“We wa­ren erg ge­mo­ti­veerd voor dit du­el”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORTREGIO -

Na de over­win­ning te­gen ti­tel­kan­di­daat Thes was de sfeer heel uit­ge­la­ten in de Geel­se kleed­ka­mer. Er werd luid ge­zon­gen en de deur bleef open bij de ge­za­men­lij­ke ron­de­dans. De be­zoe­kers moch­ten toe­kij­ken op de Geel­se feest­vreug­de en daar was mis­schien wel een bij­zon­de­re re­den voor.

“Ik heb mij la­ten ver­tel­len dat Thes met heel veel ver­trou­wen naar Geel af­zak­te. Meer zelfs, ze lie­ten twee spe­lers, waar­on­der spits Oris, hun der­de ge­le kaart pak­ken zo­dat zij de schor­sing voor de match te­gen ons kon­den uit­zit­ten”, ver­telt ver­de­di­ger Nathan Nuyts. “We wa­ren so­wie­so erg ge­mo­ti­veerd voor dit du­el en die in­for­ma­tie deed er nog een schep bo­ven­op.”

Nuyts kreeg wel een ‘nieu­we’ rol in het elf­tal. Voor de match zat Jens Ver­beek im­mers zie­lig toe te kij­ken va­nop een tri­bu­ne­zit­je. “Ik had de­ze match zo graag ge­speeld, maar ik ben lang­du­rig uit met een en­kel­bles­su­re”, zucht de jon­ge Lim­bur­ger. Nathan Nuyts schoof daar­door van het cen­trum van de ver­de­di­ging naar de rech­ter­kant. “Bij een eer­de­re af­we­zig­heid van Jens de­pan­neer­de ik de ploeg al”, zegt de jon­ge voet­bal­ler uit Lo­ke­ren. “Ik heb mij zo goed als mo­ge­lijk ge­sme­ten voor mijn taak en ik ben best te­vre­den. We moesten met z’n al­len vol­uit aan de bak en al­le ri­si­co’s mij­den. Lie­ver een bal in de tri­bu­ne dan een dom fout­je met een goal tot ge­volg. Die les heb­ben we on­der­tus­sen wel ge­leerd. Dat le­ver­de niet ons bes­te voet­bal op, maar dat was in de­ze ne­gen­tig mi­nu­ten niet zo be­lang­rijk. In het laat­ste kwar­tier ston­den we echt on­der zwa­re druk, maar we heb­ben al­le­maal ons hoofd er­bij ge­hou­den.”

FOTO SMB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.