“Ik heb den Toon zien cros­sen in de wei”

Sup­por­ters Bel­gisch kam­pi­oen Toon Aerts gaan uit de bol

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

Na de over­ver­dien­de over­win­ning van Toon Aerts op het Bel­gisch kam­pi­oen­schap veld­rij­den barst­te zon­dag in Rijkevorsel een volks­feest los. Rijkevorsel vier­de dub­bel feest om­dat Aa­ron Dockx ook de tri­co­lo­re trui bij de nieu­we­lin­gen mee naar het dorp bracht.

“Ik heb den Toon zien cros­sen in de wei, ik heb den Toon zien cros­sen in de wei.” Hon­der­den sup­por­ters zin­gen in ca­fé Den Booze in Rijkevorsel luid­keels het nieu­we sup­por­ters­lied op de to­nen van Ik heb de zon zien zak­ken in de zee. Het jaar­lijk­se veld­rit­feest bleef in de Kem­pen, maar schoof zon­dag van­uit Lil­le en­ke­le dor­pen rich­ting het noor­den op. Een tot de nok ge­vuld ca­fé Den Booze ont­ving de nieu­we kam­pi­oen on­der luid ap­plaus. Toon Aerts nam, sa­men met zijn broer Thijs die knap vijf­de ein­dig­de, plaats op het po­di­um met jeugd­kam­pi­oen Aa­ron Dockx. “Tij­dens de laat­ste ron­de wist ik dat ik ge­fo­cust moest blij­ven en dan zou het wel luk­ken”, speech­te Toon Aerts. “Jul­lie sup­por­ters ston­den niet al­leen van­daag, maar al een heel sei­zoen ach­ter mij. Daar­om trak­teer ik van­daag met twee va­ten bier.”

Uit­ein­de­lijk moch­ten de fans dank­zij Toon, Aa­ron, spon­sor Te­le­net en het ge­meen­te­be­stuur

Aa­ron Dockx

van Rijkevorsel zon­dag­avond in to­taal zes gra­tis va­ten sol­daat ma­ken. Bur­ge­mees­ter Do­rien Cuy­laerts (N-VA) en sport­sche­pen Na­ta­lie Stof­fe­len (N-VA) spra­ken de fans en de ren­ners ook toe. “Het is heel mooi om zo het nieu­we jaar te kun­nen star­ten. We staan in Rijkevorsel als een blok ach­ter jul­lie”, al­dus Do­rien Cuy­laerts.

Traan­tje ge­la­ten

Hon­der­den sup­por­ters van Toon en Thijs Aerts woon­den de wed­strijd in Krui­be­ke zelf bij. Dirk Adriaen­sen (54) uit Rijkevorsel was een van hen. “Tij­dens het Bel­gisch volks­lied heb­ben we wel een traan­tje ge­la­ten”, geeft Dirk toe. “Toon heeft een ge­wel­di­ge pres­ta­tie af­ge­le­verd, net als zijn broer Thijs. De va­der van de twee broers gaat met ons mee moun­tain­bi­ken. Toon en Thijs re­den vroe­ger als klei­ne jon­gens ook al mee met ons. Nu kun­nen we niet meer vol­gen. We gaan van­avond ver­der fees­ten. Ik heb maan­dag ge­luk­kig een dag­je ver­lof.”

Bel­gisch kam­pi­oen nieu­we­lin­gen

“Ik moet maan­dag om 6 uur op­staan om naar school te gaan. Dat is min­der.”

Te­rug naar school

Ook Aa­ron Dockx (14) ge­noot met vol­le teu­gen. “Het is pu­re am­bi­an­ce hier. Ik heb al goed kun­nen ge­nie­ten. Maar mor­gen (maan­dag, red.) moet ik om zes uur op­staan om naar school te gaan”, re­a­geert de kam­pi­oen bij de nieu­we­lin­gen. “Toon Aerts is een van mijn gro­te voor­beel­den, maar Ma­thieu van der Poel ook. Va­der Adri van der Poel is mijn trai­ner.” Ka­th­leen Ver­heij­en, de ma­ma van Aa­ron Dockx, vier­de goed mee. “De wed­strijd zelf was span­nend tot ze de meet over­kwa­men en dan was de stress weg. We heb­ben gis­te­ren al goed ge­feest”, grijnst de moe­der.

Te­leur­stel­ling in Lil­le

In het pa­ro­chie­cen­trum Sint-Pie­ter in Lil­le was zon­dag­na­mid­dag de span­ning te snij­den tij­dens de uit­zen­ding van het BK op een groot scherm. De te­leur­stel­ling bij de sup­por­ters van Wout van Aert was groot, maar er wa­ren ook spor­tie­ve fe­li­ci­ta­ties voor streek­ge­noot Toon Aerts. “Toon heeft dat heel goed ge­daan. Hij is ook een heel jo­vi­a­le en bra­ve jon­gen,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.