In­si­de Bent­ley

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! TV - (nco) (to­ve)

“Een li­ve­ac­ti­on-re­ma­ke van The Jun­gle Book, heb­ben we dat niet pas ge­zien?”, ho­ren we u den­ken. En dat klopt. Maar voor Mow­g­li: Le­gend of the Jun­gle schrap­te mo­ti­on cap­tu­re-god An­dy Ser­kis de zin­gen­de en dan­sen­de beer en le­ver­de een don­ke­re, niet zo kind­vrien­de­lij­ke ver­sie van het ver­haal van Ki­pling af.

Mow­g­li: Le­gend of the Jun­gle is sinds vrij­dag te be­kij­ken op Net­flix, maar zou oor­spron­ke­lijk in ok­to­ber 2016 in de ci­ne­ma spe­len, ver­deeld door War­ner Bros. Wa­re het niet dat Dis­ney, in 1967 nog ver­ant­woor­de­lijk voor de klas­sie­ke te­ken­film, in dat­zelf­de jaar ook een li­ve­ac­ti­on-prent van het be­ken­de ver­haal van Ru­dy­ard Ki­pling ge­pland had. The Jun­gle Book van re­gis­seur Jon Fa­vreau met een jun­gle aan be­ken­de stem­men als Ben Kings­ley, Idris El­ba en Scar­lett Jo­hans­son kwam uit in april en bracht net geen mil­jard dol­lar op.

Ge­volg: de mo­ti­on cap­tu­re-ver­sie van An­dy ‘Ba­loo’ Ser­kis, die dank­zij Chris­ti­an Ba­le, Be­ne­dict Cum­ber­batch en Ca­te Blan­chett niet moet on­der­doen qua cast, werd uit­ge­steld. In ju­li be­slis­te War­ner Bros de film aan Net­flix te ver­ko­pen. Te­gen­val­len­de reacties tij­dens testscree­nings zou­den de oor­zaak zijn van die plot­se ver­koop.

Ba­loo swingt niet

Een van die slech­te kri­tie­ken zou wel eens over het uit­zicht van Ba­loo en co kun­nen gaan. Want de bees­ten zien er nu een­maal een beet­je raar uit, ze­ker aan­ge­zien men de­zer da­gen prach­ti­ge din­gen kan cre­ë­ren met CGI (com­pu­ter­ani­ma­tie). Maar blijk­baar was het een be­wus­te keu­ze van Ser­kis om de ge­zich­ten van de die­ren er niet le­vens­echt te la­ten uit­zien. In plaats daar­van voeg­den ze het ge­zicht van de ac­teur in kwes­tie en dat van het ech­te dier sa­men, om te ver­vor­men tot je de ex­pres­sie van de ac­teur kan le­zen, maar het toch nog een ge­loof­waar­dig dier is. Een cre­a­tie­ve keu­ze waar­aan je als kij­ker toch even moet wen­nen.

Maar zo­als de ti­tel doet ver­moe­den, draait de­ze film niet om die­ren. Ser­kis gunt Mow­g­li (Rohan Chand) meer tijd in de spot­light dan een­der wel­ke adap­ta­tie er­voor. Al­leen zit de­ze film, net zo­als Mow­g­li, wat vast tus­sen twee we­rel­den. Het is echt, maar de die­ren zijn niet echt ge­noeg. Het ver­haal is te don­ker voor kin­de­ren, maar de prent is iets te tam voor vol­was­se­nen. Er zit­ten geen lied­jes in, ook al had Ser­kis al­les in huis om Ba­loo te la­ten swin­gen. Daar­voor moet je nog steeds bij Dis­ney zijn. Voor een rau­we­re ver­sie die dich­ter aan­leunt bij het ori­gi­ne­le boek biedt Ser­kis een goed, maar geen ge­wel­dig, al­ter­na­tief aan.

MA 10/12 | Eén | 22.25u

Voor het eerst kreeg een ca­me­ra­ploeg toe­stem­ming om te fil­men bij het ty­pisch Brit­se in­sti­tuut Bent­ley. We zijn ge­tui­ge van het pro­duc­tie­pro­ces van hun nieu­we su­per­wa­gen, de Ben­tay­ga. De­ze nieu­we 4x4 is de eer­ste die­sel­wa­gen van Bent­ley. De te­le­vi­sie­crew kreeg toe­gang tot een fa­briek waar al­leen plaats is voor uit­mun­tend­heid in de­ze steeds ver­an­de­ren­de mo­der­ne we­reld. Kun­nen de vak­man­nen van Bent­ley hun er­va­ring door­ge­ven aan de nieu­we ge­ne­ra­tie in een in­du­strie waar steeds meer ro­bots aan te pas ko­men? De do­cu­men­tai­re is niet toe­val­lig nu ge­maakt. Vol­gen­de maand be­staat het au­to­merk hon­derd jaar.

FO­TO NET­FLIX

Mow­g­li staat meer dan ooit te­vo­ren in de spot­light.

FO­TO RR

Todd Sam­spon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.