Sta­di­o­n­om­roe­per moet sup­por­ters sen­si­bi­li­se­ren

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - (b)

De kans­lo­ze be­ker­uit­scha­ke­ling te­gen AA Gent is ver­teerd, Beer­schot Wil­rijk kan zich op­nieuw vol­le­dig rich­ten op de com­pe­ti­tie. “Die ne­der­laag in Gent was zuur, maar is niet blij­ven na­zin­de­ren in de groep. Door de ve­le bles­su­res en de schor­sing van Pry­chy­nen­ko heb­ben we aan tv-kij­kend Vlaan­de­ren ge­woon niet kun­nen to­nen wat we in on­ze mars heb­ben. Maar kom, de wed­strijd van dit week­end is veel be­lang­rij­ker dan die ver­lo­ren be­ker­match”, kijkt Jan Van den Bergh al­weer voor­uit.

Jij hebt je wél in de kij­ker ge­speeld. Marc De­gry­se nam je tij­dens de rust on­der de loep in de li­ve-uit­zen­ding op Spor­za.

“Ja, ik had er­van ge­hoord en heb de wed­strijd na­dien her­be­ke­ken. Ik was wel ver­eerd met de com­pli­men­ten die ze mij daar ga­ven. Een acht­ste fi­na­le in de Be­ker van Bel­gië, li­ve op Spor­za. Het is een groot po­di­um en ik denk dat ik me­zelf wel heb kun­nen to­nen. Ik heb ach­ter­af ook al­leen maar po­si­tie­ve be­richt­jes ge­kre­gen van vrien­den en ken­nis­sen. Dat doet me veel ple­zier. En het be­ves­tigt mijn ge­voel dat ik goed be­zig ben.”

Dit week­end komt Tu­be­ke op be­zoek. Een top­per zo­waar...

“Ja, ze staan daar toch maar mooi op de twee­de plaats in de twee­de pe­ri­o­de. Ze heb­ben vo­ri­ge week Union ge­klopt, dat is toch geen ver­keer­de pres­ta­tie. “Veel te lang ge­le­den dus.

Het is een van mijn gro­te frus­tra­ties. Maar ik vind dat we van­uit de­fen­sief oog­punt niet zo slecht spe­len. We ge­ven in el­ke wed­strijd re­de­lijk wei­nig kan­sen weg. Maar het is on­ge­loof­lijk hoe snel we een te­gen­goal in­cas­se­ren. Als de te­gen­stan­der een hal­ve kans krijgt, heb­ben we prijs. We wer­ken er el­ke dag kei­hard aan om als ploeg slim­mer en be­ter te ver­de­di­gen. Het is frus­tre­rend om dan week na week zo’n sim­pe­le te­gen­goals

Beer­schot Wil­rijk heeft een bij­zon­de­re sanc­tie ge­kre­gen van de Ge­schil­len­com­mis­sie Ho­ger Be­roep van de KBVB. In de eerst­vol­gen­de thuis­mat­chen te­gen Lom­mel (22 de­cem­ber), Wes­ter­lo (19 ja­nu­a­ri) en KV Me­che­len (25 ja­nu­a­ri) moet de sta­di­o­n­om­roe­per de sup­por­ters op het Kiel wij­zen op de ne­fas­te ge­vol­gen van py­ro­tech­nisch ma­te­ri­aal en ra­cis­ti­sche uit­la­tin­gen, waar­aan en­ke­le fans zich had­den schul­dig ge­maakt in het com­pe­ti­tie­du­el te­gen Wes­ter­lo op 18 no­vem­ber. “Blijk­baar heb­ben de op­ge­leg­de sanc­ties tot nu toe niet het ge­wens­te ef­fect ge­had. Het doel van de straf­fen is noch­tans ont­ra­dend te zijn”, zo oor­deel­de de dis­ci­pli­nai­re ka­mer van de voet­bal­bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.