“We­ven met plas­tic uit de Schel­de is echt ont­span­nend”

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - SYL­VIA MARIËN www.storm­kop.be

Plas­tic, en met na­me de ver­vui­ling van het mi­li­eu daar­door, is van­daag een groot the­ma. Bag­ge­raar DEME staat klaar om op de Schel­de een plas­tic­van­ger te in­stal­le­ren, maar ook veel sub­tie­ler is er ini­ti­a­tief rond Schel­de­plas­tic: ac­ti­vis­ti­sche we­vers ha­len plas­tic uit de Schel­de­bocht en ma­ken er wand­kle­den van.

“90% van het plas­tic in de Schel­de be­vindt zich on­der het wa­ter­op­per­vlak”, leg­de bi­o­loog Bert Teun­kens (Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen) za­ter­dag in uw krant uit. “Maar in de bocht van de Schel­de spuwt de ri­vier het af­val dank­zij de ge­tij­den uit”, zegt Lot Sal­dien (35) uit Bor­ger­hout. “Het is de ide­a­le plek om plas­tic, en an­der af­val, op te gaan ra­pen.”

Lot doet dat zo­wat el­ke dag, sa­men met de kin­de­ren die met de school naar Storm­kop ko­men, of er een work­shop of fa­mi­lie­brunch doen. Storm­kop is een “kunst­edu­ca­tie­ve vrij­ha­ven voor kin­de­ren en vol­was­se­nen”, legt Lot uit - ge­le­gen aan de Droog­dok­ken­weg in Ant­wer­pen en dus ook aan de Schel­de­bocht. “Je vindt er stuk­ken speel­goed, veel touw uit de scheep­vaart, fles­jes, lin­ten, noem maar op. Het is véél.”

“Met het af­val dat we daar ver­za­me­len ma­ken we sa­men met de kin­de­ren kunst­werk­jes die we ge­re­geld vei­len. We was­sen het plas­tic tel­kens eerst, sor­te­ren het op kleur en gaan er­mee aan de slag”, zegt Lot. “Maar on­langs kwam ik sa­men met een paar vrien­din­nen op het idee om met dat plas­tic te gaan we­ven - we de­den al graag hand­werk. Met mijn doch­ter heb ik op een sim­pel weef­ge­touw­tje een eer­ste ‘ban­ner’ van plas­tic ge­maakt, en met een vrien­din, tij­dens on­ze ca­fé­avon­den in de Pla­za Re­al in Bor­ger­hout, heb­ben we er in tien uur tijd een gro­te­re ge­we­ven.” Het is een werk in ro­de kleur­scha­ke­rin­gen ge­wor­den, met on­der meer plas­tic lint, een ver­pak­king ont­bijt­koe­ken en een speel­goed­truck­je.

We­reld­mi­li­eu­dag

Ze wa­ren gis­te­ren te zien in Storm­kop, als voor­beeld voor de kin­de­ren en moe­ders die zelf aan het we­ven sloe­gen met al­ler­han­de ma­te­ri­aal. “We ho­pen met Storm­kop een gro­te be­we­ging in gang te zet­ten in en zelfs bui­ten de stad, een ‘Was­te Wa­ve’, als re­ac­tie op de we­reld­wij­de pro­ble­ma­tiek rond plas­tic af­val”, zegt Lot. “Het is een ern­stig the­ma waar je cre­a­tief mee om kunt gaan, lu­diek ook en ver­bin­dend. Dat is ook sa­men plas­tic we­ven: je maakt er iets ge­zel­ligs van, het is niet moei­lijk, je bab­belt en je bent on­der­tus­sen met je han­den be­zig. Een soort oer­in­stinct, echt ont­span­nend. In al­le cul­tu­ren wordt ge­we­ven: van Zuid-Ame­ri­ka over Scan­di­na­vië tot in Azië. Het is func­ti­o­neel en so­ci­aal te­ge­lijk. Ie­der­een, van al­le leef­tij­den, mag zich bij ons aan­slui­ten, en wij ho­pen dat er zo tal van ac­ti­vis­ti­sche weef­groe­pen ont­staan.”

Met al het weef­werk dat nog ge­pro­du­ceerd zal wor­den, wil Storm­kop op 4 ju­ni “een nog on­be­ken­de plek in de stad in­pak­ken”, zegt Lot. “Mis­schien gaan we de wer­ken la­ten drij­ven, of we han­gen ze er­gens groots op. Be­doe­ling is al­les­zins een sta­te­ment te ma­ken aan de voor­avond van ons vijf­daag­se fes­ti­val ‘Zee­bon­ken en Schel­de­jut­ters’, dat start op We­reld­mi­li­eu­dag.”

FOTO JAN VAN DER PERRE FOTO JAN VAN DER PERREJAN VAN DER PERRE

Een plas­tic weef­werk in ro­de kleur­scha­ke­rin­gen van Lot Sal­dien en een vrien­din. Lot Sal­dien.“We ho­pen een gro­te be­we­ging in gang te zet­ten, een ‘Was­te Wa­ve’, als re­ac­tie op de we­reld­wij­de pro­ble­ma­tiek rond plas­tic af­val.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.