Op­vol­ger van Mer­kel is een nieu­we Mer­kel

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er gaat CDU lei­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - KRI­S­TOF SIMOENS (pmm)

Wie dit week­end niet ab­so­luut in Pa­rijs moet zijn, blijft be­ter thuis. Dat is het op­mer­ke­lij­ke reis­ad­vies van Bui­ten­land­se Za­ken in Brussel. Pa­rijs dreigt een slag­veld te wor­den nu dui­zen­den ‘ge­le hes­jes’ voor de vier­de za­ter­dag op rij op straat ko­men. Een do­zijn pant­ser­wa­gens en 8.000 man­schap­pen staan klaar om in te grij­pen.

In Pa­rijs zit de schrik er goed in. On­danks toe­ge­vin­gen van pre­mier Phi­lip­pe – de zo ver­guis­de brand­stof­taks die het vuur aan de lont stak, is tot min­stens 2020 uit­ge­steld – ko­men de gi­lets jau­nes za­ter­dag op­nieuw op straat. De staats­vei­lig­heid heeft weet van een “mo­bi­li­sa­tie van ui­terst rechts, dat droomt van re­vo­lu­tie, en ul­tra­links, dat de to­ta­le op­stand pre­dikt”.

De re­ge­ring be­reidt zich voor op “zwaar ge­weld” en heeft in heel Frank­rijk liefst 89.000 agen­ten en gen­dar­mes ge­mo­bi­li­seerd, van wie 8.000 in Pa­rijs. Voor het eerst zul­len er zelfs pant­ser­voer­tui­gen in de Fran­se hoofd­stad op­dui­ken om de man­schap­pen te “be­scher­men te­gen pro­jec­tie­len, mo­lo­tov­cock­tails en pe­tan­que­bal­len”, zo­als de di­rec­teur van de na­ti­o­na­le gen­dar­me­rie het ver­woord­de.

Sport­wed­strij­den en an­de­re eve­ne­men­ten zijn af­ge­schaft, winkels op de Champs-Ely­s­ées be­vei­li­gen hun vi­tri­nes, de luxe- De Fran­se staats­vei­lig­heid ver­wacht van­daag een mo­bi­li­sa­tie van zo­wel ui­terst rechts als ul­tra­links. wa­ren­hui­zen Prin­temps en Ga­le­ries La­fay­et­te blij­ven ge­slo­ten en zelfs de Eif­fel­to­ren gaat dicht.

Pre­mier Phi­lip­pe vraagt de Fran­sen met aan­drang om thuis te blij­ven. Een bood­schap die ook in Brussel niet in do­ve­mans­oren valt. Bui­ten­land­se Za­ken pas­te haar reis­ad­vies al aan. Ge­zien de ex­plo­sie­ve toe- stand “moe­di­gen we de rei­zi­gers aan om hun ver­blijf in de Fran­se hoofd­stad dit week­end uit te stel­len.” Wie er niet on­der­uit kan, krijgt het dwin­gen­de ad­vies om “ze­ker niet naar sym­bo­li­sche plaat­sen en an­de­re toe­ris­ti­sche ge­bie­den te gaan.” Brussel vraagt om ook in an­de­re ste­den voor­zich­tig te zijn.

Slecht nieuws voor Ma­cron

Reis­or­ga­ni­sa­ties TUI en Tho­mas Cook/Nec­ker­mann bie­den klan­ten die dit week­end een ci­ty­trip naar Pa­rijs had­den ge­boekt, de mo­ge­lijk­heid om die kos­te­loos te an­nu­le­ren – met te­rug­be­ta­ling – of te ver­plaat­sen.

Dat het pro­test van de ge­le hes­jes maar niet gaat lig­gen, is zeer slecht nieuws voor pre­si­dent Ma­cron. Diens po­pu­la­ri­teit is sinds de­ze week on­der die van zijn voor­gan­ger Hol­lan­de ge­zakt. Ana­lis­ten vre­zen dat de Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen van mei zul­len uit­draai­en op een re­fe­ren­dum pro of con­tra Ma­cron. Som­mi­gen stel­len on­om­won­den dat de ster­ren voor Ma­ri­ne Le Pen nog nooit zo gun­stig heb­ben ge­staan.

Er wor­den zelfs al pa­ral­lel­len ge­trok­ken met de Fran­se Re­vo­lu­tie van 1789, die vier jaar la­ter de kop kost­te van ko­ning Lo­de­wijk XVI. Toe­val of niet: Ma­crons ambts­ter­mijn loopt – nor­maal – af in 2022. Dat is bin­nen vier jaar.

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er, be­ter be­kend als AKK, volgt An­ge­la Mer­kel op als par­tij­voor­zit­ter van de CDU. Daar­mee wordt de lijn-Mer­kel voort­ge­zet, ook al maakt de stem­ming dui­de­lijk dat de CDU een ge­sple­ten par­tij is.

Een fo­to­fi­nish was het tij­dens de twee­de stem­ron­de vrij­dag op de par­tij­dag in Ham­burg. An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er (56) moest het op­ne­men te­gen mul­ti­mil­jo­nair Frie­d­rich Merz (63). Uit­ein­de­lijk won de hui­di­ge se­cre­ta­ris­ge­ne­raal van de par­tij met 51 pro­cent.

Daar­mee werd nipt ge­ko­zen voor de ‘na­tuur­lij­ke’ op­vol­ger van de lijn-Mer­kel. AKK – zo ge­noemd we­gens haar moei­lij­ke naam – is een pro­te­gé van Mer­kel. Ze steun­de de kan­se­lier in haar moei­lijk­ste uren tij­dens de mi­gran­ten­cri­sis. De twee vrou­wen lij­ken ka­rak­te­ri­eel zelfs op el­kaar. Ze ne­men zel­den ri­si­co’s, ge­ven zich nooit bloot en staan am­per in­ter­views toe. Het groot­ste ide­o­lo­gi­sche ver­schil is dat AKK diep­ge­lo­vig is en zich ethisch con­ser­va­tief op­stelt.

Mer­kel zelf nam na acht­tien jaar dienst aan de top van de par­tij af­scheid. Voor de stem­ming gaf ze een voor haar doen emo­ti­o­ne­le en lan­ge speech van 34 mi­nu­ten, die ze af­sloot met de woor­den: “Het was een eer en een ge­noe­gen de par­tij te heb­ben mo­gen lei­den.” Ze kreeg een staan­de ova­tie van tien mi­nu­ten ter­wijl de 1.001 aan­we­zi­gen “Dan­ke Chefin” scan­deer­den. Op dat mo­ment kreeg zelfs ‘het ijs­ko­nijn’ tra­nen in de ogen.

Maar de nip­te over­win­ning van AKK maakt dui­de­lijk dat Mer­kel een ge­sple­ten par­tij na­laat. Te­gen­kan­di­daat Merz had een om­me­keer van de Mer­kel-lijn be­pleit, te­rug naar de con­ser­va­tie­ve rech­ter­flank van het cen­trum. AKK zal die twee strek­kin­gen bin­nen de CDU moe­ten ver­zoe­nen.

De kans is groot dat AKK op een dag Mer­kel op­volgt als bonds­kan­se­lier en de mach­tig­ste po­li­ti­cus van Eu­ro­pa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.