SPE­CI­A­LIS­TEN

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND -

Dat men­sen van al­loch­to­ne af­komst geen job vin­den, heeft niet te ma­ken met taal, maar wel met het ge­brek aan di­ver­si­teit op de werk­vloer en de af­we­zig­heid van een so­ci­aal, pro­fes­si­o­neel net­werk. Dat er­va­ren Ra­chid Lam­ra­bat (foto bo­ven) van het stra­te­gisch ma­na­ge­ment­bu­reau Ti­qah en Il­li­as Mar­ra­ha, voor­zit­ter van het net­werk­plat­form Mus­lin­ked.

“Vo­ka zou mis­schien eens eerst eens een beeld moe­ten op­ma­ken over wel­ke jon­ge­ren het nu juist gaat”, zegt Lam­ra­bat, die be­drij­ven ad­vi­seert over di­ver­si­teit. “De on­der­ne­mers­or­ga­ni­sa­tie zal snel zien dat het al­lang niet meer over taal gaat. Ik vrees dat heel wat werk­ge­vers bij Vo­ka nog af te re­ke­nen heb­ben met een reeks voor­oor­de­len en ste­reo­tie­pen over de­ze po­ten­ti­ë­le werk­ne­mers. Het gaat niet over ra­cis­me, maar veel­eer over on­be­kend maakt on­be­mind.”

Een groot pro­bleem is vol­gens Lam­ra­bat de af­we­zig­heid van eni­ge ver­bin­ding tus­sen werk­ge­vers en jon­ge­ren van al­loch­to­ne af­komst. “Als je de­ze werk­ne­mers echt wil aan­trek­ken, dan moet je be­gin­nen met voor meer di­ver­si­teit te zor­gen, ook op het ni­veau van de per­so­neels­dienst”, zegt Lam­ra­bat. “Zo krijg je ook in­eens toe­gang tot de­ze groe­pen. Een au­toch­to­ne werk­zoe­ken­de zal in eer­ste in­stan­tie zijn net­werk van fa­mi­lie, vrien­den en ken­nis­sen aan­spre­ken in de zoek­tocht naar een job. Een al­loch­to­ne werk­zoe­ken­de klopt aan bij de VDAB door af­we­zig­heid van zo’n so­ci­aal, pro­fes­si­o­neel net­werk.”

Net­wer­ken

Mus­lin­ked is een or­ga­ni­sa­tie die in­ves­teert in het uit­bou­wen van net­wer­ken van ge­ta­len­teer­de pro­fes­si­o­nals met mi­gra­tie­wor­tels rond on­der­ne­men en on­der­wijs. “60% van de men­sen die een job vin­den, heb­ben dit te dan­ken aan hun net­werk”, zegt Mus­lin­ked-voor­zit­ter Mar­ra­ha. “Men­sen met mi­gra­tie­ach­ter­grond heb­ben dat net­werk niet. Au­toch­to­ne jon­ge­ren die na hun ho­ge­re stu­die af­stu­de­ren, heb­ben naar al­le waar­schijn­lijk di­rect werk. Een al­loch­to­ne jon­ge­re met een di­plo­ma ba­che­lor of mas­ter moet eerst een jaar sol­li­ci­te­ren. Het heeft echt niets met taal te ma­ken. Be­drij­ven zou­den in hun zoek­tocht naar werk­ne­mers con­tact moe­ten zoe­ken met het mid­den­veld en sa­men een echt di­ver­si­teits­be­leid op­zet­ten. Ze moe­ten ook op de ho­ge­re be­slis­sings­ni­veaus, zo­als de per­so­neels­dienst, wer­ken aan di­ver­si­teit. Dank­zij een werk­ne­mer met mi­gra­tie­roots krijg je au­to­ma­tisch toe­gang tot de­ze po­ten­ti­ë­le werk­ne­mers. Mis­schien moet Vo­ka zelf eens het voor­beeld ge­ven. An­de­ren zul­len dan wel vol­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.