Vuur­werk­win­kel ver­koopt knal­len­de grens­paal­tjes

Ver­keers­maat­re­ge­len en po­li­tie­toe­zicht voor feest­pe­ri­o­de zijn al ge­start

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - RON­NY VAN DEN ACKERVEKEN

Heel wat Ne­der­lan­ders ko­men de­ze maand naar de en­cla­ve­ge­meen­te om vuur­werk te ko­pen. In de win­kel van Loots is het as­sor­ti­ment dit jaar uit­ge­breid met knal­vuur­werk waar grens­paal­tjes op staan. In de Ka­pel­straat en Klok­ken­straat heeft de ge­meen­te op­nieuw het no­di­ge ge­daan om de ver­keers­over­last te be­per­ken.

Het vuur­werk met de grens­paal is een lu­die­ke ver­wij­zing naar de aard­rijks­kun­di­ge puzzel die Baar­le-Her­tog en Baar­le-Nas­sau sa­men vor­men, met in to­taal der­tig en­cla­ves. “De Stich­ting On­der­ne­mend Baar­le heeft een op­roep ge­daan naar al­le han­de­laars om streek­pro­duc­ten en sou­ve­nirs te ont­wik­ke­len”, zegt vuur­werk­ver­ko­per Pie­ter Loots. “Zo ont­stond bij ons het idee om knal­vuur­werk te la­ten ma­ken met de vorm en de kleu­ren van een grens­paal. Als in­spi­ra­tie na­men we de paal die de grens aan­duidt op de Sin­gel. De vlag­gen van bei­de lan­den staan af­ge­beeld op on­ze grens­paal­tjes. On­der de Bel­gi­sche drie­kleur staat ‘an­no 1198’ ver­meld en on­der de Ne­der­land­se vlag de num­mers 214 en 215.”

Smok­ke­len

Ne­der­land heeft een stren­ge wet­ge­ving op de ver­koop en het ver­voer van vuur­werk. Met de grens­paal­tjes speelt Loots daar han­dig op in. “Dit soort knal­vuur­werk is bij on­ze noor­der­bu­ren erg ge­liefd, maar in prin­ci-

Pie­ter Loots

Vuur­werk­ver­ko­per

‘‘Een lu­die­ke ma­nier om on­ze ‘smok­kel­ge­meen­te’ in de kij­ker te zet­ten.’’

pe wel ver­bo­den. Ne­der­lan­ders kun­nen ze nu stie­kem over de grens smok­ke­len, al gaat de po­li­tie er vol­gens mij niet veel in be­slag ne­men bij con­tro­les. Het is ei­gen­lijk een lu­die­ke ma­nier om de Baar­le­se bij­naam smok­kel­ge­meen­te in de kij­ker te zet­ten. We heb­ben drie­dui­zend pak­jes met daar­in tel­kens twin­tig grens­paal­tjes la­ten ma­ken. Ze ver­ko­pen zo goed dat ze waar­schijn­lijk nog voor oud­jaar uit­ver­kocht zijn. De be­doe­ling is wel om er een blij­vend streek­pro­duct van te ma­ken. Om de grens­paal­tjes te pro­mo­ten, krij­gen de klan­ten bij aan­koop van één pak een twee­de pak gra­tis”, legt Loots uit.

Ont­ei­ge­nen

Om de door­stro­ming van het ver­keer te ver­be­te­ren, ne­men de ge­meen­te­be­stu­ren elk jaar maat­re­ge­len. In de Ka­pel­straat en de Klok­ken­straat is sinds gis­te­ren een ge­deel­te­lijk par­keer­ver­bod in­ge­steld en er geldt tot 31 de­cem­ber een­rich­tings­ver­keer. “De voor­bije ja­ren ging dat pas van kracht rond

Pie­ter Loots heeft al veel grens­paal­tjes ver­kocht.

15 de­cem­ber”, zegt bur­ge­mees­ter Leo Van Til­burg (CDK) van Baar­leHer­tog. “De ver­koop be­gint al vroe­ger en op vraag van be­wo­ners heb­ben we daar­om

dit jaar de ver­keers­maat­re­ge­len ver­vroegd. De han­de­laars zor­gen voor sein­ge­vers die au­to­mo­bi­lis-

ten naar par­king gid­sen. De po­li­tie houdt eerst in het week­end toe­zicht op de na­le­ving en naar het ein­de van de maand toe ook op week­da­gen. Op ter­mijn ver­huist de vuur­werk­win­kel naar een nieu­we am­bach­te­lij­ke zo­ne bui­ten het cen­trum. In­ter­com­mu­na­le IOK moet daar­voor nog en­ke­le per­ce­len ont­ei­ge­nen. Daar- naast loopt bij de Raad van Sta­te nog een pro­ce­du­re waar­over nog geen uit­spraak is ge­daan. De ge­meen­ten, han­de­laars en be­wo­ners wil­len dat de am­bach­te­lij­ke zo­ne zo snel mo­ge­lijk klaar is, maar het is moei­lijk om er een da­tum op te plak­ken.”

FO­TO'S RAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.