“Ik heb nog niets be­slist over mijn toe­komst”

Ju­pi­ler Pro Lea­gue lonkt naar ver­de­di­ger Jan Van den Bergh (24), die straks ein­de con­tract is

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - KOEN FRANS

En in on­ze vo­ri­ge thuis­match te­gen Tu­be­ke heb­ben we tot in de laat­ste mi­nuut moe­ten wach­ten op een flits van Ma­ri­us Nou­bis­si om de ze­ge over de streep te trek­ken. We zul­len hen ze­ker niet on­der­schat­ten. Maar wij moe­ten ab­so­luut win­nen. We heb­ben geen an­de­re keu­ze. Als we die twee­de pe­ri­o­de­ti­tel wil­len pak­ken, dan moe­ten we Tu­be­ke klop­pen. Sim­pel. Daar­na vol­gen nog twee be­lang­rij­ke mat­chen: op Union en thuis te­gen Lom­mel. Het moet on­ze am­bi­tie zijn om in die drie res­te­ren­de wed­strij­den voor de win­ter­stop het maxi­mum van de pun­ten te pak­ken.”

Weet je nog wan­neer jul­lie voor het laatst de nul heb­ben ge­hou­den?

(Denkt na) “Nee. Maar ik heb het ge­voel dat dat al veel te lang ge­le­den is.”

Het is ge­le­den van 6 ok­to­ber, de vo­ri­ge thuis­match te­gen... Tu­be­ke.

(lacht) te moe­ten slik­ken. Ik denk dat we op het mid­den­veld ook wel een spe­ler als Pie­ter­maat mis­sen. Zo’n ie­mand mag je niet on­der­schat­ten.”

Je hebt sinds kort een nieu­we ma­ke­laar: Stijn Fran­cis. Die heeft en­ke­le ron­ken­de na­men in zijn por­te­feuil­le. Je bent zelfs zijn eni­ge spe­ler die ‘maar’ in 1B voet­balt. Moe­ten we daar iets uit be­slui­ten?

“Nee, he­le­maal niet. Ik had on­langs ge­woon een goe­de bab­bel met Stijn en ben daar­om van ma­ke­laar ver­an­derd. Meer moet je daar niet ach­ter zoe­ken.”

Je blijft dus ge­woon bij Beer­schot Wil­rijk?

“Mijn con­tract loopt op het ein­de van het sei­zoen af, maar ik voel veel ver­trou­wen van het be­stuur. Er is een groot we­der­zijds res­pect tus­sen me­zelf en Jan Van Win­c­kel. En ook met be­stuur­der Fran­cis Vran­c­ken heb ik een goe­de band. Hun open­heid en eer­lijk­heid waar­deer ik enorm. Na­tuur­lijk denk ik wel eens na over het ver­de­re ver­loop van mijn car­ri­è­re. Ik ben nog re­la­tief jong en am­bi­ti­eus: ik wil ooit op het hoog­ste ni­veau voet­bal­len. Het is bo­ven­dien geen ge­heim dat er in het ver­le­den al en­ke­le eer­ste­klas­sers heb­ben ge­polst (denkt na) Ik wil na­tuur­lijk graag met Beer­schot Wil­rijk pro­mo­ve­ren, om zo de stap naar eer­ste klas­se te kun­nen zet­ten. Dat zou ge­wel­dig zijn, want ik voel me nog al­tijd on­ge­loof­lijk goed op het Kiel. Maar tot dus­ver heb ik nog niets be­slist. De ko­men­de we­ken zal ik die be­lang­rij­ke knoop wel eens moe­ten door­hak­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.