Meer­der­heid stemt twee­de Vlaams Be­lan­ger in po­li­tie­raad

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Bij de ver­kie­zing van de Geel­se le­den voor de po­li­tie­raad kreeg Vlaams Be­lang dank­zij een laat­ste stem van de co­a­li­tie van N-VA en CD&V een twee­de lid ver­ko­zen, ten na­de­le van Open Vld. Iets ge­lijk­aar­digs ge­beur­de zes jaar ge­le­den ook al.

Tij­dens de in­stal­la­tie­ver­ga­de­ring heerste plots con­ster­na­tie op de ban­ken van de op­po­si­tie­par­tij­en toen bleek dat bij de aan­stel­ling van de le­den voor de po­li­tie­raad van­uit de meer­der­heid van N-VA en CD&V een cru­ci­a­le stem naar Vlaams Be­lang was ge­gaan. Die par­tij krijgt zo een twee­de lid in de po­li­tie­raad, Open Vld mist één stem voor haar zit­je. Dat zit ma­the­ma­tisch zo: voor de elf Geel­se le­den van de po­li­tie­raad wa­ren er twaalf kan­di­da­ten, zo­dat so­wie­so één kan­di­daat te­leur­ge­steld zou wor­den. Met zes stem­brie­ven per raads­lid ga­ven de twin­tig le­den van de meer­der­heid

(=120) ze­ven­tien stem­men aan ie­der van de ze­ven ei­gen kan­di­da­ten

(=119). Zo bleef één stem over voor een op­po­si­tie­kan­di­daat.

“Het mocht ver­wacht wor­den dat die stem naar Open Vld ging, al was het maar om­dat er met Luc Ver­guts een ex-li­be­raal in de N-VA-ran­gen zit”, merk­te Dirk Ken­nis (De Brug­par­tij) op. Dat pak­te an­ders uit: de meer­der­heids­stem ging naar Tim Va­nuyt­sel van Vlaams Be­lang, Lie­se­lot­te Thys (Open Vld) blijft met le­ge han­den ach­ter. Zij re­a­geert be­teu­terd. “Ik be­treur dat het Geel­se be­stuur ver­kiest om sa­men te wer­ken met een ex­treem­recht­se par­tij en niet met Open Vld. Daar schrik je op dat mo­ment toch van. Maar niet ge­treurd, werk ge­noeg, mijn eer­ste in­ter­pel­la­tie staat klaar.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.