Me­che­len:

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - ZA 08/12 - ZO 06/01 (id)

| WWW. MECHELENHOUDTJEWARM.BE

On­der de vlag ‘Me­che­len Houdt Je Warm’ wor­den de Ma­ne­blus­sers vijf week­ends on­der­ge­dom­peld in een war­me ein­de­jaars­sfeer. De be­lang­rijk­ste top­pers.

aan de Ha­ver­werf kan je schaat­sen op een boot. In de Win­ter Loun­ge er­naast kan je proe­ven van streek­pro­duc­ten en -bie­ren. Op za­ter­dag zijn er the­ma-avon­den zo­als de fou­te par­ty, dis­co en après-ski (tot 06/01).

Vis­markt en Ha­ver­werf zijn her­scha­pen in een food­wal­hal­la met stands van twin­tig Me­chel­se ho­re­ca­za­ken (08/12).

zo’n ze­ven­dui­zend lo­pers ren­nen dwars door his­to­ri­sche pan­den als het ver­nieuw­de Sche­pen­huis of het Hof Van Bus­ley­den. Mét een kerst­muts op (08/12).

drie week­ends lang op zo­wel de Vis­markt, Ha­ver­werf, Van Beet­ho­ven­straat als de Ko­ren­markt (tus­sen 14/12 en 30/12).

De fiets­taxi rijdt tus­sen het sta­ti­on Me­che­len en het Sche­pen­huis en de wa­ter­taxi vaart tus­sen het Keer­dok naar de Ha­ver­werf (tus­sen 15 en 30/12).

dans­avon­den op het bin­nen­plein van het Stad­huis. Met Scan­di­na­vi­sche win­ter­hut (13/12 tot 06/01).

van­af 16 de­cem­ber blij­ven de winkels vier zon­da­gen op rij open. Met gra­tis shop­pings­hutt­les tus­sen de rand­par­kings en de Gro­te Markt.

par­cours in de bin­nen­stad langs vuur­acts en ver­tel­lin­gen met af­slui­tend een sfeer­vol­le voor­stel­ling op de Gro­te Markt van The­a­ter Tol (22/12).

de lo­ka­le ho­re­ca te­kent voor een groots open­lucht­ca­fé op de Vis­markt met li­ve­mu­ziek (28 tot 30/12).

lo­ka­le hel­den Dis­co­baar De Rob en De Raf zet­ten van­af 23u het feest in, waar­na om mid­der­nacht vuur­werk volgt. Tot 3u spe­len Dee­jay Mr. T en Mi­chael Mid­night de bes­te feest­pla­ten (31/12).

tus­sen 11 en 13u heft de bur­ge­mees­ter het glas tij­dens een nieuw­jaars­drink met friet­jes, smou­te­bol­len en munt­thee (06/01).

FO­TO GIL PLAQUET

De Ga­zet van Antwerpen Ur­ban Trail loodst de dui­zen­den lo­pers op 8 de­cem­ber door on­der meer het nieu­we Hof Van Bus­ley­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.