Isa­bel Fre­de­us zoekt fra­giel even­wicht

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - TOT 16/12 (fh)

KS­crooge,

erst lijkt dit jaar wel een sprook­je voor Kor­neel De­fran­cq. Pas af­ge­stu­deerd in ju­li speelt hij naast War­re Borg­mans de hoofd­rol in de Vlaam­se mu­si­cal­cre­a­tie ba­dend in de kerst­sfeer.

“Scrooge is ge­ba­seerd op het be­ken­de A Christmas Ca­rol, de klas­sie­ker van Char­les Dic­kens”, ver­telt Kor­neel De­fran­cq. “Het ver­haal over de ou­de vrek speelt zich af in de kerst­pe­ri­o­de. Door ge­beur­te­nis­sen uit zijn jeugd heeft hij een he­kel aan Kerst­mis. Op kerst­avond krijgt Scrooge ech­ter be­zoek van drie gees­ten, die hem he­le­maal zul­len ver­an­de­ren. Van het kerst­ver­haal is een nieu­we Vlaam­se musical ge­maakt. We bren­gen een ei­gen ver­sie van Scrooge maar hou­den wel vast aan het oor­spron­ke­lij­ke ver­haal, dat na 175 jaar nog niets aan kracht heeft in­ge­boet.”

“Het is na­tuur­lijk uit­kij­ken naar War­re Borg­mans in zijn eer­ste musical. Hij is een ge­wel­dig ac­teur en fan­tas­tisch in de rol van Scrooge. Naar War­re kijk ik enorm op. Ik speel de jon­ge­re Scrooge en ik zorg voor mijn ei­gen in­vul­ling. Maar ik kijk ook goed naar wat War­re doet. Ik leer daar heel veel van. Het oor­spron­ke­lij­ke boek mag dan van Char­les Dic­kens zijn, dit is een Vlaam­se mu­si­cal­cre­a­tie, ge­schre­ven door een top­team. Dirk Bros­sé zorg­de voor de mu­ziek, de tekst is van Frank Van Laec­ke en Al­lard Blom. Als kind be­won­der­de ik hun mu­si­cals en nu mag ik zelf mee­spe­len. Dat is echt een za­lig ge­voel.”

“Scrooge is zo’n ty­pisch oud kerst­ver­haal. We be­gin­nen heel don­ker, in een Tim Bur­ton-ach­ti­ge sfeer. Maar we ein­di­gen met een war­me sfeer en een po­si­tie­ve bood­schap. Voor veel men­sen zal het her­in­ne­rin­gen op­roe­pen aan Kerst­mis.”

“Bij ons thuis is het een tra­di­tie om in de ein­de­jaars­pe­ri­o­de naar the­a­ter te gaan. En op 1 ja­nu­a­ri naar het nieuw­jaars­con­cert in We­nen te kij­ken. Scrooge past heel mooi in die tra­di­tie en ik vind het heer­lijk om nu zelf in zo’n voor­stel­ling te staan. Ho­pe­lijk wordt zo’n kerst­mu­si­cal een ech­te tra­di­tie. Het is al­vast goed nieuws dat on­ze ver­sie vol­gend jaar naar Ne­der­land gaat.”

“Een kerst­boom, kaar­sen, pak­jes, sneeuw: het zijn din­gen die voor mij bij de kerst­pe­ri­o­de ho­ren. En die vind ik te­rug in Scrooge. Ik denk niet dat je er­gens een gro­ter en war­mer kerst­ge­voel zal krij­gen dan bij ons. Op het eind van de voor­stel­ling vloeit het war­me ge­voel als sneeuw­vlok­jes over het pu­bliek. Dat is voor mij waar Kerst­mis in het al­ge­meen en de­ze voor­stel­ling in het bij­zon­der over moet gaan: het za­li­ge ge­voel van sa­men­zijn.”

FRANK HEIRMAN

KUNST

EX­PO

| BOAB GALLERY | ANTWERPEN | VR-ZO 14-18U | WWW.BOABARTGALLERY.COM

Met haar Eu­ro­pe­se prijs en uit­ver­koch­te ex­po bij Ke­te­leer Gallery kreeg Char­li­ne Ty­berg­hein al­le aan­dacht. Sneu voor Isa­bel Fre­de­us, die an­de­re jon­ge Ant­werp­se die een min­stens even ster­ke de­buut­ex­po re­a­li­seer­de. Mu­ta­ble sur­roun­dings loopt nog tot 16 de­cem­ber bij de jon­ge Boab Gallery in Kloos­ter­straat 152. Fre­de­us (1991), die zo­pas de Mid­del­heim Mu­se­um Young Ar­tist Award 2018 won, te­kent en maakt in­stal­la­ties met flexi­be­le on­der­de­len zo­als vloei­stof­fen, glas en licht. Ze ex­pe­ri­men­teert met ras­ters en fi­gu­ren waar­in plot­se ont­dek­kin­gen op­dui­ken. Een con­stan­te in haar werk is het fra­gie­le even­wicht van pro­ces­sen. Een ac­tu­eel maar ook uni­ver­seel the­ma.

FO­TO RR

Sven De Rid­der, Mie­ke Lau­reys, Brik Van Dy­ck en Her­man Ver­brug­gen in

FO­TO BOAB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.