BE-Trans in­ves­teert in aan­leg van ei­gen spie­gel­af­stel­plaats

Ge­ën­ga­geer­de trans­por­teur zet in op ac­tief vei­lig­heids­be­leid

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - LEO BROU­WERS

Trans­port­be­drijf BE-Trans werd in 1998 op­ge­richt door Bert Vran­ckx. Toen start­te hij met één vracht­wa­gen en één op­leg­ger, nu rij­den er 205 trek­kers en 350 op­leg­gers rond in heel de Eu­ro­pe­se Unie. Met de aan­leg van een ei­gen spie­gel­af­stel­plaats wordt er vol­op in­ge­zet op vei­lig­heid.

205 trek­kers en 350 op­leg­gers op de baan is BE-Trans een gro­te spe­ler op de trans­port­markt. Het be­drijf heeft ves­ti­gin­gen in Wes­ter­lo en Roe­me­nië en telt 350 werk­ne­mers in heel de Eu­ro­pe­se Unie.

“On­der het mo­to ‘goed op­ge­lei­de chauf­feurs zijn de am­bas­sa­deurs van on­ze fir­ma’, krijgt el­ke nieu­we chauf­feur een op­lei­ding bin­nen on­ze fir­ma. De dienst Chauf­feurs­op­lei­ding en –be­ge­lei­ding’ maakt de chauf­feurs be­wust van de ver­ant­woor­de­lijk­he­den die ze dra­gen te­gen­over on­ze klan­ten en an­de­re weg­ge­brui­kers”, legt zaak­voer­der Bert Vran­ckx uit. “Bo­ven­dien krij­gen chauf­feurs zon­der er­va­ring be­ge­lei­ding on­der het pe­ter­schap van er­va­ren chauf­feurs uit ons be­drijf. Een van de as­pec­ten die aan bod ko­men in de chauf­feurs­op­lei­ding is het le­ren af­stel­len van de di­ver­se spie­gels die op een vracht­wa­gen moe­ten staan.” BE-Trans in­ves­teer­de dit jaar in de aan­leg van een ei­gen spie­gel­af­stel­plaats. Met be­hulp van lij­nen die de zicht­hoe­ken van de spie­gels la­ten zien in ge­te­ken­de vak­ken op de par­keer­plaats, kun­nen de vracht­wa­gen­chauf­feurs hun spie­gels en do­de­hoek­spie­gels op­ti­maal af­stel­len.

Kans op on­ge­val ver­min­de­ren

“Het cor­rect af­stel­len van de di­ver­se spie­gels helpt om de do­de hoek te ver­klei­nen, waar­door de kans op een on­ge­val ver­min­dert. On­ze vol­gen­de stap is om an­de­re weg­ge­brui­kers be­wust te ma­ken van de do­de hoe­ken aan een

“On­ze vol­gen­de stap is om an­de­re weg­ge­brui­kers be­wust te ma­ken van de do­de hoe­ken aan een vracht­wa­gen.”

Zaak­voer­der Bert Vran­ckx en In­su­ran­ce and risk ma­na­ger Do­min Van He­me­len.

Bert Vran­ckx

Ei­ge­naar BE-Trans vracht­wa­gen. Dat gaan we doen door in een aan­tal scho­len in de Westel­se re­gio ver­keers­ses­sies te on­der­steu­nen door een vracht­wa-

gen­com­bi­na­tie ter be­schik­king te stel­len. Daar­bij pro­be­ren we on­ze jon­ge ge­ne­ra­tie weg­ge­brui­kers er­van be­wust te ma­ken hoe ze zich best ge­dra­gen in het ver­keer in de buurt van een vracht­wa­gen. Want veel jon­ge­ren, maar ook vol­was­se­nen we­ten niet welk zicht de chauf­feur op de weg heeft. Ei­gen­lijk zou ie­der­een ver­plicht eens en­ke­le uren met een vracht­wa­gen moe­ten mee­rij­den om zich be­wust te wor­den van de ge­va­ren op de weg. Dan gaan ze ook be­sef­fen dat het niet al­tijd aan de vracht­wa­gen­chauf­feur ligt.”

Mo­dern wa­gen­park

Op jaar­ba­sis leg­gen de BE-Trans­vracht­wa­gens meer dan 32 milMet

joen ki­lo­me­ter af. Het be­drijf in­ves­teert voort­du­rend in een mo­dern wa­gen­park. “On­ze nieuw­ste ge­ne­ra­tie trek­kers zijn voor­zien van de laatste ont­wik­ke­lin­gen op het vlak van vei­lig­heid zo­als adap­ti­ve crui­se­con­trol, nood­rem­sys­te­men, voer­tuigsta­bi­li­sa­tie­sys­te­men (om scha­ren en kan­te­len te voor­ko­men), for­ward col­li­si­on warning en een la­ne de­par­tu­re warning­sys­teem”, somt zaak­voer­der Vran­ckx op. “Al die uit­rus­tin­gen op on­ze vracht­wa­gens zijn er om on­ze chauf­feurs een maxi­maal rij­com­fort te bie­den, zo­dat ze zich ten vol­le kun­nen con­cen­tre­ren op de weg voor een vei­lig trans­port.”

FO­TO LEO BROU­WERS

In de bot­sten vrij­dag­mid­dag een per­so­nen­wa­gen en een mo­tor­fiets. Mo­tor­fiet­ser M.M. (44) uit Turn­hout is licht­ge­wond naar AZ Turn­hout ge­bracht.

FO­TO LEO BROU­WERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.