­len het ver­haal van Rey­naert de Vos en maak­ten deel uit van de kunst­ten­toon­stel­ling door het Waasland. “Het zou zon­de zijn om de­ze vi­deo’s ach­ter slot en gren­del te ste­ken”, klinkt het.

Vos­sen, ex­pe­di­tie in het land van Rey­naert lok­te van 5 mei tot 30 sep­tem­ber 58.500 be­zoe­kers naar het Waasland. Aan de hand van kunst, the­a­ter, mu­ziek, spel en au­dio­vi­su­e­le hoog­stand­jes werd het ver­haal ver­teld van Rey­naert de Vos, op maat van kin­de­ren en vol­was­se­nen. Het pro­ject was een ini­ti­a­tief van Ka­toen Na­tie-baas Fer­nand Huts, in sa­men­wer­king met Inda­ver en The Phoe­bus Foun­da­ti­on. Hoe­wel het een groot suc­ces ken­de, was het pro­ject een­ma­lig. Toch leeft het ver­haal nu ver­der on­li­ne.

Op vraag van leer­krach­ten

Langs de tocht van veer­tig ki­lo­me­ter door het Waasland wer­den ver­schil­len­de film­pjes ge­toond, uit­ge­werkt door pro­duc­tie­huis KoeDe ken Troef. In die film­pjes wordt het ver­haal van Rey­naert de Vos ver­teld.

“Op vraag van heel veel leer­krach­ten heb­ben we die film­pjes nu gra­tis ter be­schik­king ge­steld op YouTube”, zegt Co­rin­ne Goe­nee van me­de­or­ga­ni­sa­tor The Phoe­bus Foun­da­ti­on. “Het zou zon­de zijn om de­ze vi­deo’s ach­ter slot en gren­del te ste­ken. We heb­ben zo­veel po­si­tie­ve reacties ge­kre­gen over de ex­pe­di­tie en de film­pjes, waar­on­der veel van leer­krach­ten. Daar­om heb­ben we ze on­li­ne

ge­plaatst, voor edu­ca­tie­ve doel­ein­den. De film­pjes zijn ge­ba­seerd op de oor­spron­ke­lij­ke ver­ha­len en op een erg pro­fes­si­o­ne­le ma­nier ge­maakt, met heel wat straf­fe ac­teurs.”

Mon­ty Py­thon

In het eer­ste film­pje leg­gen Huts en kunst­his­to­ri­ca Kat­ha­ri­na Van

Cau­te­ren het ver­haal uit op een se­ri­eu­ze ma­nier. In de vol­gen­de film­pjes bren­gen ac­teurs als Lu­cas Van den Eyn­de, Tom Au­de­naert, Bert Huy­sen­truyt, Ste­ve Geerts, Lu­do Hoog­mar­tens en Ama­ryl­lis Uit­ter­lin­den het ver­haal in een meer Mon­ty Py­thon-ach­ti­ge stijl.

FO­TO RR

Ver­schil­len­de ac­teurs ver­tol­ken de ‘klaag­zang van de die­ren’ uit Vos­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.