43 ca­me­ra’s con­tro­le­ren in­haal­ver­bod vracht­wa­gens

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND -

Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ben Weyts (N-VA) heeft vast­ge­legd waar op de Vlaam­se we­gen een in­haal­ver­bod geldt voor vracht­wa­gens. Er komt ook een be­te­re hand­ha­ving: 43 ca­me­ra’s con­tro­le­ren.

Vroe­ger gold op Bel­gi­sche 2x2rij­ba­nen een al­ge­meen in­haal­ver­bod voor vracht­wa­gens, maar dat zorg­de voor ver­war­ring bij bui­ten­land­se chauf­feurs. Daar­om heeft de fe­de­ra­le re­ge­ring dat al­ge­me­ne ver­bod on­langs af­ge­schaft. Weyts liet daar­na on­der­zoe­ken waar en wan­neer een in­haal­ver­bod aan­ge­we­zen is. Het zal gaan om bij­na de helft van al­le

2x2-rij­ba­nen in Vlaan­de­ren. Op nog eens een kwart zal het ver­bod al­leen tij­dens de spits gel­den. Net zo­als in de rest van Eu­ro­pa zal een ver­keers­bord langs de weg aan­ge­ven waar het in­haal­ver­bod van kracht is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.