Open Vld met CD&V in be­stuur, maar zon­der sche­pen (want dat wil N-VA niet)

Nieu­we co­a­li­tie heeft met 15 van de 25 ze­tels rui­me­re meer­der­heid

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - BART VAN DEN LANGENBERGH

Open Vld ver­sterkt dan toch CD&V in het nieu­we be­stuur van Kas­ter­lee. Maar om­dat N-VA, de kar­tel­part­ner van de li­be­ra­len, geen hand­te­ke­nin­gen wil le­ve­ren voor de voor­dracht van Ri­ta Thijs als sche­pen, heeft Open Vld geen sche­pen. “De in­houd is veel be­lang­rij­ker dan een sche­pen­post”, re­la­ti­veert Ri­ta Thijs van Open Vld.

Het is op zijn minst op­mer­ke­lijk te noe­men dat in Kas­ter­lee Open Vld als co­a­li­tie­part­ner van CD&V mee in het be­stuur stapt zon­der een sche­pen­post te be­kle­den. Van zo­dra be­ken­draak­te dat CD&V zijn krap­pe meer­der­heid met de li­be­ra­len zou uit­brei­den, ging N-VA, de kar­tel­part­ner van Open Vld, dwars­lig­gen door geen hand­te­ke­nin­gen te ge­ven om Ri­ta Thijs als sche­pen voor te dra­gen. Toch be­let dat Open Vld, met twee ver­ko­ze­nen, niet om een co­a­li­tie van vijf­tien ver­ko­ze­nen op 25 ze­tels te vor­men. “Voor ons is de in­houd veel be­lang­rij­ker dan een sche­pen­post”, stelt Ri­ta Thijs. “We kun­nen meer bij­dra­gen van­uit de meer­der­heid dan van­uit de op­po­si­tie. Na­tuur­lijk ben ik te­leur­ge­steld in de kar­tel­part­ner. Dit sce­na­rio had­den we op voor­hand niet kun­nen voor­zien.”

Mo­ge­lijk komt Ri­ta Thijs la­ter nog in het sche­pen­col­le­ge als N-VA toch over­stag zou gaan, maar dat zit er voor­lo­pig niet in. Open Vld wil in de meer­der­heid zijn stem­pel druk­ken, met on­der an­de­re meer bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, ex­tra aan­dacht voor de drugs­pro­ble­ma­tiek en het laag hou­den van de be­las­ting­druk. Voor Pas­cal Jochums, voor­zit­ter van Open Vld, is de co­a­li­tie so­wie­so een his­to­risch mo­ment voor Kas­ter­lee. “Al is het na­tuur­lijk zeer pijn­lijk dat de eni­ge ver­ko­zen vrouw bin­nen het kar­tel geen sche­pen­post mag op­ne­men”, stelt hij.

Bur­ge­mees­ter Ward Ken­nes be­looft wel de­ge­lijk re­ke­ning te hou­den met de co­a­li­tie­part­ner, ook al ze­telt Open Vld niet in het sche­pen­col­le­ge. “We hou­den on­ze maan­de­lijk­se frac­tie­ver­ga­de­rin­gen sa­men. De pun­ten die op het sche­pen­col­le­ge wor­den be­han­deld, ko­men daar aan bod. En we be­spre­ken be­lang­rij­ke, stra­te­gi­sche za­ken al­tijd voor­af met Ri­ta Thijs”, ga­ran­deert hij. “CD&V be­haal­de 43% van de stem­men, wat geen over­wel­di­gen­de meer­der­heid is. Een ze­tel op over­schot is ei­gen­lijk te krap. De voor­bije le­gis­la­tuur wer­den we al twee keer ge­con­fron­teerd met een lang­du­ri­ge ziek­te van een ge­meen­te­raads­lid.”

Drie sche­pe­nen uit Tielen

Het he­le sche­pen­col­le­ge be­staat dus uit le­den van CD&V, met bur­ge­mees­ter Ward Ken­nes op kop. Op­val­lend: drie sche­pe­nen zijn af­kom­stig uit deel­ge­meen­te Tielen door het goe­de re­sul­taat van die kan­di­da­ten in hun dorp. Het gaat om Gert Storms (Fi­nan­ci­ën, Om­ge­ving, Di­gi­ta­li­se­ring), Rob­by Diels (Mo­bi­li­teit, Duur­zaam­heid, Bos­be­heer en Jeugd) en Wal­ter Van Baelen (Sport, Eco­no­mie, On­der­wijs en Bi­bli­o­theek).

De twee an­de­re sche­pe­nen zijn Guy Van de Per­re uit Kas­ter­lee (Open­ba­re Wer­ken, Tech­ni­sche Dienst, Cul­tuur en Land­bouw) en Su­ma­ti Adriaen­sen uit Lichtaart (Wel­zijn, Se­ni­o­ren, So­ci­a­le Za­ken en Ge­zin).

Rob Guns wordt voor­zit­ter van de ge­meen­te­raad en van de OCMWraad. “We wil­len werk ma­ken van on­der meer het mas­ter­plan Tielen met een nieu­we kin­der­op­vang, bi­bli­o­theek en ruim­te voor wo­nin­gen en winkels. Be­gin 2019 kie­zen we ook een lo­ca­tie van een nieuw re­cy­cla­ge­park, dat we in 2020 wil­len be­gin­nen aan­leg­gen”, legt Guy Van de Per­re uit. “We ont­wik­ke­len ook een ge­meen­te­lij­ke app, zo­dat in­wo­ners za­ken zo­als sluik­stor­ten kun­nen mel­den en in­for­ma­tie kun­nen op­vra­gen.”

Ri­ta Thijs (Open Vld) Ge­meen­te­raads­lid ‘‘We kun­nen meer bij­dra­gen van­uit de meer­der­heid dan van­uit de op­po­si­tie.’’

FO­TO BART VAN DEN LANGENBERGH

De nieu­we be­stuurs­ploeg van CD&V en Open Vld in Kas­ter­lee met Rob Guns, Wal­ter Van Baelen, Ward Ken­nes, Ri­ta Thijs, Su­ma­ti Adriaen­sen, Rob­by Diels, Gert Storms en Guy Van de Per­re.

FO­TO BVDL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.