Be­drij­ven moe­ten ook luis­te­ren naar jon­ge­ren

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - Sa­cha Van Wie­le Re­dac­teur stads­re­dac­tie brie­[email protected] @Sa­chaVanWie­le

Ant­werps Vo­ka-voor­zit­ter Jo De Bac­ker kwam op de nieuw­jaars­re­cep­tie van de on­der­ne­mers­or­ga­ni­sa­tie met een wel zeer straf cij­fer. De jeugd­werk­loos­heid bij men­sen van al­loch­to­ne ori­gi­ne zou de stad Ant­wer­pen al­leen al een half mil­jard eu­ro kos­ten. Het is een maat­schap­pe­lijk dra­ma, voeg­de hij daar­aan toe. Dat laat­ste klopt. Jeugd­werk­loos­heid is geen ze­gen voor een stad. Maar waar komt dit as­tro­no­misch ho­ge be­drag van­daan? De Bac­ker geeft toe dat hij zelf niet weet hoe de­ze kos­ten zijn be­re­kend. Hij zegt dat hij het ge­tal ook maar heeft aan­ge­reikt ge­kre­gen. Het is jam­mer dat een toe­spraak voor het kruim van de be­drijfs­lei­ders en po­li­ti­ci van Ant­wer­pen niet be­ter on­der­bouwd is. Door de fo­cus te leg­gen op de werk­loos­heid on­der al­loch­to­nen en daar ho­ge kos­ten aan te ver­bin­den, legt hij wel heel erg de na­druk op de fac­tor af­komst, meer dan op an­de­re re­de­nen waar­om zo veel jon­ge­ren in Ant­wer­pen geen werk vin­den. Een jon­ge al­loch­to­ne werk­lo­ze kost de stad ook niet meer dan een au­toch­to­ne. Dat geeft De Bac­ker toe.

De ho­ge werk­loos­heid in de stad is een pro­bleem. De Ant­werp­se werk­loos­heids­graad ligt op 13%, wat het dub­be­le is van het Vlaams ge­mid­del­de. 75% van de kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen tot 25 jaar in de ste­den zijn van al­loch­to­ne ori­gi­ne. Vier op de tien heb­ben geen di­plo­ma en de helft heeft geen job. Een van de re­de­nen waar­om de werk­loos­heid zo hoog is bij de­ze groep, is vol­gens de Vo­ka-voor­zit­ter de slech­te ken­nis van het Ne­der­lands. Dat ar­gu­ment speel­de ooit een gro­te rol, maar on­der­tus­sen is dat niet meer de be­lang­rijk­ste re­den. De meer­der­heid van de jon­ge­ren van al­loch­to­ne af­komst is al twee­de, der­de en zelfs vier­de ge­ne­ra­tie Ant­wer­pe­naar.

Het pro­bleem zit die­per. Jon­ge­ren van al­loch­to­ne af­komst mis­sen een so­ci­aal, pro­fes­si­o­neel net­werk, net als men­sen die in kans­ar­moe­de le­ven. Ze kun­nen in hun zoek­tocht naar een job on­vol­doen­de te­rug­val­len op fa­mi­lie, vrien­den en ken­nis­sen. De kern­bood­schap van Vo­ka-voor­zit­ter De Bac­ker is te­recht. Be­drij­ven moe­ten in­span­nin­gen doen om de­ze jon­ge­ren op te ne­men in de eco­no­mie. Er zijn in Ant­wer­pen heel wat ge­ta­len­teer­de jon­ge­ren van al­loch­to­ne af­komst die hen daar­bij wil­len hel­pen, die hun net­wer­ken wil­len aan­bie­den en kun­nen uit­groei­en tot aan­spreek­pun­ten. Be­drij­ven moe­ten al­leen de deur open­zet­ten, luis­te­ren en be­reid zijn om te han­de­len. De in­span­nin­gen van die jon­ge­ren on­der de aan­dacht bren­gen is een be­te­re ma­nier om het pro­bleem te be­na­de­ren dan een enorm ne­ga­tief be­drag te ver­mel­den. Die ma­nier zal de be­drijfs­lei­ders op de duur veel be­ter hel­pen om hun va­ca­tu­res op te vul­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.