Ver­mis­te An­na is weer thuis

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (mph) (ram)

De ver­de­ling van de be­voegd­he­den in het nieu­we sche­pen­col­le­ge van de ge­meen­te Wes­ter­lo is rond. De uit­tre­den­de CD&V-sche­pe­nen be­hou­den gro­ten­deels hun ta­ken­pak­ket.

Tin­ne Wuyts (CD&V) wordt eer­ste sche­pen en erft Ruim­te­lij­ke Or­de­ning van Iris De We­ver (N-VA). Die was de voor­bije zes jaar ook be­voegd voor Mi­li­eu. Die dos­siers ver­hui­zen naar Cly­de Tai-Apin (CD&V) die ook Sport mag over­ne­men van KVC Wes­ter­lo­ma­na­ger Her­man Wy­nants (N-VA). De be­lang­rij­ke post van Open­ba­re Wer­ken ver­schuift van Wy­nants naar Fi­lip Ver­re­zen (CD&V). Mo­bi­li­teit is dan weer een be­voegd­heid voor Kri­s­tof Wel­ters (CD&V). Bur­ge­mees­ter Guy Van Hir­tum (CD&V) heeft zijn wet­te­lijk vast­ge­leg­de be­voegd­he­den en blijft ook be­voegd voor Land­bouw. Nieuw­ko­mer Paul Hel­sen (CD&V) is be­voegd voor So­ci­a­le Za­ken en OCMW, Ar­moe­de­be­strij­ding en Wo­nen. Paul wordt ook de al­ler­eer­ste voor­zit­ter van het Bij­zon­der Co­mi­té voor de So­ci­a­le Dienst. Mauri­ce Van He­me­len (CD&V) mag van­af vol­gen­de maand als voor­zit­ter van de raad er­voor zor­gen dat de de­bat­ten se­reen ver­lo­pen.

De 89-ja­ri­ge An­na Dren­ters, die don­der­dag een he­le dag spoor­loos was, is vei­lig en wel weer thuis in haar wo­ning in de Til­burg­se­weg. De po­li­tie Kem­pen Noord-Oost had een op­spo­rings­be­richt ver­spreid en een uit­ge­brei­de zoek­ac­tie ge­daan. Uit­ein­de­lijk werd An­na rond die­zelf­de avond om 22.30u aan­ge­trof­fen niet ver van haar wo­ning. Ze werd door de hulp­dien­sten over­ge­bracht naar het zie­ken­huis om haar ge­zond­heid te con­tro­le­ren. Vol­gens de art­sen komt al­les in or­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.