Men­tal coach An­ja Van Gom­pel, het ge­hei­me wa­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (wvo, bow)

Dat Toon Aerts op weg naar de Belgische ti­tel geen mo­ment pa­ni­keer­de en geen se­con­de be­zweek on­der de stress, had een re­den. Sinds af­ge­lo­pen zo­mer werkt Aerts in al­le stil­te met een men­tal coach. “Al­leen mijn broer Thijs en ploeg­maat Ni­co­las Clep­pe wis­ten er­van”, zegt Aerts. “Ik voel­de steeds meer dat het ver­schil tus­sen win­nen en niet-win­nen in pro­cent­jes lag. Bo­ven­dien was ik on­der de in­druk van de men­taal ster­ke ma­nier waar­op Wout van Aert vo­rig jaar naar het WK toe­leef­de. Dat wil­de ik ook. Een men­tal coach moest mij daar­bij hel­pen.”

Die men­tal coach is An­ja Van Gom­pel en ver­kreeg in een mum van tijd een vas­te plek in het team rond Toon Aerts. Hoe ze dat dat deed? “Ze heeft mij ge­leerd dat ik al­tijd moet be­zig zijn met de taak die ik op dat mo­ment moet uit­voe­ren. Rij ik op de schui­ne kant, moet ik aan de schui­ne kant den­ken. Moet ik lo­pen, moet ik aan mijn loop­pas­sen den­ken. En­zo­voort. Op zo’n mo­ment moet je niet be­zig met wat het pu­bliek roept of met de ban­den­keu­ze van an­de­re ren­ners.”

Van Gom­pel, die on­der meer ook moun­tain­bi­kes­ter Git­ha Mi­chiels en kunst­schaat­ser Jo­rik Hen­d­rickx be­ge­leidt, glun­der­de na zo­veel lof van Aerts. “Maar hij heeft ge­fietst, niet ik hé. Voor de cross stuur­den we el­kaar wat sms’jes en toen voel­de ik al dat hij ont­span­nen was. Hij kon zelfs nog grap­jes ma­ken. Het men­ta­le as­pect is heel be­lang­rijk voor een spor­ter. En niet al­leen als het moei­lijk gaat. Toon had geen pro­bleem, hij wil­de ge­woon men­taal nog ster­ker wor­den. Om zijn troe­ven om te win­nen nog gro­ter te ma­ken. Toen Paul Hery­gers op tv zei dat Van Aert op weg was naar de ze­ge en dat de koers ge­re­den was, wist ik dat het niet waar was. Dat Toon er nog in ge­loof­de. En ik kreeg ge­lijk.”

Stress speelt een gro­te rol bij pres­ta­ties, en dat weet ook Van Gom­pel. “Het is be­lang­rijk om de druk weg te hou­den, want die kan be­lem­me­rend wer­ken. Een BK veld­rij­den is be­lang­rijk, maar je moet dat ook in per­spec­tief plaat­sen. Vrij­dag heb ik daar­voor een me­ta­foor ge­bruikt. Ik zei Toon: Stel dat je op de maan bent en je kijkt naar de Aar­de. Dan kan je links naar het BK kij­ken maar ook rechts naar de men­sen die in boot­jes pro­be­ren de over­steek te ma­ken naar nieuw ge­luk. Dat leert je re­la­ti­ve­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.