Koek­jes bak­ken voor To Walk Again

Der­de- en vijf­de­jaars GBS De Zand­lo­per steu­nen 8-ja­ri­ge me­de­leer­ling met be­per­king Vic Bol­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - TOMMY MAES

56 leer­lin­gen van het der­de en vijf­de leer­jaar van GBS De Zand­lo­per in Mol-Rauw wa­ren vrij­dag druk in de weer met het bak­ken van koek­jes. Met de ver­koop wil­len ze geld in­za­me­len voor To Walk Again, waar­mee ze ook hun me­de­leer­ling Vic Bol­len (8) steu­nen.

Vo­rig jaar nam GBS De Zand­lo­per voor de eer­ste keer deel aan de Ketnet Koe­ken­bak voor de Warm­ste Week. Voor dit jaar werd To Walk Again als goed doel ge­ko­zen, een ver­e­ni­ging die on­der meer sport­ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert voor kin­de­ren en jon­ge­ren met een fy­sie­ke be­per­king. Zo neemt Vic Bol­len (8) uit het der­de leer­jaar twee keer per maand deel aan de ac­ti­vi­tei­ten van To Walk Again in Ton­ger­lo (Wes­ter­lo). Vic heeft een fy­sie­ke be­per­king waar­door hij het sinds zijn ge­boor­te moei­lij­ker heeft om te stap­pen. Na ver­schil­len­de ope­ra­ties en re­va­li­da­ties maak­te hij al veel vor­de­rin­gen, maar voor ver­re af­stan­den moet hij nog een rol­stoel ge­brui­ken. Hij doet ook dol­graag mee met de ac­ti­vi­tei­ten van To Walk Again. “Ik vind het heel leuk om daar ver­schil­len­de spor­ten uit te oe­fe­nen. Het lief­ste doe ik ta­fel­ten­nis, badminton, rug­by en

Vic Bol­len

“Ik ben heel blij dat de school To Walk Again heeft uit­ge­ko­zen als goed doel.”

Leer­ling GBS De Zand­lo­per rol­stoel­be­hen­dig­heid”, ver­telt hij. Zelf werkt hij en­thou­si­ast mee aan de koe­ken­bak. “Ik ben heel blij dat de school To Walk Again heeft uit­ge­ko­zen als goed doel. Zelf heb ik al veel koek­jes ver­kocht die we thuis heb­ben ge­bak­ken. En ook de­ze koek­jes gaan ze­ker goed ver­ko­pen.”

Op­rich­ter Marc Her­re­mans komt maan­dag langs op school

“We zijn al en­ke­le we­ken be­zig met de koe­ken­bak”, zeg­gen juf­fen Lo­re Ver­reyy en Jas­min Van Gestel. “Zo heb­ben de leer­lin­gen van het der­de en vijf­de leer­jaar al thuis koek­jes ge­bak­ken en ver­kocht. Van­daag bak­ken we met de he­le groep koek­jes op school. Zij steu­nen Vic en To Walk Again met veel ple­zier. Vic wordt heel goed op­ge­van­gen door zijn me­de­leer-

Vic Bol­len doet zelf mee aan de koe­ken­bak, sa­men met Noor, Eli­ze en El­le.

lin­gen en de vijf­de­jaars zijn bud­dy’s voor als hij de lift moet ne­men. Vo­ri­ge week zijn we naar een ac­ti­vi­teit van To Walk Again ge­weest, waar we op­rich­ter Marc Her­re­mans te­gen­kwa­men. Nor­maal ge­zien kwam hij van­daag mee koek­jes bak­ken, maar daar was op het laat­ste mo­ment iets tus­sen­ge­ko­men. Maar hij be­loof­de

om maan­dag langs te ko­men op school.”

On­danks die te­leur­stel­ling blij­ven de leer­lin­gen met vol­le moed deeg kne­den en koek­jes bak­ken. “Het gaat vrij goed. Al­leen daar­net bleef het deeg wat plak­ken”, ver­telt Jasper (10). “We wil­len ze­ker veel koek­jes ver­ko­pen. Tij­dens de Warm­ste Week gaan we het in­ge­za­mel­de geld ook af­ge­ven op do­mein Puy­en­broek.” Vin­cent (10), Mar­tijn (10), Eli­se (8), Ju­lie (8) en Lu­ka (8) zijn ook druk be­zig. “We vin­den het heel leuk om de koek­jes te ma­ken. We heb­ben er al veel ver­kocht. En ook zelf ge­ge­ten, want ze zijn heel lek­ker”, zeg­gen ze.

FO­TO TOMMY MAES

FO­TO TOMMY MAES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.