Bart De Pauw mag klach­ten niet le­zen

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - (blg)

Sli­gro-ISPC, de re­cent ge­o­pen­de ho­re­ca­groot­han­del, heeft in­tus­sen toch con­tro­leurs over de vloer ge­had van de stad Antwerpen. Daar­bij werd een aan­ma­ning uit­ge­schre­ven om zich in re­gel te stel­len. Bij Sli­gro doet men daar­voor het no­di­ge, klinkt het.

En­ke­le we­ken ge­le­den be­richt­ten we dat de bouw­ver­gun­ning van Sli­gro-ISPC, een nieu­we win­kel van de Ne­der­land­se groep aan het Straats­burg­dok, ver­nie­tigd werd. Sli­gro was ech­ter toch aan de bouw be­gon­nen, on­danks ju­ri­di­sche

Ru­di Pe­tit-Jean

CEO Sli­gro pro­ce­du­res van be­drij­ven en om­wo­nen­den. De ver­nie­tig­de bouw­ver­gun­ning be­te­ken­de ook een ge­schors­te mi­li­eu­ver­gun­ning.

Vol­gens te­gen­stan­ders mocht de win­kel dan ook niet open­gaan, maar eind no­vem­ber vond toch een groot ope­nings­feest plaats. Ze ke­ken in de tus­sen­tijd naar de stad Antwerpen om te hand­ha­ven.

De stad “be­stu­deer­de het ar­rest” en voer­de de­ze week een con­tro­le uit. “We heb­ben vast­stel­lin­gen ge­daan”, zegt Dirk De­lecham­bre, woord­voer­der van de stad Antwerpen. “Daar­bij is een aan­ma­ning ge­ge­ven voor wat be­treft de mi­li­eu­ver­gun­ning om zich in re­gel te stel­len. Ze moe­ten op­nieuw een ver­gun­ning aan­vra­gen. De fir­ma heeft in­tus­sen een om­ge­vings­ver­gun­ning, de ge­com­bi­neer­de op­vol­ger van de bouw- en mi­li­eu­ver­gun­ning, aan­ge­vraagd. Voor de bouw­ver­gun­ning is er een pro­ces-ver­baal op­ge­steld.”

Mar­ge

“Een ge­meen­te kan in­spec­teurs stu­ren”, zegt hoog­le­raar Om­ge­vings­recht Bernard Van­heus­den (UHas­selt). “In de prak­tijk zal men wach­ten tot de pro­vin­cie een nieu­we be­slis­sing heeft ge­no­men. De in­spec­teurs kun­nen een aan­ma­ning en dus wat tijd ge­ven om zich in re­gel te stel­len, we­ten­de dat de pro­vin­cie zich op­nieuw zal uit­spre­ken. Ook kan men kie­zen om een pro­ces-ver­baal op te ma­ken, dat naar het Open­baar Mi­nis­te­rie gaat.”

“Af­gaan­de op het ar­rest dat be­gin no­vem­ber af­ge­spro­ken werd: de de­pu­ta­tie zal de ver­keers­hin­der veel be­ter moe­ten mo­ti­ve­ren, al ga ik er­van uit dat ze de­zelf­de be­slis­sing zal ne­men. Stel dat er een de­fi­ni­tie­ve wei­ge­ring komt, dan moet de rech­ter oor­de­len. Af­bre­ken is een laat­ste red­mid­del, maar ook een com­pen­sa­tie kan bij­voor­beeld.”

Bij Sli­gro er­kent men dat er con­tro­leurs zijn langs­ge­weest. “Al­les is con­form de richt­lij­nen uit­ge­voerd. We doen het no­di­ge bij de de­pu­ta­tie om de ver­gun­ning die we had­den te­rug te krij­gen”, re­a­geert CEO Ru­di Pe­tit-Jean.

“Al­les is con­form de richt­lij­nen uit­ge­voerd. We doen het no­di­ge om on­ze ver­gun­ning te­rug te krij­gen.”

Con­tro­le plaats­ge­von­den

De en­ve­lop­pe met klach­ten over het ge­drag van te­le­vi­sie­ma­ker Bart De Pauw die door de pre­ven­tie­ad­vi­seur van de VRT ver­za­meld wer­den, blijft (voor­lo­pig) ver­ze­geld. De Ant­werp­se ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling wil eerst via een apar­te pro­ce­du­re al­le be­trok­ke­nen ho­ren al­vo­rens een eind­be­slis­sing te ne­men.

In no­vem­ber vo­rig jaar werd er een huis­zoe­king uit­ge­voerd bij de VRT. Er werd daar­bij een ver­ze­gel­de om­slag in be­slag ge­no­men met daar­in ge­tui­ge­nis­sen van vrou­wen, die over het ge­drag van De Pauw ge­klaagd had­den bij de pre­ven­tie­ad­vi­seur.

De ad­vo­caat van de te­le­vi­sie­ma­ker vroeg en­ke­le we­ken ge­le­den aan de on­der­zoeks­rech­ter om die te mo­gen in­kij­ken. De VRT ver­zet zich daar­te­gen om­dat de in­houd on­der het be­roeps­ge­heim van de pre­ven­tie­ad­vi­seur valt.

FO­TO JORIS HERREGODS

FO­TO BELGAONTHESPOT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.