Met of zon­der De­dec­ker: N-VA-trein den­dert rich­ting 26 mei

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - TEX VAN BERLAER

In de re­ge­ring of in de op­po­si­tie: de sfeer zit er al­tijd in bij N-VA. De Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten ma­ken zich op voor (al­weer) een cru­ci­aal ver­kie­zings­jaar. De in­zet? Vlaams zo snel mo­ge­lijk een re­ge­ring sme­den, om fe­de­raal de af­slag rich­ting con­fe­de­ra­lis­me te ne­men. In die volg­or­de. Er wordt al luid­op ge­droomd om op Vlaams ni­veau CD&V in te rui­len voor sp.a, naar Ant­werps mo­del.

was geen eind­sta­ti­on, maar een nieuw be­gin voor N-VA. Dat is dui­de­lijk na de jaar­lijk­se nieuw­jaars­re­cep­tie. De 5.500 le­den blaak­ten van zelf­ver­trou­wen in de Nek­ker­hal in Me­che­len. In zijn toe­spraak ver­de­dig­de voor­zit­ter Bart De We­ver het ver­trek van N-VA uit de fe­de­ra­le re­ge­ring naar aan­lei­ding van het VN-mi­gra­tie­p­act. “Ik ben fier dat wij stand­vas­tig zijn ge­ble­ven. Want dit gaat niet over een de­tail, maar over de kern van on­ze over­tui­ging”, al­dus De We­ver. Die “stand­vas­tig­heid” zorg­de voor een knik naar bo­ven in de le­den­wer­ving. De par­tij sloot 2018 af met 46.000 le­den.

Lang voor de speech za­ten de twee meest ge­lief­de nieuw­ko­mers klaar op de voor­ste rij. Ex-MR-po­li­ti­ca As­si­ta Kan­ko en ac­ti­vis­te Da­rya Sa­fai kon­den op heel wat aan­dacht re­ke­nen. Tus­sen neus en lip­pen wordt de Brus­sel­se Kan­ko zelfs “mi­nis­te­ri­a­bel” ge­noemd. Hoe dan ook toon­de De We­ver zich dank­baar met hun over­stap: “Het zijn da­mes die we­ten waar­over het gaat als we spre­ken over waar­den van de Ver­lich­ting, da­mes die kun­nen ver­tel­len uit ei­gen er­va­ring hoe kost­baar die zijn.”

CD&V in­rui­len voor sp.a

Ook de voor­ma­li­ge lea­ding la­dy, Lies­beth Ho­mans, was van de par­tij. Aan­van­ke­lijk hield ze zich wat af­zij­dig van de rest van de par­tij­top. Toch kreeg de Vlaam­se vi­ce­mi­nis­ter-pre­si­dent heel wat ver­zoe­ken om sa­men op de foto te gaan. Wel­licht is dat een hart on­der de riem bij haar moei­za­me strijd om een ho­ge plaats op de Ant­werp­se lijst voor het Vlaam­se Par­le­ment.

Die plaat­sen zijn im­mers pe­per­duur. Want hoe­wel De We­ver fe­de­ra­le be­leids­do­mei­nen als mi­gra­tie, pen­si­oe­nen en ener­gie niet los­laat, be­gint het N-VA te da­gen dat haar kan­sen op re­ge­rings­deel­na­me het grootst zijn op Vlaams ni­veau. De We­ver al­lu­deer­de daar­op: “Nie­mand die denkt dat de vol­gen­de Vlaam­se re­ge­ring moei­lijk te vor­men zal zijn, laat staan dat Vlaan­de­ren on­be­stuur­baar zou wor­den. We zijn in goe­de han­den.”

De aan­we­zi­ge par­le­ments­le­den be­sef­fen het ook. De Vlaam­se re­ge­ring zal er wel­licht snel­ler zijn dan de fe­de­ra­le, te­meer om­dat de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten geen bond­ge­no­ten heb­ben om hun con­fe­de­ra­lis­me mee uit te voe­ren.

Niet voor niets wordt on­der­wijs een van dé speer­pun­ten van de cam­pag­ne. Tus­sen pot en pint droom­den pro­mi­nen­te N-VA’ers luid­op over een Bour­gon­di­sche co­a­li­tie op Vlaams ni­veau: geel, blauw en rood, naar Ant­werps voor­beeld. Zon­der CD&V wordt het in de hand hou­den van de ka­tho­lie­ke on­der­wijs­koe­pel bij­voor­beeld een pak ge­mak­ke­lij­ker, zo luidt het. In sep­tem­ber claim­de De We­ver al de nieu­we mi­nis­ter van On­der­wijs, op de re­cep­tie kijkt geel voor­al naar Theo Fran­c­ken om die func­tie in te vul­len.

Sneer naar Mi­chel

Fran­c­ken, nog al­tijd ’s lands po­pu­lair­ste po­li­ti­cus, werk­te als een mag­neet op de aan­we­zi­gen. En ook Jan Jam­bon werd voort­duMar­ra­kesh rend vast­ge­klampt. De ex-vi­ce­pre­mier wordt voor­uit­ge­scho­ven als nieuw Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent, als op­vol­ger van Geert Bour­geois, die min­der aan­dacht ge­noot van de toe­ge­stroom­de N-VA-le­den. Bour­geois staat ook bin­nen de ho­ge N-VA-re­gi­o­nen al­maar meer ge­iso­leerd. Hij zou ge­kant zijn te­gen de pis­te van de par­tij­top om Je­anMa­rie De­dec­ker als on­af­han­ke­lij­ke aan boord te hij­sen.

Van De­dec­ker zelf was ech­ter geen spoor te be­ken­nen. Hij was er dus niet bij om de sneer van De We­ver naar pre­mier Char­les Mi­chel (MR) te be­ant­woor­den met ap­plaus, zo­als de dui­zen­den ge­ga­dig­den de­den. “Be­spaar ons dan als­tu­blieft pom­peu­ze ver­kla­rin­gen over de goe­de kant van de ge­schie­de­nis”, al­dus De We­ver, die ver­wees naar de speech van Mi­chel in Mar­ra­kesh. “Meet u geen mo­re­le su­pe­ri­o­ri­teit aan. Het siert u niet en het past u niet.”

Met of zon­der De­dec­ker: de N-VA-trein den­dert voort rich­ting 26 mei.

Bart De We­ver N-VA-voor­zit­ter ‘‘Be­spaar ons als­tu­blieft pom­peu­ze ver­kla­rin­gen over de goe­de kant van de ge­schie­de­nis.’’

FOTO PHOTO NEWS

DJ De­mir brengt sfeer in de zaal.

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.