6/10 5/10 -

“Hoe­wel we moesten bib­be­ren tot het ein­de, heb­ben we ver­diend ge­won­nen”, oor­deel­de coach Stijn Vre­ven.

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - HU­GO FRET

Moest op­nieuw de­pan­ne­ren op de rechts­ach­ter en deed dat meer dan de­ge­lijk. Kon zich nau­we­lijks to­nen in zijn kor­te in­val­beurt.

Te kor­te in­val­beurt voor een be­oor­de­ling.

Koos voor de lo­gi­sche elf, moest tij­dens de match nood­ge­dwon­gen twee spe­lers wis­se­len met (klei­ne) bles­su­res.

“Het was voor ons wel een dra­ma­ti­sche avond wat ef­fi­ci­ën­tie be­treft. Als je bij een 0-2-voor­sprong in de laat­ste se­con­den van de eer­ste helft een twee­hon­derd­pro­cent­kans krijgt op 0-3, moet je die af­ma­ken. Kort na de rust kre­gen we nog open kan­sen om Roe­se­la­re de­fi­ni­tief uit te tel­len, maar dat der­de doel­punt viel niet.”

“Je weet dat el­ke ploeg in 1B ge­vaar­lijk is op stil­staan­de fa­sen, zo­dat je, ook al geef je geen kan­sen weg, al­tijd een te­gen­doel­punt kunt in­cas­se­ren. Zo ge­beur­de het ook dat Roe­se­la­re, on­danks het feit dat we pas in de laat­ste mi­nuut een kans weg­ga­ven, toch de aan­slui­tings­tref­fer luk­te. Eens de 1-2 op het bord be­gon de thuis­ploeg op­nieuw te ge­lo­ven in haar kan­sen en al­les of niets te spe­len. Zo had­den we in de slot­se­con­den nog een fan­tas­ti­sche red­ding no­dig van on­ze doel­man Mi­ke Van­ha­mel om geen pun­ten­ver­lies te lij­den.”

“We heb­ben al bij al een de­ge­lij­ke wed­strijd ge­speeld en zijn de win­naar van het week­end. De con­cur­ren­ten blij­ven on­der druk. We zijn in­di­vi­du­eel en als groep ge­groeid in ver­ge­lij­king met on­ze vo­ri­ge uit­wed­strijd bij Roe­se­la­re die we kans­loos ver­lo­ren. We zet­ten met 23 op 27 een ster­ke reeks neer. De com­pe­ti­tie in 1B heeft slechts één doel: pro­mo­ve­ren. Wil­len we dat doel be­rei­ken, dan moe­ten we toch nog le­ren wed­strij­den te be­slis­sen. Daar­voor ha­mer ik al een heel sei­zoen op ef­fi­cien­tie, ren­de­ment en kil­lers­men­ta­li­teit. Sla­gen we daar­in, dan gaan we mee­doen voor pro­mo­tie of er toch kort bij zijn.”

“Wij moe­ten het als ploeg voor­al heb­ben van voet­bal­lend ver­mo­gen. Na het te­gen­doel­punt van Roe­se­la­re gin­gen we op twee ge­dach­ten hin­ken en dat is al­tijd een slech­te raad­ge­ver. Som­mi­gen wil­den de 1-2 voor­sprong over de streep trek­ken door te ver­de­di­gen, an­de­ren wil­den blij­ven aan­val­len op zoek naar een der­de tref­fer. Hier­door ver­ga­ten we te voet­bal­len, iets wat we al­tijd 90 mi­nu­ten moe­ten pro­be­ren te blij­ven doen. Dat we door het uit­val­len van De Mets en Van Hyf­te ons mid­den­veld moesten her­schik­ken, kan deels als ver­ont­schul­di­ging gel­den. Dit al­les leert ons dat er veel werk aan de win­kel blijft.”

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.