“Ge­luid is in­ten­ser dan ik me kon voor­stel­len”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - DIEDERICK GEYPEN (di­ge)

“Stond ik bui­ten­spel bij mijn doel­punt?” Gustav Eng­vall scoor­de woens­dag te­gen Lo­ke­ren, maar be­sef­te dat het kant­je boord was. “Ge­luk­kig floot de scheids­rech­ter niet.”

Zijn acht­ste van het sei­zoen al, com­pe­ti­tie en be­ker sa­men. Op­val­lend: KV Me­che­len maak­te 27 van zijn 40 doel­pun­ten mét Eng­vall in de ploeg. Noch­tans stond hij pas op speel­dag 8 voor het eerst in de ba­sis. “Die eer­ste maan­den wa­ren niet ge­mak­ke­lijk, nee. Ik zat op de bank en wil­de me to­nen. Mijn doel­punt te­gen Union (2-2 in bles­su­re­tijd, red.) be­gin sep­tem­ber was de dé­clic. Du­els win­nen en lan­ge bal­len ver­stu­ren, dat is mijn ding niet. Wel sco­ren en as­sists uit­de­len. Er zijn soms mak­ke­lij­ke doel­pun­ten bij, maar die hel­pen je net om de vol­gen­de keer die ene kans af te ma­ken.”

In Zwe­den werd Eng­vall ver­ge­le­ken met de jon­ge Way­ne Rooney. Ons doet hij meer aan ‘Pip­po’ In­zag­hi den­ken. “Mis­schien ben ik wel een mix van bei­den. (lacht) In som­mi­ge wed­strij­den kom ik graag de bal vra­gen en wil ik deel uit­ma­ken van het spel. In an­de­re du­els, ze­ker in 1B waar ik wei­nig ruim­te krijg, moet ik in de box wach­ten op mijn mo­ment. Het hangt van de match af of ik een Rooney of een In­zag­hi ben.”

Hoe­wel de te­rug­ron­de pas is be­gon­nen, speelt Eng­vall zijn bes­te sei­zoen ooit. “Daar be­gint het in­der­daad op de lij­ken. De laat­ste ja­ren in Zwe­den en En­ge­land speel­de ik wei­nig. KV Me­che­len was een be­lang­rij­ke keu­ze in mijn car­ri­è­re. Als ik zo ver­der kan evo­lu­e­ren en mijn bij­dra­ge op het ein­de de pro­mo­tie op­le­vert, wordt dit on­ge­twij­feld mijn bes­te sei­zoen ooit.”

“Mijn doel­punt te­gen Union be­gin sep­tem­ber

was de

Hoe­wel Eng­vall al in de Cham­pi­ons­hip (de En­gel­se twee­de klas­se, red.) voet­bal­de, raak­te hij de voor­bije maan­den on­der de in­druk van de sfeer Ach­ter de Ka­zer­ne. “Het is in­ten­ser dan ik me kon voor­stel­len. In Zwe­den en En­ge­land voet­bal­de ik ook wel voor 15.000 toe­schou­wers, maar de kracht van het ge­luid is toch nog an­ders. De sup­por­ters van KV be­zor­gen ons dat ex­tra pro­cent­je, een erg be­lang­rijk wa­pen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.